Wheel_on_road

Obchvat Kardašovy Řečice: Udržitelné a bezpečné řešení komplikované dopravní situace města

Klíčový projekt ke zlepšení dopravy v jižních Čechách

Kardašova Řečice čelí rostoucím dopravním výzvám kvůli intenzitě dopravy na silnici I/23. V reakci na zhoršující se stav komunikace a nárůst dopravního zatížení se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo vybudovat obchvat města. V AFRY jsme na ambiciózním návrhu, který již získal územní rozhodnutí, pracovali jako vedoucí sdružení firem od roku 2019. Cílem projektu je poskytnout moderní řešení místní dopravní infrastruktury, které zvýší bezpečnost a zlepší kvalitu života místních obyvatel.

Kardašova Řečice je menší město se zhruba 2 300 obyvateli, které leží v Jihočeském kraji poblíž Jindřichova Hradce. Touto klidnou obcí vede silnice I/23. Ta tvoří spojnici mezi Jindřichovým Hradcem a nájezdem na dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí, a je tedy pro lokalitu významnou komunikací. Tomu odpovídá její dopravní zatížení, které v roce 2019 dosáhlo téměř 6 000 vozidel za 24 hodin.

Dopravnímu významu silnice I/23 ovšem neodpovídá stavební stav této silnice na průtahu městem. Nachází se zde několik křižovatek se silnicemi nižších tříd, průtah zasahuje i do hlavního náměstí a rozděluje město v jeho centrální části. Zásadním problémem je úsek, kde historická zástavba nedovoluje převedení silnice I. třídy v dostatečném šířkovém profilu, a neumožňuje převedení pěší dopravy do bezpečného koridoru.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR zvolilo jako vhodné řešení této dlouhodobě neudržitelné dopravní situace vybudování městského obchvatu. Jeho stavba je důležitá pro zajištění větší bezpečnosti místních komunikací a odvedení tranzitní dopravy mimo město.

Příprava dokumentace pro územní řízení

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovalo sdružení společností pod názvem HBH/AFRY/LINK/GEOtest/SAGASTA. Projekční práce zahájilo v červnu 2019. Vedoucím zhotovitelem dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) se stal náš tým v AFRY CZ s.r.o. Územní rozhodnutí bylo vydáno na jaře 2022.

Pro projektový tým představovalo zpracování dokumentace náročný rébus, výsledek jejich práce ale místnímu obyvatelstvu přináší řadu výhod.  

Přes 4 kilometry dlouhá trasa nového obchvatu se vypořádává s několika dopravními omezeními a zahrnuje různé silniční objekty. Obchvat bude obsahovat hlavní trasu silnice I/23 délky 4,4 km, pět mostních objektů, jednu mimoúrovňovou křižovatku, dvě hlavní stykové křižovatky, jednu okružní křižovatku, šest přeložek či úprav stávajících pozemních komunikací a pět komunikací pro přístup na pozemky.  

Trasa s výzvami a zajímavými silničními objekty

Během přípravy DÚR narazili projektanti na řadu výzev. Klíčovým omezením bylo trasování jižně od města, kde obchvat prochází blízko obytných oblastí a překonává Řečici a dvě silnice. Dále pak trasování v poslední části obchvatu, kde byla navržena atypická mimoúrovňová křižovatka.  

Na začátku úseku plánovaného obchvatu je stávající silnice ve směru od obce Pleše odkloněna pravým obloukem do zemědělského území. Místo odklonění obchvatu se nachází v klesání v přímé trase. Pro zvýraznění odklonu a zamezení průhledu do původní trasy zde projektanti navrhli zemní val, na které se vysázejí keře a stromy.

Za tímto odklonem vznikne styková křižovatka, která zajistí propojení na původní trasu silnice I/23. Trasa obchvatu je zde umístěna dostatečně daleko od domů.

V oblasti jižně od města projektanti kvůli stísněným poměrům zastavěného území navrhli netradiční uspořádání křižovatky. V témže úseku se řešila estakáda přes údolí Řečice, která překonává další silnice. Zvítězilo řešení 140 metrů dlouhého mostu s pěti poli a nosnou konstrukcí z betonu.  

Z pohledu projektantů silničních objektů bylo nejsložitější vyřešit převedení stávající místní komunikace Pod Hradem, která zajišťuje dopravní obslužnost několika obytných domů. Museli navrhnout vozovku v parametrech vhodných pro provoz vozidel na svoz odpadu a vozidel integrovaného záchranného systému.

Na konci trasy obchvatu je mimoúrovňová křižovatka blízko železniční tratě, kde bylo třeba navrhnout most. Návrh zahrnuje mj. sadové úpravy pro maskování vysokých násypů.

Odvodnění obchvatu se řeší pomocí návrhu systému příkopů a retenčních nádrží. Stavba rovněž zahrnuje přeložky různých inženýrských sítí včetně nadzemního vedení velmi vysokého napětí. Součástí návrhu je také kompletní ozelenění obchvatu a rekultivace rušených částí komunikací.

Další fáze zahrnuje geotechnický průzkum a zajištění dokumentace pro stavební povolení. Na nich se v AFRY také podílíme. Stavba by mohla začít v roce 2026 a být hotova v roce 2029.

Fakta o projektu:

  • Název: I/23 Kardašova Řečice - obchvat
  • Lokalita: Kardašova Řečice, Jihočeský kraj
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic
  • Období poskytovaných služeb: 2019 – do současnosti

Poskytované služby:

  • Projekční a inženýrské práce
  • Zpracování DÚR
  • Management a koordinace projektu
  • Spolupráce a konzultace s místními orgány a vlastníky pozemků
  • Geotechnický průzkum a dokumentace pro stavební povolení
  • Zpracování dopadů na životní prostředí
Obrázek ukazuje mapu zatížení
Obrázek ukazuje mapu začátku úseku
Obrázek ukazuje mapu křižovatky
Obrázek ukazuje výkres mostu
Obrázek ukazuje mapu křižovatky
Obrázek ukazuje výkres mostu