Expansive light blue-sky backdrop, with a wind turbine in the foreground

Bæredygtighed

Bæredygtighed i AFRY

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi. Vores mission afspejler vores ønske om at bidrage til overgangen til et bæredygtigt samfund. Vi ønsker at levere bæredygtige løsninger, der kommer fremtidens generationer til gode samtidig med, at vi tager ansvar for den påvirkning, vi selv har som virksomhed.

Vores ambition er at sikre succesfuld, langsigtet og bæredygtig udvikling for vores kunder og for vores egen virksomhed, hvor der er balance mellem sociale, miljømæssige og økonomiske interesser.

Vi har mere end 100 års erfaring med at hjælpe vores kunder med at finde de fremtidssikrede tekniske løsninger på en lang række problemer. AFRY er derfor også med helt fremme i forhold til den tekniske udvikling. Vi er stolte af vores historie og det, vi har opnået, og vi er sikre på, at vi kan opnå endnu mere sammen med vores kunder i og uden for Danmark. Sammen med dig finder vi bæredygtige løsninger på dine udfordringer.

Vi arbejder ud fra de ti principper i FN's Global Compact og integrerer de tre perspektiver i bæredygtighed - samfund, økologi og økonomi - i alt, hvad vi gør. Vi tror på, at vi kan fungere som facilitator for en mere bæredygtig fremtid for dig og dine medmennesker.  

Bæredygtighed som forretningsstrategi

Globale udfordringer som klimaforandringer, stigende havniveauer, tab af biodiversitet og vandstress forventes at bidrage til en stigende efterspørgsel på skalérbare og bæredygtige løsninger. Digitalisering er fortsat en stærk drivkraft i flere industrier og brancher. Samtidig vil bæredygtighedsinitiativer og lovgivning som f.eks. EU Green Deal, Fit for 55, REPowerEU og EU-taksonomien drive investeringer og sætte skub i omstillingen mod et bæredygtigt samfund

Bæredygtighed er integreret i vores forretningsstrategi og en stærk drivkraft i forhold til at øge vores positive bidrag, vækst og indtjening. De vigtigste emner inden for den grønne omstilling er indarbejdet i vores strategi og afspejlet i vores bæredygtighedsmål.

Two AFRY employees photographed in urban environments

Års- og bæredygtighedsrapport 2022

Vi sætter skub i den grønne omstilling mod et bæredygtigt samfund

Et holistisk perspektiv på bæredygtighed

Udgangspunktet for AFRY’s bæredygtighedsarbejde er vores ambition om at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør.

Vores tilgang til bæredygtighed

Verden står overfor en række globale udfordringer, som er komplekse og indbyrdes forbundne. For at løse dem kræver det en holistisk tilgang, der omfatter sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. For AFRY betyder bæredygtighed, at vi aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling, at vi hele tiden forbedrer vores bæredygtighedsindsats samt anvender en holistisk tilgang til bæredygtighed i vores ydelser og i den måde, vi driver virksomhed på.

Vi anerkender, at vores arbejde kan have både en positiv og negativ påvirkning på samme tid, og at vi er nødt til at overveje disse påvirkninger gennem hele værdikæden – opstrøms, nedstrøms og direkte. AFRY anvender en risikobaseret tilgang, som skal sikre, at vi minimerer negative påvirkninger og forstærker den positive påvirkning for samlet set at øge den netto-positive påvirkning fra vores forretning.

Vi har sat os som mål at opsøge transformative og innovative projekter samt at dele vores viden og ekspertise gennem samarbejder og partnerskaber. Vi fokuserer på at integrere viden om bæredygtighed i vores ingeniør- arkitekt- og designydelser, og opfordrer vores kunder til at vælge løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling og bidrager til 2030-agendaen. Sådan kan vi bidrage til at skabe langsigtet værdi for vores kunder, interessenter, samfund og planeten.

I AFRY’s eget magasin, Sustainable stories og AFRY Insights, der udkommer en gang i kvartalet på engelsk, kan du finde eksempler på nogle af de løsninger, vi har brugt og implementeret i samarbejde med vores kunder.

Eksterne vurderinger af vores bæredygtighedsindsats

CDP Arrow pointing right
CDP_logo

AFRY modtager Leadership (A-score) fra organisationen Carbon Disclosure Project

Carbon Disclosure Project (CDP) giver hvert år virksomheder karakter for deres klimaindsats. CDP har i 20 år analyseret klimadata fra selskaber verden over, hvor de bl.a. bedømmer virksomhederne ud fra deres evne til at være gennemsigtige i deres klimaarbejde, samt hvor langt de er med at reducere deres belastning på kloden. AFRY har i 2022 fået en A- score, som er topkarakter. Læs mere her.

EcoVadis Arrow pointing right
ecovadis platinum logo

AFRY modtager Platin

EcoVadis er et uafhængigt vurderingssystem, der evaluerer virksomheders indsats inden for kategorierne miljø, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. I 2022 modtog AFRY topkarakter for flere af vores bæredygtighedsinitiativer, som viser vores fremskridt og dedikerede indsats inden for bæredygtighed. EcoVadis-vurderingen af AFRY resulterede i Platin - den højeste karakter - med en score på 79/100, der placerer os blandt den bedste procent af alle virksomheder, som Ecovadis bedømmer. Læs mere her.

Science-based targets Arrow pointing right
SBTi

Science based targets-valisering af AFRY's klimaindsats

Hvis en virksomhed tilslutter sig science based targets-initiativerne, forpligter virksomheden sig til at leve op til mål, der som navnet indikerer, baserer sig på videnskaben. Det betyder, at AFRY's klimaindsats følger 1.5°C ambitionen i overensstemmelse med den seneste forskning. AFRY er godt på vej til at nå sin globale målsætning om at halvere sin CO2-udledning inden 2030 og opnå nettonul-udledning inden 2040. Læs mere her.

 

Nasdaq Arrow pointing right
Nasdaq ESG Transparency Partner logo - bright green circle

Nasdaq ESG Transparency Partner

Vi deler vores bæredygtighedsdata med Nasdaq og har fået certifikatet Nasdaq ESG Transparency Partner. Certificeringen bruges af Nasdaq til at fremhæve en virksomheds engagement i at skabe gennemsigtighed på markedet i forhold til rapportering af ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse).

Expansive dark blue-sky backdrop, with a man and woman in the foreground surrounded by white LED rope lights.

Et robust fundament

Vores måde at drive virksomhed på er bygget op omkring anerkendt lovgivning og forskning samt de krav, som vores interessenter stiller til os. Vores interessenter er f.eks. vores medarbejdere, kunder og investorer. AFRY’s tilgang til bæredygtighed er baseret på 2030-agendaen (FN’s Verdensmål), Parisaftalen og dens ambition om en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C samt de ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption i FN’s Global Compact. Arbejdet med bæredygtighed er integreret i vores selskabsledelse.

Vi dokumenterer og følger op på vores bæredygtighedsindsats ved hjælp af vores bæredygtighedsmål. Disse mål fokuserer på at øge vores netto-positive påvirkning ved at fremme sikkerhed og sundhed, inklusion og mangfoldighed, etik og compliance samt at reducere vores egen negative klimapåvirkning. Ud over målene arbejder vi med forskellige KPI’er, som har til formål at hjælpe os med at forbedre vores arbejde med bæredygtighed.

Vores interne kurser har til formål at øge vores medarbejderes viden om og kendskab til bæredygtighed i de brancher, hvor AFRY opererer. Dette er afgørende for at imødekomme vores kunders ønsker og forventninger, men også hvis bæredygtighed for alvor skal være en drivkraft for vækst. At udvikle bæredygtige løsninger sætter samtidig fokus på behovet for at have de rigtige værktøjer, vejledninger, best practice for vurdering og håndtering bæredygtighedsemner samt support fra vores bæredygtighedsspecialister.

AFRY’s bidrag til Verdensmålene

Gennem vores kundeprojekter har vi en positiv indvirkning på samfundet, hvor vi f.eks. bidrager med øget energieffektivitet, større brug af genanvendelige energikilder, øget ressourceeffektivitet, sikre arbejdspladser, forbedret sikkerhed og sundhed, strømlinede produktionsprocesser, cirkulære ressourcestrømme, forbedret adgang, øget trafiksikkerhed, inkluderende samfund og forbedret luft- og vandkvalitet. Denne indsats afspejler desuden 2030-agendaen og FN’s Verdensmål.

At indfri målene i Agenda 2030 er en kompleks opgave. Verdensmålene er indbyrdes forbundne men omfatter også flere modstridende mål. FN peger på, at der skal en integreret indsats til for at løse de udfordringer, som vi står overfor. AFRY’s målsætning er at sikre et holistisk perspektiv på vores projekter med udgangspunkt i Verdensmålene, så vi minimerer den negative påvirkning og maksimerer den positive værdiskabelse.

Vores arbejde bidrager enten direkte eller indirekte til alle 17 verdensmål – fra ansvarlig forretningsførelse, fokus på ligestilling mellem kønnene samt inklusion og mangfoldighed til aktivt at arbejde med partnerskaber og samarbejder, fokus på at afbøde klimafordringer i overensstemmelse med 1,5 °C-målsætningen samt påvirkningen fra vores projekter. Verdensmålene danner rammen om hele AFRY’s arbejde og er en vigtig del af vores bæredygtighedspolitik.

sunrise over an open landscape