Klimatilpasning_genrefoto_Getty Images/AFRY

Klimatilpasning

Sammen takler vi klimaforandringerne

Hos AFRY får du kompetent rådgivning om, hvordan du bedst muligt kan klimasikre din ejendom, et eksisterende eller nyt byområde eller den trafikale infrastruktur og anlæg.

I Danmark bliver konsekvenserne af klimaforandringer i stigende grad mere synlige. Især hyppigere og mere intense skybrud, stormfloder og længerevarende regn udgør en betydelig risiko for det byggede miljø og den etablerede infrastruktur. I byerne er en af de helt store udfordringer, at der tit er mere asfalt end grønne områder, og derfor kan regnvand ikke trænge ned i jorden.

I AFRY mener vi, at de vigtigste indsatser er at reducere emissionerne på kort og lang sigt, at skifte til vedvarende energikilder og transportmidler, at finde nye løsninger og at ændre både adfærd og forhold i infrastrukturen.

For at imødekomme effekterne og klimatilpasse samfundet og dermed mindske sårbarheden over for morgendagens klima, er der flere muligheder for både offentlige og private bygherrer, blandt andet:

Klimarisiko-vurdering

Som bygningsejer er det afgørende at rette opmærksomhed mod ejendomsporteføljens tilstand og potentielle svagheder. Hvis dette forsømmes, øges risikoen for skader, hvilket kan have direkte indvirkning på ejendommens struktur, levetid og værdi. Det kan i sidste ende medføre omkostningskrævende reparationer og omfattende forsikringsprocesser, såvel som komplicerede forløb med brugere eller lejere.

AFRY tilbyder en professionel gennemgang af ejendomme mhp. at vurdere og minimere risiko for skade samt at udpege forebyggende og forbedrende tiltag. Gennemgangen inkluderer indledende analyse af tegningsmateriale, efterfulgt af interviews med driftspersonale, fysisk besigtigelse af udearealer, kældre og klimaskærm på de specifikke ejendomme, samt desktop-analyse af klimapåvirkninger med fremskrivninger over 50 år. Resultaterne opsummeres i en rapport, der også indeholder anbefalinger til tiltag og initiativer.

AFRY kan desuden tilbyde at udarbejde dokumentation ift. klimatilpasning og risikovurdering i overensstemmelse med Rådet for Bæredygtigt Byggeris retningslinjer for overholdelse af EU Taksonomien.

Regnvandshåndtering

I forbindelse med udvikling af lokalplaner eller projektområder beder myndighederne oftere og oftere om en regnvandshåndteringsplan, som skal belyse, hvordan vandet bevæger sig under skybrud inden for og uden for matriklen. Herunder forholdet til forsyningsledninger, vandløb, grundvand, naboejendomme, m.m.

Regnvandshåndteringsplanen skal oplyse: nuværende og fremtidige strømningsveje, befæstelsesgrad, lavninger, forsinkelsesvolumen, dimensioneringsforudsætninger, LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og kloakeringsforhold. AFRY udarbejder disse regnvandshåndteringsplaner ud fra den enkelte kommunes specifikke rammer.

I forbindelse med regnvandshåndtering og miljøvurdering af en given lokalitet kan det også være væsentligt at vurdere risikoen ved oversvømmelse ved udvikling af byggefelter m.v.

AFRY kan gå i dialog med myndigheder og i fællesskab udarbejde de nødvendige bilag til at belyse risikoen ved skybrud og indgå i dialog om mulige tiltag med bygherre om den forhøjede risiko og indarbejde afværgetiltag.

Risikovurdering af oversvømmelser (havstigning, stigning af grundvand, stormflod og ekstremregn) er ligeledes et punkt i bæredygtighedscertificeringer (DGNB, Leed og andre), som vores uddannede auditorer kan hjælpe med at dokumentere.

Stormflodsskader

AFRY har stor erfaring med skadeopgørelse og rådgivning i henhold til Naturskadestyrelsen regler. Derfor kan vi hjælpe forsikringsselskaber og skadelidte med opgørelse af skader og sikring med tekniske vurderinger af fugt og skimmel med mere.

 

 

 

Lad os hjælpe dig

Carsten Pietras - Section Manager, Client Consultancy, Consultancy

Carsten Pietras

Section Manager, Client Consultancy, Consultancy

Kontakt Carsten Pietras

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Poul Windfeld - Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Poul Windfeld

Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Kontakt Poul Windfeld

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
AFRY contact person generic image

Henrik Frederiksen

Planning Engineer, Civil Works, Building Design, Aarhus

Kontakt Henrik Frederiksen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.