road in a green forest from above

Miljørådgivning

AFRY kortlægger og undersøger forurenet jord og grundvand

Vi rådgiver bl.a. inden for:

 • Miljøhistorisk redegørelse
 • Gennemførelse af forureningsundersøgelser
 • §8- og §19-ansøgninger
 • Opgravning/oprensning af forurening
 • Overvågning af restforurening
 • Jordprøvetagning og -analyse samt anmeldelse af jordflytning
 • Kontrol af vand fra grundvandssænkning mv.

Vi løser miljøopgaver med fokus på både faglighed, miljø og den samlede økonomi. I dialog med myndighederne afklarer vi det nødvendige oprensnings- eller prøvetagningsniveau, metodevalg samt krav til slutdokumentation.

Vi kan også hjælpe med

Miljøhistorisk redegørelse Arrow pointing right

Miljøhistorisk redegørelse

I forbindelse med projektudvikling og køb/salg af ejendomme – eller som indledning til et byggeprojekt – er det ofte vigtigt at vide, om grunden er forurenet i et omfang, så det påvirker mulighederne for at udnytte den til det planlagte formål og/eller påvirker anlægs- eller byggebudgettet.

Vi kan hjælpe dig med en indledende gennemgang af arkiver og andet miljøhistorisk materiale, hvor vi redegør for tidligere anvendelser, mulige forureningskilder samt risici for diffus forurening. 

I samarbejde med dig som bygherre afklarer vi, om det er nødvendigt med forureningsundersøgelser, og vi udarbejder eventuelt et oplæg og budget for disse undersøgelser.

Forureningsundersøgelser Arrow pointing right

Forureningsundersøgelser

Hvis miljømyndighederne kræver en forureningsundersøgelse (eller hvis vi vurderer, at det er til projektets bedste), kan vi hjælpe med forureningsundersøgelser, der omfatter prøvetagning og analyse af jord, grundvand, poreluft, indeluft mv.

Vi afklarer krav med miljømyndighederne og tilpasser omfanget af undersøgelserne efter behov. Vi udarbejder efterfølgende en rapport, der beskriver de gennemførte undersøgelser, analyseresultater, risikovurderinger samt konklusioner og anbefalinger.

Sammen med dig vurderer vi, om oprensning er påkrævet/relevant for det påtænkte byggeri eller anvendelse, ligesom vi udarbejder oplæg med budget for oprensningen (eventuelt for forskellige scenarier for mulig oprensning).

§8- og §19-tilladelser og jordhåndteringsplaner Arrow pointing right

§8- og §19-tilladelser og jordhåndteringsplaner

Når man bygger eller ændrer arealanvendelsen til mere følsomme formål (typisk fra erhverv til bolig) på en grund, der er kortlagt efter Jordforureningsloven, skal man typisk søge en §8-tilladelse. Hvis der skal deponeres forurenet jord, er det ofte nødvendigt at søge om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19.

AFRY kan hjælpe dig med myndighedskontakt, udarbejdelse af jordhåndteringsplan samt eventuelt miljøtilsyn i forbindelse med disse tilladelser.

Også på arealer, som er omfattet af kommunernes områdeklassificeringer, kan det være en fordel at udarbejde en jordhåndteringsplan, fordi det giver mulighed for at lempe de vejledende krav til prøveintensitet (én prøve pr. 30 eller 120 ton) i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord.

Oprensning af forurening Arrow pointing right

Oprensning af forurenet jord

Hvis det viser sig, at miljømyndighederne kræver, at jorden bliver renset (eller hvis vi vurderer at det er til gavn for projektet), kan vi hjælpe med:

 • at forestå kontrahering med jordentreprenør og andre udførende 
 • at gennemføre opstartsmøde og miljøtilsyn
 • at udarbejde en rapport over den gennemførte oprensning
 • at varetage myndighedskontakt. 

I forbindelse med opgravning af forurenet jord har vi altid fokus på, at jorden sorteres, så vi minimerer mængden af forurenet jord (som er dyr at bortskaffe).

I enkelte tilfælde er det nødvendigt/påkrævet, at der føres løbende kontrol med en eventuel restforurening i jord eller grundvand. Også denne type målinger tilbyder vi at udføre og rapportere.

Overskudsjord og oppumpet grundvand Arrow pointing right

Overskudsjord og kontrol af oppumpet grundvand 

Hvis jordhåndtering tænkes ind i projekterne og nye lokalplaner på et tidligt tidspunkt, kan der være penge at spare.

AFRY kan hjælpe med prøvetagning, analyse og vurdering af overskudsjord i forbindelse med at bortskaffe jorden. 

Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der – midlertidigt eller permanent – udføres grundvandssænkning, tilbyder vi at indhente eventuel udledningstilladelse samt at udføre kontrol af oppumpet grundvand.

Kontakt os

Jakob Brande Sørensen

Miljørådgiver Biolog, Cand. Scient.