Close up view of wood chips

Selvitys metsähakkeen kysynnän kehityksestä ja riittävyydestä Suomessa

Selvitys metsähakkeen kysynnän kehityksestä ja riittävyydestä Suomessa

Energiasektorin muutos hiilineutraaliksi lisää voimakkaasti biomassan käyttöä, kun fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvataan metsähakkeella ja muilla energiapuujakeilla. AFRY Management Consulting toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle ja Huoltovarmuuskeskukselle selvityksen, jossa arvioitiin kysynnän kehittymistä alueellisesti, kotimaisen tarjonnan alueellista riittävyyttä sekä näiden vaikutuksia ainespuun energiakäyttöön ja tuontihakkeen käyttöön sekä tätä kautta huoltovarmuuteen.

Energiasektorilla on meneillään nopea siirtymä uusiutuvan energian käyttöön. Lämmön- ja sen yhteydessä tapahtuvassa sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö on nopeassa laskussa. Nopeasti kohonnut päästöoikeuden hinta yhdistettynä veroihin on tehnyt turpeesta ja fossiilisista polttoaineista kalliita biomassaan verrattuna. Vaikka lämmöntuotannossa siirrytään yhä enemmän pois polttamisesta, merkittävä osa fossiilisista polttoaineista ja turpeesta korvautuu metsähakkeella ja muilla biomassajakeilla.

Muutos on nostanut esiin huolen siitä, että energiasektorin puunhankinta uhkaa metsäteollisuuden puunhankintaa, ja toisaalta johtaa kasvavaan energiapuun tuontiin vaikuttaen myös huoltovarmuuteen. Vaikka lämmön tuotannossa siirrytään vahvasti myös ratkaisuihin, jotka eivät perustu polttamiseen, tarvitaan kaukolämmön ja teollisuuden energiantuotannossa vielä pitkään merkittäviä määriä polttoaineita.

Energiapuun kysynnän osalta AFRYn selvitys tarkastelee kahta skenaariota. Perusskenaariossa kiinteän puubiomassan vuosikysyntä kasvaa noin 8-9 miljoonaa kuutiota vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2019 tasoon. Valtaosa (n. 5 milj. m3) kysynnän kasvusta johtuu turpeen seospolton nopeasta vähenemisestä. Maksimiskenaariossa kiinteän puubiomassan kysyntä kasvaa 9 miljoonaa kuutiota vuoteen 2025 ja 14 miljoonaa kuutiota vuoteen 2035 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.

AFRYn toteuttaman markkinamallinnuksen perusteella energiasektorin puun kysynnän  kasvu asettaa vaatimuksia kotimaisen metsähakkeen mobilisoinnille ja johtaa polttoainekustannuksien nousuun energiantuottajille. Kotimaan markkinoiden niukkuutta ja hintakehitystä tasataan tuontimarkkinoilta hankitulla biomassalla. Mallinnustuloksien perusteella suurinta niukkuutta kiinteistä puupolttoaineista esiintyy eteläisessä ja läntisessä Suomessa.   

Selvityksessä tarkasteltiin myös teollisuuden ainespuun mahdollista ohjautumista energiantuotantoon. Mallinnusten perusteella ainespuun käyttö energiantuotannossa  jää  melko alhaiselle  tasolle ja on 2,0  Mm3 perusskenaariossa ja 2,5 Mm3 maksimiskenaariossa vuonna 2030. Mallinnustuloksienperusteella edellä esitettyjen ainespuumäärien päätyminen energiantuotantoon ei vaikuta merkittävästi metsäteollisuuden puun saatavuuteen eikä teollisuuspuun hintoihin.

Jenni Patronen
Senior Principal, Energy Management Consulting

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Sami Pastila
Senior Principal, Management Consulting

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.