Family walking in a park

Hulevesien ja tulvien hallinta

Hulevesien ja tulvien hallinta

AFRY tarjoaa kattavasti ja monialaisesti hulevesienhallinnan palvelut strategioista rakennussuunnitteluun. Lisäksi kysyttyjä palvelujamme ovat kaavatason hulevesiselvitykset sekä mallinnukset, mitoitukset ja tulvasuojelu.

Tavoittelemme aina mahdollisimman luontopohjaisia hulevesiratkaisuja. Sovitamme ratkaisut aina olosuhteiden mukaan niin, että vesistöön johdettavien hulevesien ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.  

Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja yhdistämme kaikissa hulevesien hallinnan projekteissamme käytössämme olevaa monitieteellistä osaamista. Työryhmäämme kuuluu kokeneita hulevesi- ja verkostosuunnittelijoita sekä asiantuntijoita vesien määrän ja laadun, vesistöjen, luontoarvojen, geosuunnittelun, pohjavesien sekä maisemasuunnittelun osaamisaloilta. Hankkeissa arvioidaan aina ilmastonmuutoksen ja ympäristön asettamia reunaehtoja.

Hulevesien strateginen hallinta

AFRYllä on vankka kokemus hulevesien hallinnan strategiatöistä ja taksanmäärityksistä. Hulevesiohjelmalla voidaan selkeyttää hulevesiin liittyviä toimintatapoja ja vastuunjakoa. Autamme myös muuttuvan lainsäädännön vaatimusten kanssa.

  • Kuntien hulevesiohjelmat ja hulevesisuunnitelmat
  • Hulevesivastuut kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä
  • Kunnan hulevesijärjestelmien vaikutusalueet ja taksat
  • Vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröintialueet ja taksat
Person driving around

Alueellinen hulevesien hallinta, kaavaselvitykset ja pienvesiselvitykset

Alueiden rakentaminen muuttaa sadevesien valuntaolosuhteita. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän ja sademäärien kasvavan. Hulevesien hallinnassa huomioimme hydrologisen kierron ja pyrimme kokonaisvaltaiseen ja luontopohjaiseen lopputulokseen. 

Ekologiset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat tärkeä maankäytön suunnittelun lähtökohta. Kaavoihin kartoitamme suunnitellun maankäytön aiheuttamat valunnan muutokset, tarvittavat hulevesien tasaus- ja käsittelytoimenpiteet sekä tehtävät tilavaraukset. Suunnitelmia tehdään kaupunki-, yleiskaava-, asemakaava- ja kiinteistötasolla, katu- ja puistosuunnitelmien yhteyteen sekä yritysten ja teollisuuden tarpeisiin.  

Suosimme luontopohjaisia hulevesiratkaisuja. Hulevesijärjestelmissä hyödynnämme luonnonmukaisia ja teknisiä ratkaisuja. Suunnittelemme ja mitoitamme hulevesijärjestelmät kokonaisuutena hyödyntäen mallinnusosaamista. Viheralueita voidaan hyödyntää monella tapaa etenkin hulevesien luontopohjaisessa hallinnassa ja moniin maisemasuunnitteluprojekteihin liittyy myös hulevesisuunnitelman laatiminen.

Hulevesitöihin liittyvän valuma-aluetarkastelun yhteydessä voidaan pienvesiselvityksellä kartoittaa pienvesien suojelutarvetta, vesi- ja metsälakikohteita ja suunnitella hulevesien hallinnan toimenpiteet ne huomioon ottaen.

Analysoimme hulevesijärjestelmän toimintaa mallinnuksella, mikä mahdollistaa verkostojen, ojastojen, viivytys- ja käsittelyrakenteiden sekä erilaisten sadetapahtumien tarkastelua. Tähän liittyen teemme tulvariskikartoituksia sekä määritämme tulvareittejä ja niiden kapasiteetteja. Mallinnus mahdollistaa verkostojen mitoituksen ja suunnittelun, poikkeus- ja häiriötilanteiden arvioinnin, korjaavien toimenpiteiden ja pumppausten suunnittelun sekä vuotovesitutkimusten ja saneerauksen suunnittelun. Mallinnuksissa otetaan huomioon vastaanottavien vesistöjen tulvakorkeudet ja padotusongelmat. Mallinnamme myös ojia, puroja ja jokia.

Hulevesijärjestelmien tulva- ja tulvareittimallinnus taajama-alueilla

Hulevesijärjestelmän tulvamallinnuksella voidaan tunnistaa vakavimmat riskikohteet ja määrittää toimenpiteet riskin poistamiseksi jo ennen vahingon tapahtumista. Hulevesiverkoston kapasiteettimallinnuksella sekä analysoidaan hulevesijärjestelmän toimintaa että määritetään herkimmin tulvivat alueet. Tulva-alueiden analysoinnissa hyödynnetään kohdealueesta laadittua maastomallia, jonka avulla voidaan simuloida hulevesien tulvareitit maan päällä mm. katualueilla.

Tulvasuojelu

Tulvasuojelutoimenpiteiden tavoitteena on estää tulvavesien haitallinen leviäminen, esimerkiksi tulvapatojen, vesiuomien ruoppausten ja uusien purkureittien avulla. Tulvapatojen osalta huomioidaan patoturvallisuusnäkökohdat. Ruoppausten ja ruoppausmassojen läjityksessä huomioidaan vesistö- ja ympäristövaikutukset, ekologia ja maankäyttö.

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland
Terhi Renko
Head of New Business, vesiliiketoiminta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme