Stormwater and flood protection

Hulevesien ja tulvien hallinta

Hulevesien ja tulvien hallinta

AFRY tarjoaa kattavan ja monialaisen palveluvalikoiman hulevesien kokonaishallintaan ja tulvasuojeluun strategioista eri kaavatasojen kautta yleis- ja rakennussuunnitteluun sekä mallinnukseen ja mitoitukseen.

Katsomme aina pitkälle tulevaisuuteen ja yhdistämme kaikissa hulevesien hallinnan projekteissamme käytössämme olevaa monitieteellistä osaamista. Työryhmäämme kuuluu kokeneita verkostosuunnittelijoita, vesien määrän ja laadun asiantuntijoita, vesistöasiantuntijoita, pohjarakennus- ja geosuunnitteluasiantuntijoita, pohjavesiasiantuntijoita, maisema-arkkitehteja, arkkitehteja ja luontoasiantuntijoita.

Hulevesien strateginen hallinta

AFRYllä on vankka kokemus sekä hulevesien hallinnan strategiatyöstä että investointiselvityksistä ja taksanmäärityksistä. Hulevesiohjelmalla voidaan selkeyttää hulevesiin liittyviä toimintatapoja ja vastuunjakoa. Autamme myös muuttuvan lainsäädännön vaatimusten kanssa.

  • Kuntien hulevesiohjelmat
  • Hulevesivastuut kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä
  • Kunnan hulevesijärjestelmien vaikutusalueet
  • Vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröintialueet
  • Kuntien ja vesihuoltolaitosten hulevesitaksat

Alueellinen hulevesien hallinta, valuma-alue- ja pienvesiselvitykset, kaavaselvitykset

Alueiden rakentaminen muuttaa sadevesien valuntaolosuhteita. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän ja sademäärien kasvavan. Hulevesien hallinnassa huomioimme hydrologisen kierron ja pyrimme kokonaisvaltaiseen ja luonnonmukaiseen lopputulokseen. 

Hulevesitöihin liittyy tiiviinä osana valuma-alueselvitys, jolla määritetään, miltä alueilta hulevesiä johtuu mihinkin purkuvesistöön tai pienveteen. Tämän pohjalta voidaan pienvesiselvityksellä kartoittaa pienvesien suojelutarvetta, vesi- ja metsälakikohteita ja suunnitella hulevesien hallinnan toimenpiteet ne huomioon ottaen.

Ekologiset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ovat tärkeä maankäytön suunnittelun lähtökohta. Kaavoihin kartoitamme suunnitellun maankäytön aiheuttamat valunnan muutokset, tarvittavat hulevesien tasaus- ja käsittelytoimenpiteet sekä tehtävät tilavaraukset. Suunnitelmia tehdään kaupunki-, yleiskaava-, asemakaava- ja kiinteistötasolla, katu- ja puistosuunnitelmien yhteyteen sekä yritysten ja teollisuuden tarpeisiin.

Hulevesijärjestelmissä yhdistetään tarpeen mukaan luonnonmukaisia ja teknisiä ratkaisuja. Mitoitamme hulevesilinjat, -uomat ja pumppaamot sekä suunnittelemme käsittelymenetelmät kuten kosteikot, viivytysrakenteet ja suodattimet. Suunnittelussa hyödynnämme myös mallinnusosaamista. Viheralueita voidaan hyödyntää monella tapaa etenkin hulevesien luonnonmukaisessa hallinnassa ja moniin maisemasuunnitteluprojekteihin liittyy myös hulevesisuunnitelman laatiminen.

Analysoimme hulevesijärjestelmän toimintaa mallinnuksella, mikä mahdollistaa verkostojen, ojastojen, viivytys- ja käsittelyrakenteiden sekä erilaisten sadetapahtumien tarkastelua. Tähän liittyen teemme tulvariskikartoituksia sekä määritämme tulvareittejä ja niiden kapasiteetteja. Mallinnus mahdollistaa verkostojen mitoituksen ja suunnittelun, poikkeus- ja häiriötilanteiden arvioinnin, korjaavien toimenpiteiden ja pumppausten suunnittelun sekä vuotovesitutkimusten ja saneerauksen suunnittelun. Mallinnuksissa otetaan huomioon vastaanottavien vesistöjen tulvakorkeudet ja padotusongelmat. Mallinnamme myös ojia, puroja ja jokia.

Hulevesijärjestelmien tulva- ja tulvareittimallinnus taajama-alueilla

Hulevesijärjestelmän tulvamallinnuksella voidaan tunnistaa vakavimmat riskikohteet ja määrittää toimenpiteet riskin poistamiseksi jo ennen vahingon tapahtumista. Hulevesiverkoston kapasiteettimallinnuksella sekä analysoidaan hulevesijärjestelmän toimintaa että määritetään herkimmin tulvivat alueet. Tulva-alueiden analysoinnissa hyödynnetään kohdealueesta laadittua maastomallia, jonka avulla voidaan simuloida hulevesien tulvareitit maan päällä mm. katualueilla.

Tulvasuojelu

Tulvasuojelutoimenpiteiden tavoitteena on estää tulvavesien haitallinen leviäminen, esimerkiksi tulvapatojen, vesiuomien ruoppausten ja uusien purkureittien avulla. Tulvapatojen osalta huomioidaan patoturvallisuusnäkökohdat. Ruoppausten ja ruoppausmassojen läjityksessä huomioidaan vesistö- ja ympäristövaikutukset ja maankäyttö. Rakennetuilla alueilla sopivien läjitysalueiden löytyminen voi olla haastavaa, jolloin kyseeseen voi tulla esimerkiksi imuruoppaus ja massojen läjitys geotuubeihin.

Ota yhteyttä

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Tutustu projekteihimme