mine infrastructure

Kaivosinfra

Kohti kestävää ja turvallista kaivosympäristöä

AFRYn kaivosalueiden infrasuunnittelupalvelut sisältävät aluesuunnittelun, jätealueiden, sivukivialueiden, vesialtaiden ja patojen suunnittelun sekä piha- ja tiealueiden suunnittelun. Suunnittelu kattaa eri vaiheiden ja tarkkuustasojen suunnittelun kannattavuusselvityksistä ja YVA:n hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä rakentamisen aikaiseen suunnittelupalveluun.

Hankesuunnittelu- ja YVA-vaiheessa olemme mukana arvioimassa kohteen kannattavuutta ja investointikustannuksia laatimalla alustavat suunnitelmat ja aluevaraukset, joiden perusteella voidaan arvioida myös alustavia vesistö- ja ympäristövaikutuksia. Lupahakemusvaihe on hankkeen kannalta merkittävä vaihe, sillä silloin määritetään rakenteiden periaateratkaisut ja tehdään rakenteiden päämitoitukset, jotka määrittävät luvan kautta reunaehdot koko hankkeen toteutukselle. Laadimme kohteiden toteutussuunnitelmat huomioiden ympäristöluvan asettamat reunaehdot sekä kustannustehokkaat ympäristönsuojelullisesti kestävät BAT:n mukaiset ratkaisut. Rakentamisen aikana tarjoamme suunnittelupalvelun, jolloin mahdollisiin muutostarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

Jätealueet ovat pinta-alallisesti kaivosalueiden suurimpia kohteita. Jätealueiden kokonaissuunnittelun lähtökohtana on jätteiden laatu ja niiden edellyttämä suojaustaso, jonka perusteella muodostuvat raamit rakenteiden mitoitukselle ja materiaalivalinnoille. Suunnittelu on aina hyvin tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat esimerkiksi paikalliset olosuhteet ja materiaalisaatavuus. Rakenteiden mittakaava on suuri, jolloin oikeilla materiaalivalinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuskustannuksiin kuitenkaan heikentämättä suojaustasoa. Altaat edellyttävät usein korkeita patorakenteita, jolloin patojen suunnittelu ja patoturvallisuusnäkökohdat ovat merkittävässä roolissa. Laadimme myös tarvittavat patoturvallisuusiakirjat ja vahingonvaaraselvitykset. Toiminnan aikana kauttamme hoituvat patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset sekä niihin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Kaivosinfran osaamisalueemme

 • alue-, layout- ja tasaussuunnittelu
 • rikastushiekka-alueiden ja vesialtaiden suunnittelu
 • sivukivialueiden suunnittelu
 • malmin välivarastoalueiden suunnittelu
 • sulkemissuunnittelu
 • vesienhallinnan ja kuivatuksen suunnittelu
 • geotekninen suunnittelu
 • laadunvalvontasuunnitelmat ja -palvelut
 • patoturvallisuusasiakirjojen laatiminen
 • patojen vahingonvaaraselvitykset
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset
 • kaivosalueen geotekniset tutkimukset

Ota yhteyttä

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ville-Matti Seppä

Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu

Marko Lehmikangas

Kaivosinfra, Oulu

Kiinnostuitko? Katso myös