mine mining environment

Kaivosympäristö

Kaivosympäristöpalvelut

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan kaivoshankkeen riskit ja tietotarpeet riittävän varhain.

Tuemme asiakasta ympäristö- ja sosiaalisten riskien tunnistamisessa ja hallinnassa, edistäen järjestelmällistä ja oikea-aikaista tiedon tuottamista. Työsuunnittelussa huomioimme kaikki tuotettavan tiedon tulevat käyttötarkoitukset hankkeen eri vaiheissa. Tämä on tärkeää, sillä työ on usein pitkäkestoista ja sisältää kartoituksia, kenttämittauksia, pitkäkestoisia laboratoriokokeita, mallinnuksia ja arviointeja.

Työmme liittyy tiiviisti kaivosten tekniseen suunnitteluun ja kannattavuusselvityksiin. Tämän lisäksi teemme ympäristövaikutusten arviointeja ja ympäristö- ja vesilupahakemuksia. Tuottamamme ympäristötieto täyttää menetelmä- ja sisältövaatimukset sekä kotimaisissa lupaprosesseissa että kansainvälisten rahoittajien arvioinneissa.

Kaivosympäristöosaamisemme on laaja-alaista ja monipuolista. Mukana on myös pitkälle erikoistuneita tiimejä mm. geokemian, hydrogeologian ja sulkemissuunnittelun osa-alueilta.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Compliance Audit-selvitykset rahoittajille
 • Pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
 • Environmental Due Diligence (EDD) -selvitykset
 • Kannattavuusselvitysten ympäristöosiot (DFS, FS)
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • Ympäristöhallintajärjestelmät
 • Kaivoksen sulkemissuunnitelmat
 • Jälkihoitosuunnitelmat
 • Tiivisrakenteiden suunnittelu rikastushiekka-altaille ja sivukivikasoille
 • Liukoisuuskokeet
 • Ympäristön tarkkailuohjelmat
rock ground mining

Geokemia ja kaivannaisjätteet

AFRYllä on geokemiaan ja kaivannaisjätteisiin erikoistunut työryhmä. Käytämme lähestymistapoja ja työmenetelmiä, jotka tunnetaan ja hyväksytään kotimaisten viranomaisprosessien lisäksi myös kansainvälisten rahoittajien tarkastuksissa. Laadukas mallinnustyö edellyttää aina edustavaa näytteenottoa ja kaivannaisjätteen pitkäaikaiskäyttäytymisen testausta.

Trail in the forest

Kaivosten sulkemissuunnittelu

Laadimme eri tarkkuustason sulkemissuunnitelmia kaivoshankkeen eri kehitysvaiheissa. Lisäksi teemme tarkentavaa sulkemissuunnittelua toiminnassa oleville kaivoksille. Myös sulkemissuunnittelun kustannusarviot ja vakuuslaskenta kuuluvat oleellisena osana työhömme.

mining tunnel

Kaivostoimintaan tarvittavat luvat

Autamme asiakkaitamme erilaisissa malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvissä lupaprosesseissa, kuten malminetsintälupa, kaivoslupa, koelouhintailmoitus, koetoimintailmoitus, kemikaalilupa, ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sekä ympäristö- ja vesitalouslupa.

An adult walking with a child

Ympäristövaikutuksien ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

AFRY tarjoaa asiantuntijapalveluita ympäristövaikutusten arvioinnissa ja sosiaalisten vaikutusten hahmottamisessa kaivoshankkeissa. Hyödynnämme laajaa osaamistamme ja kokemustamme taataksemme hankkeen menestyksekkään läpiviennin.

mining water

Kaivosten vesienhallinta

Vastaamme kaivosten ja kaivoshankkeiden vesienhallinnan haasteisiin kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Palvelumme sisältävät niin vesienhallintasuunnitelmien laatimisen, vesitasemallinnukset kuin vesienhallintarakenteiden ja -järjestelmien suunnittelupalvelut.

kalliopohjaveden mittaukset

Kalliopohjaveden mittaukset ja mallinnukset

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä tarvitaan etenkin suurten rakennushankkeiden yhteydessä. AFRYn tekemät selvitykset käsittävät koko tutkimuskaaren tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta valmiiden aineistojen käsittelyyn, analysointiin ja hydrogeologiseen mallinnukseen.

Nuclear waste

Ydinjätteen loppusijoitustutkimukset

Suomen ydinvoimalaitoksissa käytetty ydinpolttoaine aiotaan loppusijoittaa syvälle kallioon rakennettavaan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluotoon. Asiantuntijamme ovat olleet mukana ydinjätteen loppusijoitustutkimuksissa hankkeen alusta alkaen.

rock ground mining

Kallioperäselvitykset

Tunnemme kallioperän. Meillä on laajasti kokemusta kallioperätutkimuksista vuosikymmenten ajalta. AFRY on ollut laajasti mukana erilaisissa kallioperän ominaisuuksiin liittyvissä tutkimushankkeissa. Kaikenlainen kalliotekninen suunnittelu niihin liittyvine kattavine tutkimuksineen on meille tuttua, oli sitten kyse infrarakentamisesta, kaivoksista tai ydinjätteen ja muun vaarallisen jätteen loppusijoittamisesta.

View by the water, rocks in the shore, buildings in the background

Maanpinnan alaisten rakenteiden ja ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

Geofysiikkaa hyödyntämällä saadaan tietoa maanpinnan alta tai kallioperästä jättämättä juurikaan jälkiä tutkimusalueelle. Geofysikaalisella tiedolla on laajalti käyttöä erilaisissa kalliorakentamisen, ympäristöselvitysten ja luonnonvarojen hyödyntämisen tehtävissä. Asiakkaan tarpeista riippuen AFRY voi osallistua geofysikaalisen aineiston koko tuotantoketjuun tai vain valittuihin tuotantoketjun vaiheisiin.

suola yva

Geoterminen energia

Geotermisellä energialla tarkoitetaan Maan sisäosan lämpöä ja sen käyttöä energialähteenä. Geotermisellä energialla voi olla merkittävä rooli lämmityksen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa, ja se voi vähentää tarvetta bioenergian käytölle.

AFRYltä löytyy osamista geotermisten lämpökaivojen simulointiin ja optimointiin.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit