Excavated rock wall in a tunnel

Kallioperäselvitykset ja kaivosympäristö

Kallioperäselvitykset

Tunnemme kallioperän. Meillä on laajasti kokemusta ydinjätehuoltoon liittyvistä kallioperätutkimuksista neljän vuosikymmenen ajalta. AFRY on ollut mukana Posivan tutkimuksissa alusta asti ja olemme osallistuneet myös lukuisiin kansainvälisiin hankkeisiin muun muassa Ruotsissa, Ranskassa ja Kanadassa. Kaivoshankkeissa meillä on asiantuntemusta ja kokemusta koko kaivoksen elinkaaren ajalta aina malmin etsinnästä kaivoksen sulkemiseen. Infrastruktuurin rakentamishankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa olemme myös vahvasti mukana.

AFRYltä löytyy myös kattava geo- ja kalliorakennussuunnittelun sekä kaivossuunnittelun osaaminen.

Kaivosympäristöpalvelut

Palvelemme laajalla rintamalla kaivosten kaikissa ympäristöasioissa. Erityisen vahvoja olemme kaivosten sulkemissuunnitelmissa, geokemiassa, sekä YVA- ja lupaprosesseissa ja Feasibility Studeissa. Vastaamme mielellämme kaivoksen kaikista ympäristöasioista niin sanotulla ympäristöpäällikön leasing-sopimuksella, esimerkiksi silloin kun kaivoksella ei vielä ole ympäristöpäällikköä.

water flow modelling

Hydrogeologiset selvitykset ja numeerinen mallintaminen

Kokonaisvaltaisia hydrogeologisia selvityksiä tarvitaan etenkin suurten rakennuskohteiden yhteydessä, esimerkiksi ydinjätteiden loppusijoitustiloissa, kaivoksissa ja kaupunkikohteiden maanalaisissa tiloissa. AFRYn tekemät selvitykset käsittävät koko tutkimuskaaren tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta valmiiden aineistojen käsittelyyn ja analysointiin.

Hydrogeologisten selvitysten lopputuloksena saadaan numeerisella pohjavesien virtausten mallinnuksella selville esimerkiksi suunnitellun kaivoksen ennustetut vuotovedet tai täytettävän louhoksen vaikutukset pohjavesien virtauksiin.

Hydrogeochemistry

Hydrogeokemia

Maa- ja kallioperän ominaisuudet sekä hydrologia vaikuttavat veden luontaiseen koostumukseen. Kaikki maankäyttö, esim. rakentaminen, teollinen toiminta sekä maa- ja metsätalous, voi aiheuttaa muutoksia veden laatuun. AFRYllä on pitkäaikainen kokemus geokemiasta ja erityisesti hydrogeokemiasta.

Bird's-eye view of winding road through forest

Perustilaselvitykset ja toiminnan aikainen monitorointi

Monitoroinnin avulla voidaan erotella toiminnan aiheuttamat muutokset luonnollisesta vaihtelusta. Kattava ja asiantunteva ympäristön perustilan selvittäminen on edellytys laadukkaaseen toiminnanaikaiseen ympäristön monitorointiin. Monitorointia tarvitaan ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi toiminnan koko elinkaaren ajan. Meillä on pitkäaikainen kokemus erityisesti hydrogeologiaan ja hydrogeokemiaan liittyvästä monitoroinnista ja perustilaselvityksistä sekä niihin liittyvistä automaattisista havaintoverkostoista. Näihin seurantoihin usein liittyvät näytteenotot ja erilaiset mittausohjelmat voidaan myös järjestää.

Tunnel rock groundwater

Kalliopohjaveteen liittyvät tutkimukset

Kattavat tiedot kallion vedenjohtavuudesta, virtauksista ja pohjaveden kemiallisesta koostumuksesta hankkeiden eri vaiheissa ovat usein välttämättömiä. AFRYllä on vuosikymmenten kokemus kalliopohjaveteen liittyvistä tutkimuksista.

View by the water, rocks in the shore, buildings in the background

Maanpinnan alaisten rakenteiden ja ominaisuuksien tutkiminen geofysikaalisten menetelmien avulla

Geofysiikkaa hyödyntämällä saadaan tietoa maanpinnan alta tai kallioperästä jättämättä juurikaan jälkiä tutkimusalueelle. Geofysikaalisella tiedolla on laajalti käyttöä erilaisissa kalliorakentamisen, ympäristöselvitysten ja luonnonvarojen hyödyntämisen tehtävissä. Asiakkaan tarpeista riippuen AFRY voi osallistua geofysikaalisen aineiston koko tuotantoketjuun tai vain valittuihin tuotantoketjun vaiheisiin.

suola yva

Geoterminen energia

Geotermisellä energialla tarkoitetaan Maan sisäosan lämpöä ja sen käyttöä energialähteenä. Geotermisellä energialla voi olla merkittävä rooli lämmityksen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa, ja se voi vähentää tarvetta bioenergian käytölle.

AFRYltä löytyy osamista geotermisten lämpökaivojen simulointiin ja optimointiin.

Nuclear waste

Ydinjätteen loppusijoitustutkimukset

Suomen ydinvoimalaitoksissa käytetty ydinpolttoaine aiotaan loppusijoittaa syvälle kallioon rakennettavaan loppusijoitustilaan Eurajoen Olkiluotoon. Asiantuntijamme ovat olleet mukana ydinjätteen loppusijoitustutkimuksissa hankkeen alusta alkaen.

Excavated rock wall in a tunnel

Kaivosympäristö

Kaivosympäristöihin liittyy erityispiirteitä, jotka edellyttävät erityistä perehtyneisyyttä toimialaan sekä korkeaa erikoistumisastetta. AFRYllä toteutamme monipuolisesti kaivostoimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä, jotka edellyttävät vahvaa toimialan tuntemusta ja erikoisasiantuntemusta. Kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöarviointien ja teknistaloudellisen suunnittelun tiiviiseen vuorovaikutukseen. Insinöörityön ja luonnotieteellisen osaamisen vahva integraatio sujuvoittaa hanketyöskentelyä ja auttaa reagoimaan havaintoihin oikea-aikaisesti.

Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Päivi Picken - Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Päivi Picken

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit