Työmaa Helsingin Hakaniemessä

Pilaantuneet maat ja maaperä

AFRYn pilaantuneen maan ja maaperän palvelut

Tuotamme kattavia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaikkiin pilaantuneen maaperän ja pohjaveden selvityksiin liittyviin tarpeisiin - tutkimuksista aina täysimittaisiin kunnostushankkeisiin.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus voi aiheuttaa haittaa tai terveydellisiä riskejä pilaantuneella alueella ja alueen ympäristössä. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä riskeistä, jotka kohdistuvat maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan. Autamme riskien selvittämisessä ja hallinnassa. Teemme työtä tiiviisti asiakkaidemme kanssa ja lähtökohtanamme on aina kustannustehokkuus, aikataulussa pysyminen ja ensiluokkainen lopputulos.

Maaperän, pohjaveden ja tarvittaessa sedimenttien haitta-ainetutkimukset voidaan toteuttaa AFRYn asiantuntijoiden ja oman näytteenottokaluston avulla luotettavasti, tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuteen liittyviä osaamisalueitamme tutkimuksien lisäksi ovat esimerkiksi Environmental Due Diligence -ympäristökatselmukset (EDD), kunnostuksien valvonta, riskiarvioinnit ja ympäristötarkkailut

Ympäristöriskinarvioinnit

Pilaantuneen maaperän riskinarvioinnissa tunnistetaan olemassa olevat päästölähteet, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, arvioidaan tai lasketaan haitta-aineiden kulkeutuminen sekä haitta-aineille altistujat ja altistumisen määrä ja vakavuus. Tarvittaessa haitta-aineiden leviäminen mallinnetaan. Maaperän ja pohjaveden kunnostustarve ja kunnostustavoite voidaan määrittää riskinarvion tulosten perusteella. Laskennallisissa riskinarvioissa käytämme apuna uusimpia, riskinarviointia varten kehitettyjä malliohjelmia.

Pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät ja in situ

Meillä on kokemusta erilaisista kunnostusmenetelmistä ja autamme valitsemaan parhaiten kuhunkin kunnostuskohteeseen sopivan menetelmän – oli se sitten paikan päällä tehtävä in situ -kunnostus tai pilaantuneen maa-aineksen massanvaihto. Olennaisena osana pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnittelua on kunnostuksen kestävyyden arviointi, jolla varmistetaan, että valittu kunnostusmenetelmä on tasapainossa ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien osalta.

Kun kierrätys ja uudelleenkäyttö otetaan yhä enemmän huomioon pilaantuneiden maiden käsittelyssä, näemme in situ -kunnostuksen lisääntyvän. Meillä on vankka kokemus in situ -tekniikoiden hyödyntämisestä lukuisissa projekteissa, ja siten pystymme tuottamaan kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme.

Geofysikaaliset mittaukset

Geofysiikan avulla saadaan tietoa maanpinnan alapuolelta ilman, että maata tarvitsee kaivaa tai muuten rikkoa. Menetelmästä riippuen mittauksesta jää joko pieniä jälkiä tai tyypillisemmin ei lainkaan jälkiä maastoon. Geofysikaalisilla maanpintamittauksilla voidaan kartoittaa laajojakin alueita nopeasti. Laajemman mittauksen tulosten perusteella näytteenotto tai kairaus voidaan kohdentaa kiinnostavimpiin kohteisiin. Myös kairatusta reiästä voidaan tehdä mittauksia, jolloin saadaan tietoa suoraan kohteesta.

Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksissa voidaan hyödyntää geofysikaalisia menetelmiä. Monet haitta-aineet muuttavat maaperän fysikaalisia ominaisuuksia. Muutosten vuoksi haitta-ainekeskittymiä ja levinneisyyttä voidaan mitata. Tällöin näytteenotto ja puhdistustoimet voidaan kohdentaa tarkemmin kuin ilman mittauksia. Myös haitta-aineiden mahdollisia leviämisreittejä ja –esteitä voidaan selvittää geofysikaalisten rakennetutkimusten avulla.

People working with the soil in Finnish field landscape

Happamat sulfaattimaat

AFRYllä on maanlaajuinen asiantuntijaverkosto ja hiottu toimintamalli, joten voimme tehdä sulfaattimaaselvitykset joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Maa-ainesta ja traktori

MARA-ilmoitukset

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiertotaloutta, jossa jätteillä voidaan korvata neitseellisten maa-ainesten käyttöä. MARA-asetus (VNa 843/2017) mahdollistaa tiettyjen jätteiden hyödyntämisen siihen soveltuvissa maarakentamiskohteissa ELY-keskukseen jätettävällä rekisteröinti-ilmoituksella.

Ota yhteyttä: Hannu Ansala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Milja Vepsäläinen - Suunnittelupäällikkö
Milja Vepsäläinen
Suunnittelupäällikkö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Milja Vepsäläinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit