Henkilö suojavarusteissa

AFRYn pilaantuneiden alueiden palvelut

AFRYn pilaantuneiden alueiden palvelut

Tuotamme palvelut kaikkiin pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimentin selvityksiin - tutkimuksista aina täysimittaisiin kunnostushankkeisiin.

Pilaantunut maaperä tulee esiin usein rakennushanketta edeltävissä tutkimuksissa, maarakentamisen yhteydessä haju- tai jätehavaintona tai onnettomuustilanteessa. Maaperän pilaantuneisuus on toisinaan tarpeen selvittää myös kauppatilanteessa. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä riskeistä, jotka kohdistuvat maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan. Autamme pilaantumisen selvittämisessä ja riskien hallinnassa.

Palveluihimme kuuluvat pilaantuneiden alueiden tutkimukset, riskinarvioinnit, kunnostussuunnittelu, ympäristötekninen valvonta ja ympäristötarkkailut.

Varaa aika maksuttomaan konsultointiin asiantuntijoidemme kanssa niin keskustellaan lisää.

Ympäristötekniset tutkimukset

Toteutamme ammattitaitoisesti pilaantuneen alueen tutkimukset ja perustilaselvitykset suunnittelusta ja näytteenotosta selkeisiin raportteihin saakka. Tutkimusten suunnittelussa huomioidaan aina kohteen aiempi käyttö sekä tuleva toiminta ja näytteenotto kohdistetaan tarpeen mukaan maaperään, sedimenttiin, pohjaveteen tai huokosilmaan. Kohteet yksittäisistä tonteista laajoihin kaava-alueisiin ovat meille tuttuja ja kullekin kohteelle toteutetaan tarkoituksenmukainen tutkimus.

Henkilö pilaantuneet maat -tutkimuksissa
Työntekijä turvavarusteissa ulkona

Ympäristöriskinarvioinnit

Pilaantuneen maaperän riskinarvioinnissa tunnistetaan olemassa olevat päästölähteet, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, arvioidaan tai lasketaan haitta-aineiden kulkeutuminen sekä haitta-aineille altistujat ja altistumisen määrä ja vakavuus. Tarvittaessa haitta-aineiden leviäminen mallinnetaan. Maaperän ja pohjaveden kunnostustarve ja kunnostustavoite voidaan määrittää riskinarvion tulosten perusteella. Laskennallisissa riskinarvioissa käytämme apuna uusimpia, riskinarviointia varten kehitettyjä malliohjelmia.

Pilaantuneen maan kunnostus

Pilaantuneen maan kunnostamista varten laaditaan kohdekohtainen kunnostussuunnitelma. Kunnostus suunnitellaan niin, että riskiä aiheuttavat haitta-aineet poistetaan tai ne hallitaan kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Meillä on kokemusta erilaisista kunnostusmenetelmistä ja autamme valitsemaan parhaiten kuhunkin kunnostuskohteeseen sopivan menetelmän – oli se sitten paikan päällä tehtävä in situ -kunnostus tai pilaantuneen maa-aineksen massanvaihto. Olennaisena osana pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostussuunnittelua on kunnostuksen kestävyyden arviointi, jolla varmistetaan, että valittu kunnostusmenetelmä on tasapainossa ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien osalta.

Meillä on vankka kokemus in situ -tekniikoiden hyödyntämisestä lukuisissa projekteissa, ja siten pystymme tuottamaan kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme. Ympäristötekniset asiantuntijamme valvovat kunnostuksen toteutusta kunnostussuunnitelman ja viranomaispäätöksen mukaisesti.

Muita maaperään liittyviä palveluitamme ovat:

Geofysikaaliset mittaukset

Geofysiikan avulla saadaan tietoa maanpinnan alapuolelta ilman, että maata tarvitsee kaivaa tai muuten rikkoa. Menetelmästä riippuen mittauksesta jää joko pieniä jälkiä tai tyypillisemmin ei lainkaan jälkiä maastoon. Geofysikaalisilla maanpintamittauksilla voidaan kartoittaa laajojakin alueita nopeasti. Laajemman mittauksen tulosten perusteella näytteenotto tai kairaus voidaan kohdentaa kiinnostavimpiin kohteisiin. Myös kairatusta reiästä voidaan tehdä mittauksia, jolloin saadaan tietoa suoraan kohteesta.

Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksissa voidaan hyödyntää geofysikaalisia menetelmiä. Monet haitta-aineet muuttavat maaperän fysikaalisia ominaisuuksia. Muutosten vuoksi haitta-ainekeskittymiä ja levinneisyyttä voidaan mitata. Tällöin näytteenotto ja puhdistustoimet voidaan kohdentaa tarkemmin kuin ilman mittauksia. Myös haitta-aineiden mahdollisia leviämisreittejä ja –esteitä voidaan selvittää geofysikaalisten rakennetutkimusten avulla.

Geofysikaalisissa mittauksissa yhteyshenkilösi on kaivosympäristön asiantuntija Jari Pöllänen (jari.pollanen@afry.com).

People working with the soil in Finnish field landscape

Happamat sulfaattimaat

Kaikessa maankäytössä, oli kyse rakentamisesta, ojituksesta tai muusta kaivutyöstä, on tärkeää tarkistaa esiintyykö alueella potentiaalisia happamia sulfaattimaita, joita tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Happamille tai potentiaalisesti happamille sulfaattimaille rakennettaessa on myös tarkastettava, voivatko maaperän ominaisuudet aiheuttaa korroosioriskiä betonirakenteille.

Teemme kustannustehokkaasti sulfaattimaaselvitykset PIMA-tutkimusten yhteydessä.

Maa-ainesta ja traktori

MARA-ilmoitukset

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiertotaloutta, jossa jätteillä korvataan neitseellisten maa-ainesten käyttöä. MARA-asetus (VNa 843/2017) mahdollistaa tiettyjen jätteiden hyödyntämisen maarakentamiskohteissa ilmoitusmenettelyllä.

Selvitämme jätemateriaalin ympäristökelpoisuuden, tekniset ominaisuudet sekä soveltumisen suunniteltuun maarakentamiskohteeseen. Tyypillisiä hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. purkukohteissa syntyvä betoni- ja tiilimurske. MARA-asetuksen mukaisia maarakentamiskohteita ovat mm. teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet, pysäköintialueet ja kadut. Tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi valleissa.

Digital meeting happy man waving hello to the laptop

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa pilaantuneen maan ja maaperän palveluistamme? Varaa aika maksutomaan konsultaatioon tästä.

Ota yhteyttä: Hannu Ansala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Pirjo Tuomi - Pilaantuneet alueet ja riskienhallinta, Pääkaupunkiseutu
Pirjo Tuomi
Pilaantuneet alueet ja riskienhallinta, Pääkaupunkiseutu

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Pirjo Tuomi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Leena Tarri - Tiimipäällikkö, ympäristö ja kestävyys, Tampere
Leena Tarri
Tiimipäällikkö, ympäristö ja kestävyys, Tampere

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Leena Tarri

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tero Fingerroos - Pilaantuneet alueet ja riskienhallinta, Lahti ja Turku
Tero Fingerroos
Pilaantuneet alueet ja riskienhallinta, Lahti ja Turku

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Tero Fingerroos

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jari Pöllänen - Head of Section, Mining Environment, Finland
Jari Pöllänen
Osastopäällikkö, Kaivosympäristö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jari Pöllänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit