City, old buildings in the waterfront

Vesireitit

Ruoppaukset ja läjitykset

Vesireittien ja vesistöjen ruoppaukset liittyvät tyypillisesti tulvasuojeluun, vesistöjen kunnostukseen tai virkistyskäyttöarvojen parantamiseen.  Ruoppausmenetelmän ja läjitystavan valintaan vaikuttavat ruopattavien massojen laatu ja soveltuvan läjitysalueen löytyminen. Laadimme ruoppausten ja läjitysten yleissuunnitelmat esimerkiksi vesilain mukaisen luvan hakua varten, laadimme luvan hakuun tarvittavat hakemusasiakirjat sekä teemme tarvittavat tutkimukset.  Ruoppausten ja läjitysten toteutussuunnitelmien yhteydessä laadimme ruoppausten koneohjausmallit sekä läjitysalueiden toteutussuunnittelun, myös geotuubiläjitysten osalta.  

Vesi- ja ranta-alueiden rakentaminen, padot, laiturit, vesiuomat ja tutkimukset

Vesi- ja ranta-alueille rakennettaessa pohjaolosuhteet ja vedenpinnan vaihtelu asettavat suunnittelulle ja toteutukselle haasteita mm. painuma-, stabiliteetti- ja eroosioriskin vuoksi. Jotta riskit voidaan huomioida suunnittelussa, rakentaminen edellyttää kattavia maaperäselvityksiä. Hoidamme vankalla ammattitaidolla monipuolisesti maa- ja vesirakentamiseen liittyvää suunnittelua sekä niihin liittyviä maaperätutkimuksia, kuten patorakenteet, laiturit, uudet vesiuomat, tulvasuojelurakenteet, rantojen eroosiosuojaukset sekä rakenteiden perustamiseen tai maapohjan vahvistamiseen liittyvät mitoitukset ja suunnittelutehtävät.

Purojen ja jokien kunnostus- ja ennallistamissuunnittelu

Purojen ja pienvesistöjen kunnostukseen ja luonnontilan palauttamiseen on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän. Laadimme pienvesiselvitykset, purojen kunnostuksen yleis- ja toteutussuunnitelmat sekä huolehdimme hankkeen mahdollisesti tarvitsemista luvituksista ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Varsinkin pienvesistöissä ja -joissa on tarpeettomaksi jääneitä vanhoja betoni- ja kivipatorakenteita, jotka estävät mm. kalojen nousun. Tällaiset patorakenteet on mahdollista korvata luonnonmukaisilla ja kalojen nousun mahdollistavilla pohjapatorakenteilla. Teemme pohjapatojen osalta patorakenteiden hydraulisen mitoituksen ja vedenkorkeusvaikutusten arvioinnin, tarvittavat tutkimukset sekä yleis- ja toteutussuunnittelun sekä tarvittavan vesilain mukaiset lupahakemusasiakirjat.

Kalateiden suunnittelu

Toimiva kalatie ja kalakantojen säilyminen vesivoimalan alueella vaativat huolellista suunnittelua ja tutkimuksia. Ei riitä, että viereen rakennetaan väylä, jota pitkin kalojen oletetaan osaavan valita reittinsä jatkossa. Monien muiden tekijöiden lisäksi suunnittelussa huomioidaan erityisesti kalojen vaellusreitit, joen luonnollinen virtaama, juoksutusten aikataulutus sekä kalatien suulta tulevan houkutusvirtaaman optimimäärä mallintamalla. Kalatie voi olla joko betonialtaista koostuva tekninen kalatie, luonnonmukainen uoma tai näiden yhdistelmä.

Ota yhteyttä

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Marko Lehmikangas

Kaivosinfra, Oulu