Gas transport

Irti venäläisestä energiasta: nyt on aika uudistaa strategiat uuden rautaesiripun maailmaan

Kirjoittaja Jenni Patronen

Irti venäläisestä energiasta: nyt on aika uudistaa strategiat uuden rautaesiripun maailmaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti karusti, kuinka riippuvainen moni toimija ja ala Suomessakin on Venäjältä tuotavasta energiasta, raaka-aineista ja tuotteista. Yritysten nopeat päätökset luopua Venäjältä tuotavista tuotteista, myös tärkeistä energialähteistä, ovat rohkeita ja samalla ainoita oikeita päätöksiä vastauksena Venäjän toimintaan. Muutosten vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja perustavanlaatuisia.

Energiaa on tuotu Suomeen Venäjältä erityisesti sähkön, maakaasun, kivihiilen, öljyn sekä biomassan muodossa. Energian lisäksi olemme osin riippuvaisia Venäjästä esimerkiksi ruoan tuotannossa lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuonnin osalta. Se miten pääsemme eroon Venäjän riippuvuudesta, onkin yksittäisiä energia- tai raaka-ainelähteitä suurempi kysymys ja haastaa meidät tarkastelemaan strategioita laajemmin. Vaikka nyt toteutunut tilanne olisikin strategiatarkasteluiden skenaarioissa tunnistettu, on toimintaympäristö muuttunut toiseen asentoon.

Tässä uudessa maailmassa eri alat ja toimijat kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Merkittävässä roolissa on energiasektori, joka voi toimia muiden sektoreiden uudistumisen ja vihreän siirtymän mahdollistajana. Kun Eurooppa luopuu venäläisen energian tuonnista, Suomen etuja ovat erityisesti merkittävä potentiaali lisätä päästötöntä sähköntuotantoa kustannustehokkaasti, monipuolinen energiajärjestelmä, toimivat energiaverkot energian siirtämiseksi sekä tehokkaat toimintatavat ja yhteistyömallit eri alan toimijoiden kesken.

Huoltovarmuutta voidaan parantaa myös siirtymällä yhä vahvemmin kiertotalouteen, jossa riippuvuus Venäjältä tulevista energiasta ja raaka-aineista voidaan katkaista laajemminkin. Toisen toimijan sivutuotteet ovat toiselle arvokasta raaka-ainetta, lannoitetta tai energian lähde. Myös tehokkaan toiminnan rooli korostuu – emme voi tuhlata energiaa tai raaka-aineita niukkuuden maailmassa.

Nopeasti ja pysyvästi eroon venäläisestä energiasta

Monet energian käyttäjät ja tuottajat ovat jo tehneet konkreettiset suunnitelmat ja sitoumukset siirtyä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja korvata ne uusiutuvilla ja päästöttömillä energialähteillä ja energian käytön tehostamisella. Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakottaa kuitenkin kiireesti päivittämään strategiat ja suunnitelmat, jotta Venäjältä tuotavasta energiasta voidaan päästä eroon nopeammin ja pysyvästi.

Fossiilisen energian lisäksi suomalaiset energiantuottajat ovat tuoneet Venäjältä myös biomassaa, kuten metsähaketta. Venäjän tuonnin lopettaminen haastaakin yhtiöt etsimään nyt muita hankintalähteitä. Kotimaisen turpeen käytön alasajo osui tästä näkökulmasta huonoon hetkeen, mutta ilmastotavoitteet ja päästökauppa pitänevät huolen siitä, että paluuta aiempaan ei turpeen käytössä enää ole laajassa mittakaavassa. Myös laajempaan metsäbiomassan hyödyntämiseen tähtäävien toimitusketjujen rakentaminen ottaa oman aikansa. Riskien pienentämiseksi on entistä kiinnostavampaa kehittää ja ottaa käyttöön myös mm. polttoon perustumattomia energiantuotantomuotoja suunniteltua nopeammin.

Hiilineutraalisuus ja huolto- ja toimitusvarmuus edellyttävät useita hajautettuja ratkaisuja

Tulevaisuuden päästötön yhteiskunta rakentuu vahvasti päästöttömään sähköön. Maantieliikenne ja lämmitys sähköistyvät, samoin useat teollisuuden prosessit, joissa tänä päivänä käytetään fossiilisia energianlähteitä. Tämän lisäksi sähköllä voidaan tuottaa vetyä, jolla voidaan korvata fossiilisista polttoaineista valmistettu vety kemianteollisuuden prosesseissa ja koksin käyttö raudan pelkistyksessä. Vedystä voidaan valmistaa myös synteettisiä raaka-aineita ja polttoaineita kuten ammoniakkia, metanolia, dieseliä ja kerosiinia, joilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita lento- ja meriliikenteessä. Vedyllä on jatkossa entistä suurempi merkitys osana globaalia energiamarkkinoiden, teollisuustuotannon ja liikenteen kehitystä. Nyt onkin korkea aika rakentaa vedyn infrastruktuuria ja sääntelyä koskevat valmiudet, jotta toimintaedellytykset vetytaloudelle voidaan varmistaa vähintään välttämättömien ratkaisujen toteutumista varten.

Muutokset ovat energiajärjestelmissä yleensä hitaita, sillä hankkeiden kehitys, luvitus ja itse rakentaminen vievät väistämättä vuosia erityisesti, kun kyseessä ovat isot tuotantolaitokset. Energiantuotannossa tarvitaankin monia ratkaisuja. Mikään teknologia ei yksinään ratkaise haasteita siten, että saavutettaisiin hiilineutraalisuus ja huolto- ja toimitusvarmuus yhtäaikaisesti. Venäläisestä energiasta luopuminen tekee investoinnit aurinkoenergiaan, tuulivoimaan, ydinvoimaan (käyttöajan jatko ja mahdolliset uudet laitokset, erityisesti pienreaktorit), paikallisiin bioenergiaratkaisuihin, synteettisiin polttoaineisiin ja päästöttömästä sähköstä tehtävään vetyyn entistä kiinnostavammiksi ja kannattavammiksi. Venäjän tilanne osoittaa, että investoinnit uusiutuvaan ja ennen kaikkea toimitusvarmaan energiaan ovat kestävän kehityksen mukaisia strategioita.

Miten luoda kilpailuetua uudessa tulevaisuudessa?

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut hetkessä, ja muuttunut tilanne osoittaa resilienssin merkityksen entistä selvemmin. Joustavuus ja riippumattomuus saavat uuden, syvemmän merkityksen, mutta niin myös yhteistyö ja siltojen rakentaminen. Yleisen epävarmuuden keskellä on nyt kuitenkin entistä selkeämpää se, että panostaminen kestävään, kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan, jossa toimitaan tehokkaasti mitään hukkaamatta, on tärkeä osa voittavaa strategiaa.

AFRY tukee kestävän liiketoiminnan strategioiden luomisessa ja niiden toimeenpanossa yrityksiä energia-alalta prosessiteollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön. Suomen johtavana energia-alan konsultointi- ja suunnitteluyhtiönä AFRY tarjoaa asiakkailleen riippumatonta neuvontaa ja markkina-analyysejä, tukee strategian luomisessa sekä auttaa muutosten toteutuksessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelumme kattavat mm. strategiakonsultoinnin, investointien suunnittelun ja toteutuksen sekä toiminnan tehokkuutta edistävät palvelut käytön ja toiminnan tueksi. Monipuoliset asiantuntijapalvelumme auttavat myös ottamaan seuraavan askeleen kiertotaloudessa.

Maantieteelliselle sijainnillemme emme mahda mitään, mutta muuttuneessa maailmantilanteessa on syytä tarkastella uudelleen sitä, minkälaisilla tekijöillä luodaan kilpailuetua uudessa tulevaisuudessa. Nyt jos koskaan on aika laittaa vauhtia toimiin, joilla varmistetaan kestävä, joustava ja riippumaton energiajärjestelmä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Kauppalehden kumppanisisällöissä maaliskuussa 2022.

Ota yhteyttä:

Jenni Patronen - Director, Energy Management Consulting

Jenni Patronen

Director, Energy Management Consulting

Ota yhteyttä: Jenni Patronen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.