Helsingin Kalasatama

Kaavoituksesta vauhtia kiertotalouden edistämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla

Kaavoituksesta vauhtia kiertotalouden edistämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla

Kaavoituksella on mahdollista vauhdittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjä ja luonnonvarojen ylikäyttöä. Keinoja alan päästöjen vähentämiseen on löydettävä, sillä kiinteistö- ja rakennusala aiheuttaa globaalisti noin kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä.

Ala saastuttaa merkittävästi maapalloa, mutta siltikään emme ole vielä kunnostautuneet kiertotalouden edelläkävijöinä. Kiertotalouden toteuttajina ja hyödyntäjinä olemme vielä alallamme lähtökuopissa.

Regulaatiolla on suuri merkitys kiertotalouden vahvistamisessa, ja kaavoitus taas on hyvä esimerkki siitä, miten kiertotalouden ratkaisuja voidaan lisätä säätelyn avulla.

Tulevaisuuteen suuntautuvana tuotanto- tai kulutusmallina kiertotalous luo mahdollisuuksia rakennuksen koko elinkaaren ajalle, sillä elinkaariajattelu kattaa kaikki vaiheet kaavoituksesta rakennuksen purkuun ja edelleen uusiokäyttöön. Kiertotalouden perusajatuksena onkin, että materiaalia ensisijaisesti pyritään käyttämään uudelleen purkamisen sijasta. Siksi rakennuksen hyödyntäminen jatkossakin rakennuksena tulisi olla aina ensisijainen vaihtoehto. Muuntojoustavuus on tärkeää nykysuunnittelussa, sillä se mahdollistaa jatkohyödyntämisen paremmin käyttötarkoituksen tai tarpeiden muuttuessa.

Kaava- ja rakennusmääräyksillä iso vaikutus rakennuksen ympäristövaikutuksiin

Kaavoituksessa tulisi ensisijaisesti edistää mahdollisimman vähäpäästöistä rakentamista koko elinkaaren ajalla. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi kaavamääräyksillä, jotka edistävät energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Rakennusmääräyksissä voidaan myös ottaa huomioon elinkaaren aikaiset päästöt, jotta rakennusten ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Kaavalla ja rakennusmääräyksillä olisi mahdollista helpottaa rakennusten kehittämistä ja konvertointia seuraavilla tavoilla:

  1. Kaavalla mahdollistetaan rakennusten käyttötarkoituksen muutokset.

  2. Energiamääräyksiin annetaan huojennuksia, mikäli rakennusta ei pureta ja elinkaaripäästöt pienenevät.

Kaavoituksessa tulisi kuitenkin lähestyä asioita kokonaisvaltaisesti. Jotta kokonaisuus on toimiva, alue viihtyisä ja palvelut riittävät, kaupunkikuvan ja alueen identiteetin eheys ovat tärkeitä elementtejä. Viihtyvyys on kestävyyttä.

Kaavoituksella edistetään myös kestävää liikkumista ja alueiden monipuolistamista. Esimerkiksi 15 minuutin kaupungit tukevat kestävää liikkumista, kun palvelut ja työpaikat ovat lähellä asukkaita. Nykyään autopaikkavaatimuksiin saadaan lievennystä yhteiskäyttöautoilla, mikä itsessään on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Sisäpihan puolinen julkisivu.

Rakennusmateriaalien kierrätysasteen nostosta etuja rakentajille

Tällä hetkellä lähes kolmasosa maailman jätteestä tuotetaan rakennusalalla. Jätteen määrää ja uusien resurssien käyttöä vähennetään hyödyntämällä kierrätettyjä materiaaleja.

On erittäin tärkeää, että kierrätettyjen materiaalien käytölle ei synny lainsäädännöllisiä esteitä ja että kierrätysmateriaalien jalostusarvo saadaan mahdollisimman korkeaksi. Kun materiaaleja on saatavilla kohtuulliseen hintaan, kaavamääräyksillä voitaisiin ohjata rakentajia käyttämään kierrätettyjä materiaaleja ja rakennusosia. Tämän markkinan kehittymistä olisi mahdollista tukea niin, että kierrätysasteen nosto vähentäisi esimerkiksi maankäyttömaksua.

Keran Hallin tiloja Espoossa

Olen varma, että lähivuosina kierrätettyjä materiaaleja hyödynnetään entistä enemmän ja niille on omat kauppapaikkansa.

Kollegani AFRYllä ja AFRY Ark Studiolla kehittivät äskettäin Keran Hallien muotoilukilpailussa rakennusosien uudelleenkäytön prosessia. Siinä rakennusosille määritellään digitaaliset mallinnukset, jotka viedään tarkoitukseen rakennetulle kauppapaikalle. Näin osien BIM-tiedot ovat heti hyödynnettävissä, kun uutta rakennusta aletaan suunnitella.

Prosessi on vielä kehitysvaiheessa, mutta lähitulevaisuudessa tämä on jo arkipäivää.

Kaavoituksesta joustavuutta rakentamiseen ja tilojen monipuoliseen käyttöön

Seuraava askel on siirtyä yhä modulaarisempaan rakentamiseen, jolloin parhaillaan kokonainen moduuli voidaan siirtää toiseen paikkaan tai moduuli vaihtaa uuteen tarvittaessa. Ehdotan, että tätä edistetään kaavoituksella, jos rakennuksen ennustetaan olevan tilapäinen. Koulujen väistötilat ja uusien asuinalueiden tilapäiset päivittäistavarakaupat ovat tästä tällä hetkellä hyviä esimerkkejä.

Olisi hyvä pohtia, voisiko kaava tulevaisuudessa mahdollistaa laajemmin asumisen ja toimistotilojen yhteiskäytön. Tällä hetkellä monet yritykset vaihtavat vanhoja toimitilojaan 30–50 prosenttia pienempiin tiloihin hybridityöskentelyn yleistyessä. Tämä on johtanut siihen, että kodit ovat jo nyt toimistokäytössä. Jatkossa rakennuksia kannattaisi suunnitella joustavammin niin, että niiden käyttötarkoitusta voi rakennuksen elinkaaren aikana muuttaa ympäristön muutosten mukaiseksi. Eikö se olisi resurssiviisasta?

Kaavoituksella voidaan siis edistää kiertotaloutta ja vähentää rakentamisen päästöjä. Kaavamääräyksillä on mahdollista ohjata rakentajia käyttämään kestäviä materiaaleja ja tukea energiatehokasta ja luonnonvaroja säästävää rakentamista. Lisäksi kaavoituksella edistetään kestävää liikkumista ja alueiden monipuolistamista. Tämä kaikki tuo konkretiaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja vihreään siirtymään. Me AFRY Ark Studiolla haluamme nostaa kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden edelläkävijöihin – tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä

Kim Karves - Studio Manager Finland, AFRY Ark Studio

Kim Karves

AFRY Ark Studio Suomi, yksikön johtaja

Haluaa tuottaa asiakkaille arvoa arkkitehtuurin lisäksi hankekehityksellä ja integroidulla suunnittelulla.

Ota yhteyttä: Kim Karves

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.