kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalien hallinnan REACH- ja CLP-asetukset: selvitä, miten sääntely vaikuttaa toimintaasi

Kemikaalien hallinnan REACH- ja CLP-asetukset: selvitä, miten sääntely vaikuttaa toimintaasi

Kemikaalien ja niitä sisältävien aineiden sekä seosten turvallista käyttöä säädellään useilla EU- ja kansallisen tason säädöksillä. Sääntelyviidakossa seikkailevan voi olla haastavaa ymmärtää, mitä EU:n REACH-asetus ja CLP-asetus tarkoittavat ja mitkä velvoitteet koskevat omaa toimintaa.​

Kemikaalien valmistus, EU-maahantuonti, jatkokäyttö ja jakelu ovat jokapäiväistä toimintaa monella toimialalla. ​Keskeistä kemikaaleihin liittyvää EU-lainsäädäntöä ovat REACH-asetus 1  ja CLP-asetus 2 , joiden toimeenpanoa hoitaa Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). CLP-asetus velvoittaa tunnistamaan ja luokittelemaan aineiden ja seosten vaaraominaisuudet, ja merkitsemään ja pakkaamaan nämä vaaraluokkien mukaisesti.

Mitä kuuluu REACH-velvoitteiden piiriin?

 • Aineet (esim. asetoni, nikkeli, puuterva)
 • Seokset (esim. maali, pesuaine, betoni)
 • Esineet (esim. kattila, autonrengas, akku)

Ajankohtaista kemikaalisääntelyssä: kiertotalous, esineiden SCIP-selvitykset ja uudet aineet kuten nanomateriaalit

Viime aikoina kiertotalous on synnyttänyt aivan uudenlaista tiedon tarvetta kemikaalisäädöksistä.​ Ei-enää-jätettä -aineiden (EoW) tulee täyttää REACH-vaatimukset. REACH-asetus sisältää poikkeuksia tietyt vaatimukset täyttäville sivutuotteille ja aiemmin rekisteröidyille aineille.

Myös tieteelliselle tutkimus- ja kehitystoiminalle (TT&K) on omat poikkeuksensa. Usein unohdetaankin, että myös pienistä ainemääristä tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen tarpeisiin, on valmistajan tai maahantuojan tehtävä ilmoitus ECHA:n luokitusten ja merkintöjen luetteloon.

Esineistä, jotka sisältävät tiettyjä haitallisia aineita (SVHC-aineita, Substances of Very High Concern) tehdään ilmoitus ECHA:n ylläpitämään SCIP-tietokantaan. SCIP-ilmoitusvelvollisuus tuli Suomessa pakolliseksi 19.7.2021.

Valmistajan ja maahantuojan REACH-velvoitteet koskevat nanomateriaaleja (1–100 nm). REACH-asetuksen tietovaatimukset aineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja käyttöturvallisuustiedotteesta kattavat myös nanomateriaalit.

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan määrästä riippumatta vaaralliseksi luokitelluille aineille tai seoksille. Velvoite toimittaa käyttöturvallisuustiedote ei riipu ainemääristä vaan koskee kaiken kokoisia aine-eriä.

Me AFRYllä autamme REACH- ja CLP-lainsäädännön mukaisissa velvoitteissa

AFRY auttaa kaikkia toiminnanharjoittajia REACH- ja CLP-lainsäädännön mukaisissa velvoitteissa ja tehtävissä REACH-asetuksen edellyttämistä rekisteröinneistä kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin.​ REACH-palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, mitä toimenpiteitä aine, seos tai esine tarvitsee, jotta se voidaan tuoda markkinoille. Voimme tehdä toimijan puolesta tiedustelut (inquiry), rekisteröinnit ja muut ilmoitukset ECHA:n tietojärjestelmiin. REACH-asiantuntijamme ovat biologeja, limnologeja, kemistejä ja insinöörejä, jolloin hallitsemme myös vaativat aineiden ominaisuuksiin liittyvät selvitykset.

Kemikaalien hallinnan palvelumme:

 • REACH-palvelutarpeen selvitys yritykselle
 • REACH-tiedustelut rekisteröintiä varten
 • REACH-rekisteröinnit (mm. puuttuvien analyysi- ja testit​ietojen hankkiminen, kemikaaliturvallisuusarviointi, rekisteröintiasiakirjojen valmistelu (IUCLID) ja rekisteröinti (REACH-IT)​)
 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • CLP-asetuksen mukaiset vaaraluokitukset

Ilmoitukset viranomaisrekistereihin:

 • SCIP-rekisteri (ECHA)
  • Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
  • Esineiden SCIP-selvitys ja ilmoitus (ECHA)
 • Kemidigi (Tukes)
  • Kemikaaliluettelot ja -inventoinnit
  • Tietojen kokoaminen
  • Kemikaali-ilmoitusten laadinta ja toimitus
 • Myrkytystietokeskus (ECHA/Poison Centres)
  • Koostumustunnisteen (UFI) luominen
  • Tietojen kokoaminen
  • Ilmoitus myrkytystietokeskuksen portaaliin
 • Ilmoitus luokitusten ja merkintöjen luetteloon (ECHA, C&L notification)
  • Vaaralliseksi luokiteltavat aineet

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Koskinen - Senior Consultant Environmental Consulting, Environment Finland

Anna-Liisa Koskinen

Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

Ota yhteyttä: Anna-Liisa Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Footnotes

 • 1. REACH-asetus eli Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.
 • 2. CLP-asetus eli Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta ovat keskeistä lainsäädäntöä. CLP on lyhenne sanoista Classification, Labelling and Packaging.