planning engineering drawing design

Kohti proaktiivista turvallisuuskulttuuria riskiarvioinnin visualisoinnin avulla

Riskianalyysissä tunnistetaan riski, jonka jälkeen arvioidaan, mitä pahimmillaan voisi sattua.

Riskin suuruuden arvioinnin jälkeen määritetään tarvittavat suojaukset ja toimenpiteet mahdollisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja seurausten minimoimiseksi.

Yritykset tekevät riskienhallintatyötä paitsi viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi myös oman toimintansa turvallisuuden takaamiseksi. Yrityksissä tehdään usein merkittäviä linjauksia perustuen riskienarvioinnissa havaittuihin poikkeamiin. Nämä linjaukset merkitsevät toisinaan myös mittavia investointeja. Riskienhallintatyössä raportoinnin yksityiskohdat ovat äärimmäisen tärkeitä korjaavien toimenpiteiden ja investointien kohdentamiseksi oikeaan paikkaan. Riskienarviointiraportin laatiminen ja tulosten tulkinta voi olla erittäin vaativaa ja vaatii laaja-alaista osaamista sekä hyvää yhteistyötä eri osapuolien välillä (esim. suunnittelu, kunnossapito ja operaattorit). Useissa yrityksissä onkin tutkittu erilaisia menetelmiä riskienhallinnan tehostamiseksi ja hankittu ns. riskienhallinnan menetelmäosaamista.

Riskienarvioinnin tuloksien arviointi on tärkeää, jotta merkittäviin riskeihin osataan varautua oikein. Riskinarviointi ja tulos sisältää kuitenkin aina tiimin subjektiivisia näkemyksiä. Tiimin sisällä näkemykset voivat poiketa esimerkiksi suojatoimenpiteiden merkittävyyden osalta. Riskinarvioinnin tueksi olisikin hyvä saada myös alkuperäisen riskinarviointiryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita siitä, mihin riskin vaikutukset pahimmillaan voisivat johtaa. Näin voidaan tunnistaa myös parempia varautumiskeinoja.

Eri tilanteisiin soveltuvat erilaiset riskianalyysimenetelmät

Riskianalyysimenetelmistä HAZID (Hazard identification/vaarojen tunnistaminen) tai HAZSCAN (Hazardous Scenario Analysis/vaarallisten skenaarioiden analyysi) soveltuvat projektien alkuvaiheisin, joissa tunnistetaan merkittävimpiä vaaroja sekä suunnitteluun vaikuttavia asioita. Alkuvaiheen analyysien laajuus kattaa tyypillisesti koko tehdasalueen. Suunnittelun tarkentuessa riskianalyysimenetelmänä käytetään usein esimerkiksi poikkeamatarkastelua (HAZOP, Hazard and Operability Study), joka on yksityiskohtaisempi tarkastelu prosessi- ja instrumentointikaavioita käyttäen. Operaattoreiden tai kunnossapidon suorittamia työvaiheita tai toimintoja sisältävissä työtehtävissä voidaan hyödyntää esimerkiksi toimintovirheanalyysiä (HEA, Human Error Analysis) tai muita inhimillisten tekijöiden riskienarviointimenetelmiä.

Riskiarvioinnin löydösten kuvaaminen Bowtie-mallin avulla

Bowtie-malli esittää onnettomuusskenaarion syy-seuraussuhteet nimensä mukaisesti rusettimalliin visualisoituna. Tämä malli on hyvä tapa kuvata visuaalisesti yrityksen eri tahoille riskienarvioinnin tuloksia. Bowtie-mallia voidaan hyödyntää myös aikaisemmin tapahtuneiden onnettomuuksien syiden ja seurausten oppimiseen ja jakaa osaamista eri organisaatioihin, joissa on vastaavaa toimintaa. Kattava Bowtie-malli on myös tehokas viestinnän keino ja sitä voidaan käyttää proaktiivisen turvallisuuskulttuurin kehittämisen työkaluna.

Hyvä Bowtie-malli esittää onnettomuuden syyt ja seuraukset selkeästi yhdessä kuvassa. Menetelmässä kuvataan riski selkeästi tekijän (päätapahtuman eli riskin) aiheuttajat, seuraukset sekä hallintakeinot. Mallin keskikohta esittää päätapahtumaa (esim. altistuminen, tulipalo, ympäristövahinko) ja vasemmalla puolella kuvataan uhan aiheuttavat toiminnot ja erityiset turvatoiminnot uhan poistamiseksi. Oikea puoli rusetista on varattu onnettomuuden erityyppisille seurauksille. Rusetin solmukohtaa reunustavat onnettomuutta estävät ja lieventävät varautumistoimenpiteet.

Bowtie image 1 for Finnish insight
Kuva 1. Bowtie-analyysin tulosten esitysmallin periaate

Bowtie-mallin esittämä onnettomuusskenaarion syy-seuraus-rusetti on osoittautunut yhdeksi parhaimmista prosessiteollisuuden vaaratilanteita havainnollistamaan soveltuvista menetelmistä. Bowtie-menetelmä on ollut käytössä Royal Dutch/Shell -konsernilla yrityksen standardina riskien analysoimiseksi ja hallitsemiseksi jo 1990-luvulta lähtien. Sen jälkeen Bowtie on vakiinnuttanut asemansa usean eri teollisuuden alan käyttämänä menetelmänä. Se soveltuu paitsi eri toimialoille myös erityyppisten onnettomuuksien skenaarion tarkasteluihin.

bowtie image 2 for Finnish article
Kuva 2. Bowtie-analyysin tulosten esitysmalli dieselsäiliön onnettomuusskenaariolle

Bowtie-mallilla voidaan esittää esimerkiksi HAZOP-analyysin tulokset päätapahtumalle, jolla on useita eri syitä ja seurauksia. Jos HAZOP-analyysin tuloksia on tarkasteltu pahimpien onnettomuusskenaarioiden osalta myös turvallisuuden eheyden tason (SIL) tarkastelulla, myös sen löydökset voidaan esittää Bowtie-mallilla. Tärkeää Bowtie-mallin esitystavassa on pystyä tunnistamaan yhteys myös alkuperäiseen riskiarviointiin. Eri riskinarviointi- ja visualisointimenetelmien tuloksia yhteen sidottaessa voidaan hyödyntää myös valmiita erilaisia riskinarviointityökaluja.

Parhaiten Bowtie-malli toimii muita analyysimenetelmiä täydentävänä menetelmänä. Sitä voidaan hyödyntää kattavasti eri riskianalyysimenetelmien tukena tehokkaana ja havainnollisena visualisointimenetelmänä kokonaiskuvan muodostamiseksi etenkin tapahtumille, jotka voivat johtua useista eri syistä ja sisältää erityyppisiä seurauksia.

AFRYn globaali asiantuntijaverkosto yhdessä paikallisten HSE-asiantuntijoiden kanssa varmistaa optimaalisen ratkaisun jokaiselle turvallisuuteen liittyvälle toimeksiannolle huolehtimalla lakisääteisten vaatimusten ja muiden velvoitteiden täyttymisestä.

Tiesitkö? Joka vuosi HSE-asiantuntijamme fasilitoivat useita kymmeniä erityyppisiä riskinanalyysejä eri teollisuuden aloille.

Ota yhteyttä

Anna Savunen - Head of Global HSE Services

Anna Savunen

Head of Global HSE Services

Ota yhteyttä: Anna Savunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.