mine mining environment

Kohti vihreämpää kaivostoimintaa

AFRY on mukana vauhdittamassa kaivosalan vihreää siirtymää

Ilmastokriisin ahdinko syvenee koko ajan ja niin talouden kuin teollisuudenkin rakennemuutosta sen hillitsemiseksi tarvitaan kaikkialla. Vihreän siirtymän avulla voidaan tukea ekologisesti kestävämmän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista sekä nopeuttaa muutosta kohti fossiilitonta liikkumista ja puhdasta energiantuotantoa.

Vihreä siirtymä ei ole mahdollista ilman EU:n määrittelemiä kriittisiä ja strategisia raaka-aineita CRM (critical raw materials). Raaka-ainetarpeiden vuoksi kaivosalalla on tulevaisuudessa merkittävä rooli vihreän siirtymän edesauttajana ja mahdollistajana. Yhteiskunnan sähköistyminen ja puhtaan energian tuottaminen muun muassa aurinko- tai tuulivoimalla tarvitsevat runsaasti kaivostoiminnan tuottamia mineraaleja. Keskimääräinen sähköauton akku (riippuen käytetystä akkukemiasta) tarvitsee noin 50 kiloa nikkeliä ja vajaat kymmenen kiloa litiumia sekä kobolttia.

AFRY on vahvasti mukana kaivoshankkeissa, joissa edistetään edellä mainittujen kriittisten raaka-aineiden kuten litiumin ja nikkelin sekä harvinaisempien maametallien, niobin, vanadiinin, fosfaatin ja grafiitin (sähköautojen akut) sekä strategisen raaka-aineen koboltin eettistä tuottamista.

Viime vuosina Suomessa käynnissä olleissa malminetsinnän ja kaivosten kehityshankkeissa AFRY on antanut vahvan panoksensa ympäristöasioiden vastuulliseen hoitoon, niin erilaisten ympäristövaikutusten arviointien kautta kuin haitta-aine-mallinnusten muodossa. AFRY on ollut mukana useissa mineraalivarantojen arvioinneissa, joiden tarkoituksena on ollut määrittää kallioperässä olevien alkuaineiden, esimerkiksi koboltin tai nikkelin pitoisuus, kokonaismäärä sekä alueellinen jakautuminen tutkitulle alueelle.

AFRYn tekemän prosessi- ja kaivossuunnittelun avulla selvitetään, kuinka mineraalit voidaan louhia ja jatkojalostaa. Hyödynnettävissä oleva osa mineraalivarannoista voidaan luokitella malmivaroiksi, joiden louhiminen on ekologisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Kestävä kehitys on AFRYn liiketoimintastrategian ytimessä, ja missiomme on nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää yhteiskuntaa.

Sähköauton lataus

AFRYn tavoite on kaikissa kaivoshankkeissaan luoda niin vastuullisia kuin ympäristönkin kannalta kestäviä suunnitteluratkaisuja. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että haemme aktiivisesti suunnitteluratkaisuja, joilla pyritään pienentämään kaivosteollisuuden ympäristöjalanjälkeä. Käytännön tasolla pyrimme muun muassa kehittämään ratkaisuja siihen, kuinka avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa syntyvää sivukiveä voitaisiin louhia mahdollisimman vähän. Louhinnan seurauksena syntyvien sivukivien läjittäminen pyritään puolestaan suunnittelemaan siten, että vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. Tuotettavat ratkaisut voivat sisältää louhekasojen avoinna olevien pinta-alojen optimointia sekä kasojen erilaisia pohjaratkaisuja. Malmin louhintaan ja kuljettamiseen liittyvissä ratkaisuissa tarkastelemme aina mahdollisuutta hyödyntää uusinta teknologiaa, kuten esimerkiksi sähkökäyttöisiä malminkuljetusautoja.

 

Kirjoittajat: Taana Tallberg & Ville-Matti Seppä

Ota yhteyttä

Ville-Matti Seppä - Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu

Ville-Matti Seppä

Osastopäällikkö, geologia ja kaivossuunnittelu

Ota yhteyttä: Ville-Matti Seppä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.