4-lane motorway

Lahden eteläisen kehätien allianssihanke - hyvä naapuri

Lahden eteläisen kehätien allianssihanke - hyvä naapuri

Viestinnästä ja naapuruston huomioimisesta tuli tärkeä osa VALTARI-allianssin toimintatapaa Lahden eteläisen kehätien rakentamisessa. Hankkeen onnistumisesta kertovat asukkailta tulleet lukemattomat positiiviset palautteet ja kiitokset.

Kuva Tarja Kojosta
Tarja Kojo, maisemasuunnittelija

Asukkaat ja muut hankkeet sidosryhmät huomion keskipisteenä

Väyläviraston Vt 12 Lahden eteläinen kehätie oli Suomen suurin infrahanke vuosina 2018–2020, ja hankkessa keskityttiin monikanavaiseen viestintään. Vt12 VALTARI-allianssin tavoitteeksi kehkeytyikin olla hyvä naapuri alueen sidosryhmille ja viestiä hankkeen vaiheista monikanavaisesti. Hankekokonaisuus koostui kahdesta eri hankeosasta, Hollolan ja Lahden osuuksista, ja se toteutettiin kolmena urakkana.  Lahden 4,5 kilometrin mittaista tieosuutta rakennettiin allianssimallilla. Vaikka kilometrejä oli vähän, oli sisältöä sitäkin enemmän: eritasoliittymiä, kallio- ja betonitunneleita, siltoja, katuyhteyksiä, ulkoilualueita- ja reitistöjä.

Räjäytyksiä, paalukoneiden jyskytystä, murskauslaitoksen jyrinää, kaivureiden- ja dumppereiden jatkuvaa ajoa. Tämä tarkoitti paljon työtunteja, tekijöitä ja koneita. Tätä kaikkea oli Vt12 VALTARI-allianssin työmaa ja kaikki keskellä eteläisen Lahden kaupunkiympäristöä. Siksi oli kiinnitettävä huomiota alueen asukkaisiin ja hankkeen sidosryhmiin.

Jo hankkeen tarjousvaiheessa nousi yhdeksi tärkeimmistä asioista se, että asutuksen keskelle sijoittuvalla työmaalla toimitaan hyvänä naapurina lähiympäristön asukkaille sekä panostetaan hyvään ja oikea-aikaiseen viestintään, asukkaiden huomioimiseen ja heidän kohtaamiseensa. Tämä oli tarpeen huomioida jo ennen hankkeen aloitusta, sillä hankkeen naapurustoon sijoittui paljon pientaloalueita, joiden läheisyyteen keskittyivät rakennustyöt ja työmaan massansiirtoliikenne. Alueella oli kerrostaloja, joiden alla louhittiin kalliotunnelia sekä suosittuja ulkoilureittejä ja -alueita, joiden maisema ja maasto muuttuivat ja käyttö katkesi rakentamistöiden ajaksi. Keskelle työmaata sijoittui myös koulu ja päiväkoti. Autoilijoille, jalankulkijoille ja kävelijöille rakennustyöt tarkoittivat katkenneita katuyhteyksiä ja muuttuvia kiertoreittejä. Vuosikymmeniä vireillä ollut hanke otettiin lähiympäristössä vastaan ristiriitaisin tuntein.

 
Pelkkien tiedotteiden sijaan korostettiin kohtaamisia

Näistä lähtökohdista lähdettiin Väylävirastossa ja VALTARI-työmaalla vastaamaan naapuruston viestinnän haasteisiin.  Viestinnän tukena oli myös viestintäkonsultti, joka sekä suunnitteli että toteutti arjen viestintää yhteistyössä koko hankkeen ja VALTARI-allianssin kanssa.  Ensiarvoisen tärkeänä allianssissa pidettiin sitä, että hankkeesta voi antaa palautetta matalalla kynnyksellä, palautteet käsitellään, tarvittavista toimenpiteistä sovitaan ja palautteisiin vastataan.  

VALTARI-allianssissa otettiin käyttöön työmaan palautepuhelin sekä sähköpostiosoite palautteita varten. Myös hankkeen Facebook-sivut muodostuivat hyväksi alustaksi asukaspalautteille ja niihin vastaamiseen. Lisäksi Facebook-sivuilla julkaistiin ajankohtaista tietoa rakentamisesta, mutta myös rakentamisen detaljitietoa, jota pidettiin todella kiinnostavana seuraajien keskuudessa.  

Syksyisin ja keväisin järjestettiin asuinalueille kohdennetut asukastilaisuudet työmaan läheisyydessä, ja niistä lähetettiin kutsu lähimmille kotitalouksille. Tilaisuuksissa tavattiin asukkaita, kerrottiin rakentamisen tilanteesta, tulevista töistä ja kuunneltiin lähiympäristön kokemuksia rakennustöiden vaikutuksista. Tilaisuuksiin osallistui myös eri alojen asiantuntijoita, kuten kalliotunnelin louhintojen yhteydessä tärinäasiantuntija sekä eläinten käyttäytymisasiantuntija, joka keskusteli asukkaiden kanssa louhintatöiden vaikutuksista lemmikkieläimiin. Tilaisuudet järjestettiin lähellä naapureita, helpon kulkuyhteyden päässä, jolloin osallistumisen kynnys oli pieni.  Koko Vt12-hankkeen yleisötilaisuudet järjestettiin kaksi kertaa vuodessa ja kaupungin järjestämiin asukastilaisuuksiin ja –iltoihin osallistuttiin. Lähinaapureita kohdattiin myös muiden tapahtumien merkeissä kuten työmaan järjestämällä kiertoajelulla.

Kesällä 2019 järjestettiin työmaalla suuren suosion saavuttanut opastettu kiertoajelu, jossa pikkubussien kyydistä pääsi kurkistamaan rakenteilla oleviin tunneleihin ja tielinjaan.
Kesällä 2019 järjestettiin työmaalla suuren suosion saavuttanut opastettu kiertoajelu, jossa pikkubussien kyydistä pääsi kurkistamaan rakenteilla oleviin tunneleihin ja tielinjaan

Asukkaat saivat tietoa maisemointiin ja linnunpönttöihin liittyen

Muuttuvista liikennejärjestelyistä kertovien tiedotteiden lisäksi hankkeen aikana kirjoitettiin myös useita juttuja, joissa avattiin joko erilaisia työvaiheita, kuten vaikkapa maisemointia ja tunnelilouhintoja tai muita paikallisia asukkaita kiinnostavia aiheita, kuten juttu sillanvaluissa käytettyjen lautojen kierrätyksestä linnunpöntöiksi.

 
Hankealueen kävelyteiden varsille sijoitettiin infotauluja, joilla julkaistiin ajankohtaisimmat tiedotteet. Muun muassa meluluvan varaisista töistä tiedotettiin lähiympäristön asukkaita jakamalla asukastiedotteet kotiin. Kalliotunnelin louhintaräjäytyksien tiedottamisessa hyödynnettiin tekstiviestipalvelua, jonka tilaamalla asukkaat saivat puhelimeensa tiedon tulevasta louhintaräjäytyksestä. Louhintojen etenemistä saattoi seurata myös Lahden karttapalvelun sivuilla ja tunnelin päälle sijoittuvien kerrostalojen tiedotustauluille päivitettiin viikoittain tiedote louhintojen etenemisestä.Inhimillisyys, kuuntelu ja pienimmänkin asian huomioiminen olivat VT12-viestinnän ytimessä

Hankkeen aikana asukkaiden suunnasta tärkeimpänä asiana pidettiin yhteydenpitokanavia ja mahdollisuutta palautteen antamiseen, mutta suurimmaksi asiaksi nousi se, että palaute huomioidaan, sitä käsitellään, etsitään mahdollisuuksia sen ratkaisemiseksi ja että palautteen antajalle vastataan siinäkin tapauksessa, jos asiaan ei voitu vaikuttaa.  

 
Inhimillisyys, kuuntelu ja jokaisen asian huomioiminen ovat avainasemassa palautteiden käsittelyssä. Kynnys palautteen antamiseen isolle rakennushankkeelle on usein suuri, sillä moni ajattelee jo valmiiksi että palautteita ei huomioida eikä niihin vastata. Monelle siis jo se, että palautepuhelimeen vastataan ja sähköpostipalautteeseen vastataan takaisinsoitolla, on iso ja merkittävä asia. Lähiympäristössä näkyminen esimerkiksi tiedotteita jakamalla ja tilaisuuksiin osallistuminen jalkauttaa osaltaan rakennushanketta pois työmaa-alueen aitojen takaa asukkaiden pariin. Nämä ovat sijoituksina pieniä, mutta vaikutuksiltaan suuria asioita. Moneen asiaan on myös pystytty vaikuttamaan VALTARI-työmaalla, jossa palautteiden perusteella on muun muassa parannettu melusuojausta, muutettu työaikoja, rakennettu maavalleja ja istutuksia. Häiriötöntä työmaata ei ole olemassa ja ristiriidoiltakaan ei voida aina välttyä, mutta avoimella keskustelulla ja kuuntelulla ylitetään karikot ja saadaan rinnakkaiselo sujumaan.  

Kuva Nikkilän asukastilaisuudesta
Nikkilän asukastilaisuus

Viestintä on yhteinen asia  

Kukaan ei pysty viestimään yksin, vaan näin suuressa hankkeessa toimiva viestintä vaatii kaikkien sitoutumisen yhteiseen päämäärään. Sitoutumista yhteiseen päämäärään olla hyvä naapuri tarvittiin niin allianssin eri osapuolilta kuin työmaan henkilöstöltäkin. Aluksi viestinnän tuominen osaksi jokaisen ajatusmaailmaa vaatii toki hieman työtä, mutta asioiden viestinnällisten näkökulmien esille ottaminen palavereissa ja jokapäiväisissä keskusteluissa tuottaa kyllä tulosta. Toki alkuun vaadittiin myös viestintähenkilöstön aktiivista ”jalkatyötä” eli paljon puheluita, kyselyitä ja hihasta vetämistä. Tämä työ ehdottomasti kannattaa ja oli ilo huomata, kuinka pikkuhiljaa viestinnästä ja naapuruston huomioimisesta tuli tärkeä osa työmaan toimintatapaa.

Lahden eteläisen kehätien viestinnässä onnistuttiin hyvin. Tästä kertovat myös asukkailta tulleet lukemattomat positiiviset palautteet ja kiitokset. 3,5-vuotiseen työhön on mahtunut paljon kohtaamisia asukkaiden ja sidosryhmien edustajien kanssa niin työmaalla kuin sen ulkopuolellakin. Palautteissa on näkynyt koko työmaan kattava kirjo erilaisia näkemyksiä, huolia, murheita ja iloja. On ollut rikkaus toimia työmaan viestinnän parissa, kohdata suuri määrä erilaisia ihmisiä ja käydä lukemattomia mielenkiintoisia keskusteluja.  On ollut ilo työskennellä upeassa allianssiyhteisössä, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja etsitään yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut.

Hyvä viestintä on hankkeessa todella tärkeässä roolissa ja sitä ei voi koskaan olla liikaa. On tärkeää kehittää jatkossakin sekä rakentamis- että suunnitteluhankkeiden viestintää, kohdentaa se oikein ja löytää jokaisesta hankkeesta ne erityispiirteet ja toimet, jotka vielä paremmin auttavat kohdentamaan tiedotteita ja viestejä oikeaan suuntaan. On hyvä muistaa, että kukaan ei pysty viestimään yksin vaan siinä tarvitaan kaikkien saumatonta yhteistyötä ja viestinnän ammattilaisten apua. On tärkeää tuoda tätä yhteistyön tekemisen muotoa myös osaksi rakennus- ja suunnittelutiimin jokapäiväistä arkea. Hyvin tehty viestintä luo positiivista kuvaa koko hankkeesta, tekee siitä helpommin lähestyttävän ja hyväksyttävän, ja tuo sen lähemmäs ihmisiä. He ovat kuitenkin juuri niitä henkilöitä, joita hanke koskettaa eniten, naapureita ja tulevia käyttäjiä. Hyvä lopputuote saa paljon kiitosta, joten miksi emme loisi tulevaisuudessa hyvää ja positiivista kuvaa koko hankeajasta kehittämällä ja tekemällä hyvää viestintää ja tätä kautta palvelemalla entistä paremmin heitä, joille hanketta teemme.

Lisätietoa

Tarja Kojo - Project Engineer, Road Design and Regional Planning, Lahti, Finland

Tarja Kojo

Projekti-insinööri, tie- ja aluesuunnittelu, Lahti

Ota yhteyttä: Tarja Kojo

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.