Green forest with a ray of light

Luontoselvityksillä varmistetaan, että rakennus- ja teollisuushankkeiden haitat luonnolle tunnistetaan ja minimoidaan

Kirjoittaja Heini Remes

AFRYltä monipuoliset luontoselvitykset hankkeisiin

Kattavat luontoselvitykset eivät ainoastaan täytä lakisääteisiä velvoitteita, vaan ne ovat olennainen osa kestävien ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta. Teemme AFRYllä hyvin monipuolisesti erilaisia luontoselvityksiä kaikenlaisiin hankkeisiin vedessä, maalla ja taivaita tähyillen. Meidän ympäristöasiantuntijoidemme laaja biologinen ammattitaito kattaa liki kaikki Suomen lajiryhmät.

Luontoselvityksillä on tärkeä rooli biodiversiteetin vahvistamisessa ja rakennushankkeiden suunnittelussa. Ne tarjoavat syvällistä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja auttavat varmistamaan, että rakennus- ja teollisuushankkeissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Näiden selvitysten merkitys korostuu entisestään, kun tavoitteena on kestävä kehitys ja ekologisen tasapainon säilyttäminen. Tässä blogitekstissä esittelen näkökulmia luontoselvitysten hyödyistä ja niiden merkityksestä niin ympäristönsuojelussa kuin rakennusprosessien suunnittelussa.

Tunnistetaan ja suojellaan uhanalaisia lajeja

Luontoselvitysten avulla voidaan tunnistaa uhanalaiset lajit ja niiden elinympäristöt sekä merkittävät ympäristökokonaisuudet eli luontotyypit, joilla tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Tämä on elintärkeää biodiversiteetin säilyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Selvitykset tarjoavat tietoa siitä, missä lajit esiintyvät, minkälaisissa olosuhteissa ne menestyvät ja mitä toimenpiteitä tarvitaan niiden suojeluun.

Ympäristön tilan seuranta

Luontoselvitysten avulla voidaan seurata ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ajan mittaan tapahtuvat muutokset ekosysteemeissä ja elinympäristöissä voivat kertoa paljon alueen ekologisesta tilasta. Tämä tieto auttaa projektien toteuttajia arvioimaan, miten heidän toimintansa vaikuttaa ympäristöön ja mitä toimenpiteitä tarvitaan mahdollisten haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tai kuinka hyvin ympäristön tilan parantamiseen tähtäävät toimet ovat onnistuneet.

Rakennus- ja infraprojektien suunnittelu

Luontoselvitykset ovat tärkeä osa rakennus- ja infraprojektien suunnittelua. Ne auttavat arvioimaan, miten rakennustoimenpiteet vaikuttavat luontoon, mitä muutoksia suunnitelmiin on mahdollisesti tehtävä ja mitä toimenpiteitä voidaan tehdä haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Lisäksi luontoselvitykset voivat tuoda esiin suojeltavia alueita ja lajeja, joista ei ehkä muuten olisi ollut tietoa. Tämä tieto on ratkaisevaa kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Hyvin tehty luontoselvitys voi myös auttaa hankkeen hyväksynnän saamisessa ja parantaa projektin julkisuuskuvaa, mikä on usein merkittävä tekijä suurissa hankkeissa.

Metsänäkymä
Luontoselvitykset auttavat arvioimaan, miten rakennustoimenpiteet vaikuttavat luontoon ja mitä muutoksia suunnitelmiin on mahdollisesti tehtävä.

Lainsäädännön noudattaminen

Monet lajit ovat direktiivein ja laein suojeltuja tai rauhoitettuja. Säädökset edellyttävät, että tietyissä tilanteissa tehdään luontoselvityksiä ennen hankkeen aloittamista. Tämä koskee erityisesti rakennus- ja infraprojekteja, joissa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on olennainen osa projektin suunnittelua ja toteutusta. Varmistamalla, että kaikki tarvittavat selvitykset on tehty asiantuntevasti ja luotettavasti, voidaan välttää mahdolliset oikeudelliset seuraamukset ja varmistaa, että projekti etenee sujuvasti.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutusten seuranta

Luontoselvitykset tarjoavat myös arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen sekä ihmisen toiminnan vaikutuksista luontoon ja ekosysteemeihin. Selvitysten avulla voidaan seurata, miten muuttuvat ilmasto-olosuhteet vaikuttavat lajien levinneisyyteen, elinympäristöihin ja kokonaisten ekosysteemien toimintaan. Tämä tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun pyritään kehittämään strategioita ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

AFRYltä monipuoliset luontoselvitykset

Me olemme AFRYllä sitoutuneita kestävään kehitykseen. Suunnittelemme asiakkaillemme ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät kestävää yhteiskuntaa. Teemme hyvin monipuolisesti erilaisia luontoselvityksiä kaikenlaisiin hankkeisiin vedessä, maalla ja taivaita tähyillen. Meidän ympäristöasiantuntijoidemme laaja biologinen ammattitaito kattaa liki kaikki Suomen lajiryhmät: kasvillisuuden, linnut, kalat, hyönteiset ja matelijat. Yleisesti tunnetuimpia selvityksiä ovat liito-oravat, viitasammakot, kotkat ja pesimälinnusto sekä kasvillisuusselvitykset. Viime vuosina erityisen merkittäviksi ovat hankkeissa nousseet myös esimerkiksi lepakoiden, susien sekä metsäpeurien elinympäristöön liittyvät tutkimukset.

Kaikki selvitykset tehdään käyttäen viimeaikaisinta ja luotettavaa tieteellistä tietoa sekä ohjeistuksia. Selvitysten ajoittamisella parhaimpaan luonnonkierron ajankohtaan kullekin lajille pyritään mahdollisimman luotettaviin tuloksiin ja korkeimpaan mahdolliseen työn laatuun.

Luontoselvityksien tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä työkaluja kaikille, jotka ovat mukana ympäristönsuojelussa, rakentamisessa ja kaavoituksessa. Olethan meihin yhteydessä, jos voimme auttaa tunnistamaan juuri teidän hankkeessanne merkitykselliset luontovaikutukset ja lajiston sekä toteuttaa niiden vaatimat selvitykset.

Luontoselvitysten hyödyt pähkinänkuoressa

Ota yhteyttä

AFRY contact person generic image

Heini Remes

Ympäristöasiantuntija

Ota yhteyttä: Heini Remes

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.