container ship arriving to harbour with tug boat

Miten vähennät laitehankintojen riskejä ja lisäät vastuullisuutta koko alihankintaketjussa?

Kirjoittaja Tiia Ahonen

AFRYn työkalulla hankintojen kestävyysarviointi on helppo toteuttaa

Finnwatch selvitti taannoin suomalaisten yritysten päästövähennystoimia ja totesi, että alihankintaketjut ovat yritysten suurin päästölähde. Päästöjen lisäksi hankintoihin liittyy muitakin riskejä, joiden huomioiminen teknisten ja taloudellisten kriteerien lisäksi mahdollistaa vastuullisemman valinnan. AFRYn teollisuuden laitetoimittajille kehittämällä työkalulla hankintojen kestävyysarviointi on helppo toteuttaa osana investointiprojektia tai erillisenä palveluna.

Ympäristövaikutusten huomiointi vähentää laitehankintojen riskejä ja tuo kustannussäästöjä

Yritykset keskittyvät vastuullisuusraportoinnissaan usein vain suoriin, omasta toiminnastaan peräisin oleviin päästöihin, osin EU-direktiivin velvoittamana. Vähemmälle huomiolle jäävät epäsuorat päästöt, joihin kasvihuonekaasuprotokollan mukaan kuuluvat myös tavaroiden ja palveluiden hankinnat. Esimerkiksi metsäteollisuudessa puuraaka-aine- ja kemikaalitoimittajia valvotaan tiukoin standardein ja säännöllisin auditoinnein. Laitteiden kohdalla velvoitetta ei vielä ole, koska ohjaavat lait ovat vasta tulossa.

Epäsuorien päästöjen lisäksi laitehankintoihin liittyy useita mahdollisia riskejä aina kriittisten luonnonvarojen käytöstä vaarallisen jätteen syntymiseen sen jälkeen, kun laite on poistettu käytöstä. Riskit tuovat mukanaan myös piileviä kustannuksia, joita on hankala tunnistaa ilman etukäteen tehtävää arviointia. Laitteiden kohdalla käyttökustannukset voivat nousta moninkertaisiksi hankintahintaan verrattuna. Huolellisesti tehty päätös laitehankintoja tehtäessä tuo esiin elinkaaren aikaiset kustannukset ja tuo täten kustannussäästöjä.

Tuotantolaitosten pitkä elinkaari huomioitava myös laitehankinnoissa

Uusien ja uusittavien tuotantolaitosten elinkaaren toivotaan olevan mahdollisimman pitkä, ja vastuullisuuden painottaminen projektin alkuvaiheessa auttaa tavoitteeseen pääsemisessä. On tärkeää, että laitteet ovat helposti huollettavia, varaosia on saatavilla eikä huolto aiheuta tarpeettomia turvallisuusriskejä. Investointiin liittyvät hankinnat ovat suoraan kytköksissä myös yrityksen brändiin ja mahdolliseen rahoitukseen: mahdolliset ympäristörikkomukset, luonnonvarojen vaarantuminen tai jopa ihmisoikeusloukkaukset on parempi selvittää ennen hankintapäätöstä.

Ympäristövaikutusten huomiointi teknisten ja taloudellisten tekijöiden lisäksi vähentää negatiivisten vaikutusten riskiä ja auttaa yritystä pääsemään kestävyystavoitteisiinsa. Ympäristöystävälliset ja kestävät tuotteet, joiden arvoketju on tarkasti selvillä ja kestävällä pohjalla, luovat selvää kilpailuetua markkinoilla.

Laitetoimittajien vastuullisuus varmistaa kestävän investoinnin ja tukee kestävyysraportointia

Hankintoja tehtäessä yksi erottava kriteeri on laitetoimittajien vastuullisuus. Tämä ei ainoastaan varmista investoinnin kestävyyttä, vaan samalla vahvistaa yhteistyötä vastuullisten toimijoiden kanssa ja tukee kokonaisvaltaista kehitystä. Arviointia on hyvä tehdä myös raportoinnin näkökulmasta, sillä vuodesta 2024 alkaen siihen velvoittaa EU:n kestävyysraportointidirektiivi (2022/2464), jonka mukaan yritysten tulee raportoida koko arvoketjun aikaisista vaikutuksistaan. Julkista sektoria velvoittaa hankintalaki (1397/2016), jonka vireillä oleva uudistus tähtää ympäristönäkökulmien laajempaan huomioimiseen. Sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla arvioinnilta edellytetään avoimuutta ja riippumattoman kolmannen osapuolen varmistusta, minkä vuoksi on hyvä ottaa ulkopuolinen taho varmistamaan laitetoimittajien vastuullisuus.

hankintojen-kestävyys-arviointi
AFRYn hankintojen kestävyysarviointi mukailee ekosuunnitteludirektiiviä

AFRYn kehittämä työkalu antaa suosituksen vastuullisimmasta laitevaihtoehdosta

AFRY on kehittänyt laitteiden kestävyysarviointiin työkalun, joka huomioi laitteen koko elinkaaren aina valmistuksesta käytön loppuun asti. Sustainability Assessment for Procurement, lyhennettynä SUSAP, perustuu EU:n ekosuunnitteludirektiiviin ja ISO 14040 -elinkaariarviointistandardin periaatteisiin. Tarjouspyynnön ohella toimittajille lähetetään hankintakysely, jolla selvitetään tietyn laitteen elinkaarta ja sen valmistuksen läpinäkyvyyttä. Vastauksia tarkastellaan ja pisteytetään tietyin vastuullisuuskriteerein, korostaen toimittajien tietoisuutta omasta toiminnastaan sekä omista alihankintaketjuistaan. Laitteita arvioidaan ympäristövaikutusten lisäksi myös sosiaalisesta näkökulmasta, huomioimalla esimerkiksi pääkomponenttien alkuperän ja laitteen valmistusmaan mahdolliset riskit. Arviointi tehdään projektikohtaisesti valituille laitteille. SUSAP tarjoaa kattavan vertailun eri vaihtoehtojen välillä ja tuo esiin toimittajien eroavaisuudet.

Loppuasiakkaan lisäksi työkalu on hyödyllinen myös itse laitetoimittajalle, sillä kehityskohteet ja kriittiset havainnot huomioidaan arvioinnissa rakentavalla tavalla. Tämä auttaa yrityksiä parantamaan toimintaansa ja kehittämään sitä entistä vastuullisempaan suuntaan. Palveluun kuuluu laitevertailun lisäksi myös toimittajatason sanallinen kestävyysarviointi, jossa tarkastellaan julkisesti saatavilla olevaa tietoa ja selvitetään, onko toimittajayritys sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin esimerkiksi asettamalla pitkän tähtäimen tavoitteita. Kestävyysarvioinnin tuloksena asiakas saa visuaalisesti selkeän raportin, joka sisältää AFRYn suosituksen kestävimmästä toimittaja- ja laitevaihtoehdosta.

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa

Hankintojen kestävyysarviointi on helppo toteuttaa osana investointiprojektia tai erillisenä palveluna hankintoja tehtäessä. AFRY on toimittanut projektien teknistä konsultointia vuosikymmenien ajan, osallistunut teknisiin neuvotteluihin laitetoimittajien kanssa ja arvioinut niiden soveltuvuutta projektiin.

Vauhditamme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa ja autamme asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden toteutumisessa. Kun lisäämme laitetoimittajien arviointiin kestävän kehityksen tarkastelun, asiantuntijamme voivat varmistaa, että toimittajien toiminta on asiakkaamme strategian mukaista. Vastuullisten hankintojen toteuttaminen edellyttää johdon tukea ja tarvittavia resursseja. Se vaatii myös tietoa, aikaa ja paneutumista tarjouspyyntöjä valmistelevilta ja hankintapäätöksiä tekeviltä henkilöiltä. Kun hankintapäätöksessä huomioidaan taloudellisten ja teknisten mittareiden lisäksi koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ja kustannukset, päästään aidosti tekemään parasta valintaa. Investointi vastuulliseen ja energiatehokkaaseen tekniikkaan maksaa itsensä takaisin alentuneina käyttökustannuksina, tukee kestävää kehitystä ja vahvistaa yrityksen asemaa vastuullisena toimijana.

Kysy lisää

Sanna-Maria Järvensivu - Director, Sustainability, Process Industries Finland

Sanna-Maria Järvensivu

Director, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Sanna-Maria Järvensivu

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.