Machinery safety article, HSE

Miten varmistaa modernisoitavan koneen turvallisuus?

Kirjoittaja Laura Lehtonen

Koneen riskinarviointi ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on olennainen osa koneen modernisointia ja edellytys koneen turvalliselle käytölle modernisoinnin jälkeen.

Koneen modernisointi on vaihtoehto koneen uusinvestoinnin tekemiselle ja modernisoimalla olemassa olevaa konetta voidaan parantaa koneen tehokkuutta, nostaa automaatioastetta tai esimerkiksi alkaa valmistaa uutta tuotetta kysynnän ja markkinan muuttuessa.

Usein vanhan koneen turvallisuustaso ei vastaa nykypäivän vaatimuksia, ja modernisoinnin yhteydessä kone täytyy turvallistaa vaatimusten mukaiseksi. Modernisoinnin avulla voidaan vähentää koneen ympäristövaikutuksia. Vanhaa konetta uudistamalla vältytään uuden koneen valmistamisesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista ja olemassa olevan koneen osia ja materiaaleja voidaan hyödyntää. Turvallisuuden parantaminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen ovatkin hyviä perusteita investointipäätöksen tekemiselle.

Turvallisuuden varmistaminen on menestyksen avain

Koneiden modernisoinnissa koneen turvallisuuden varmistaminen on projektin avainasioita ja huomioimalla koneturvallisuusasiat hyvissä ajoin voidaan säästää aikaa ja rahaa. Modernisointiprojektissa on hallittava sekä koneen tekninen suojaaminen että konelainsäädännön vaatimusten täyttyminen myös projektin jälkeen. Modernisointiprojekti onkin hyvä hetki päivittää kone vastaamaan nykyisten turvallisuusvaatimusten tasoa täyttäen samalla työnantajan lakisääteiset velvollisuudet. Myös koneen muutostöissä koneisiin liittyvien vaarojen hallinnassa riskinarviointi on avainasemassa.  

Koneen modernisointiprojektissa on huomioitava sekä mahdollisten turvallisuuspuutteiden tunnistaminen ja turvallistaminen että koneiden vaatimustenmukaisuus. Modernisointiprojektissa suunnittelun perustana onkin koko projektin ajan jatkuva riskienarviointi ja turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Tavoitteena on vaarojen tunnistaminen riskinarvioinnin avulla ennakoivasti ja niiden poistaminen, mutta jos se ei ole mahdollista, riskiä voidaan pienentää teknisellä suojaamisella ja estämällä käyttäjän pääsy vaarallisiin kohtiin. Jos vaaran poistaminen tai pienentäminen ei ole mahdollista suunnittelun tai teknisten ratkaisujen avulla, voidaan jäännösriskiä hallita koulutuksella, henkilökohtaisilla suojavarusteilla sekä ohjeistuksella ja varoituksilla. Modernisointiprojektissa koneen turvallisuustaso tulee varmistaa suunniteltaessa ja uudistetun koneen turvallisuustaso ei saa alentua.

Modernisointiprojektissa on tunnistettava mahdollisten uusien koneiden syntyminen, jos koneeseen tehdään olennaisia muutoksia. Muutosten ollessa vähäisempiä puhutaan koneen muutostöistä, jolloin muutostyöt ovat osa vanhan koneen elinkaarta eikä tarvetta uudelle CE-merkinnälle synny. Muutostöissä turvallisuuteen vaikuttavien muutosten dokumentointi on tärkeää ja mahdolliset uudet vaarat on tunnistettava ja arvioitava riskinarviointien kautta.

Selkeä vastuiden määrittäminen auttaa monitahoisessa konemodernisoinnissa

Modernisointiprojektille on tyypillistä, että projektissa on mukana useita eri tahoja; tilaaja, modernisoinnin toteuttaja ja näiden projektiorganisaatiot, tuotantolaitoksen oma organisaatio, josta tulee modernisoitavan koneen käyttäjä, sekä lukuisat kone -ja laitetoimittaja sekä alihankkijat. Onkin tärkeää sopia vastuiden jakautumisesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia ja tarvittaessa hoitaa koneturvallisuuden koordinointi ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella sekä varmistaa tiedonkulku osapuolten välillä.

Lisäksi täytyy varmistua siitä, miten kaikki olennainen tieto välitetään modernisoitujen koneiden käyttö- ja tuotanto-organisaatiolle, sillä he vastaavat koneen turvallisesta käytöstä käyttöönoton jälkeen. Lisäksi heidän osaamistaan ja tietämystään koneista kannattaa hyödyntää koneiden riskinarvioinneissa ja turvallisuuskatselmuksissa modernisointiprojektin aikana.

Viisi askelta kohti turvallista konemodernisointia

Alla on esitetty tiivistettynä viisi selkeää askelta, joiden mukaisesti toimiessa koneen modernisoinnin turvallisuusasiat tulevat varmasti huomioitua ja modernisoitu kone on turvallinen käyttäjilleen

  1. läpi projektin jatkuva riskinarviointi ja riskinarvioinnin tulosten hyödyntäminen investointipäätöksestä koneen käyttöönottoon
  2. selkeä roolien ja vastuiden jakaminen riittävän varhaisessa vaiheessa projektin eri osapuolien kesken
  3. koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi ja muutosten merkittävyyden arviointi mahdollisten CE-merkintätarpeiden tunnistamiseksi
  4. koneen turvallisuuskatselmus ennen käyttöönottoa koneen turvallisen käytön varmistamiseksi
  5. koulutus ja kommunikaatio käyttö- ja tuotanto-organisaatiolle.

 

Tiesitkö? Olemme toteuttaneet globaalisti useita kymmeniä koneturvallisuuden toimeksiantoja.

AFRYn koneturvallisuusasiantuntijat voivat auttaa paitsi koneiden hankinnassa myös projektia/konetta koskevan lainsäädännön ja turvallisuustason kartoittamisessa sekä mahdollisten turvallisuuspuutteiden tunnistamisessa. Koneiden muutostöiden merkittävyyden arviointien sekä mahdollisten CE-merkintäprosessien lisäksi voimme fasilitoida koneiden riskinarvioinnit ja suorittaa turvallisuuskatselmuksia koneen elinkaaren aikana. AFRYn asiantuntijoilla on kattava näkemys nykyisestä koneiden turvallisuustasosta ja sen mahdollistavista teknisistä ratkaisuista.

Ota yhteyttä

Laura Lehtonen - CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division

Laura Lehtonen

CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division

Ota yhteyttä: Laura Lehtonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.