Ground investigations machinery and people in a city waterfront

Pohjatutkimusten haasteet haltuun

Kirjoittaja Vesa Lehdonmäki

Pohjatutkimusten haasteet haltuun

Pohjatutkimustyö on tiukassa aikataulussa tehtävää ympärivuotista ulkotyötä, johon vaikuttavat niin maaperä-, maasto- kuin sääolosuhteet.

Erään määritelmän mukaan projekti on sarja ainutlaatuisia, monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyviä toimintoja, joilla on yksi tavoite tai päämäärä ja jotka pitää toteuttaa määrätyssä ajassa, määrätyllä budjetilla ja määrättyjen spesifikaatioiden mukaan.

Samat lainalaisuudet pätevät myös pohjatutkimusprojekteissa, joissa tavoitteenamme on tuottaa laadukasta tutkimustietoa maa- ja kallioperästä sekä pohjavedestä asiakkaidemme käyttöön.

Pohjatutkimusprojekteissa vastaan tulee monenlaisia haasteita, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi niin hankkeen aikatauluun, kustannuksiin kuin tekniseen toteutustapaan.

pohjatutkimuksia Vantaalla
Kairaustyönjohtaja Jari Pukkila suorittamassa Vantaan ratikan pohjatutkimuksia

Aikataulupaine on pohjatutkijan arkea

Aikataulu pohjatutkimusprojekteissa on usein tiukka, ollaanhan rakennus- tai suunnitteluhankkeen alkumetreillä ja kiire päästä etenemään on kova. Vapaan tutkimusresurssin löytäminen saattaa markkinatilanteesta riippuen olla hankalaa. Ennen kuin päästään kairaamaan, on valmisteleville toimille varattava aikaa. Lupa-asiat, tiedottaminen, turvallisuussuunnitelmat, johtoselvitys ja maastonäytöt, perehdytykset ja merkintämittaukset vaativat oman aikansa. Kohteesta riippuen saattaa olla työaikarajoitteita, joilla on vaikutusta työsaavutukseen ja tutkimusten etenemiseen.

Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että hankkeessa huomioidaan ajoissa kaikki tarvittavat maastotutkimukset ja niille varataan aikaa hankkeen aikataulussa. Näin tutkimukset päästään aloittamaan hyvissä ajoin ja mahdollisille lisätutkimuksillekin jää aikaa.

Pohjatutkimuksia tehdään maaperän, maaston ja säiden armoilla

Maaperäolosuhteilla on suuri vaikutus tutkimusten sujumiseen. Paksut täyttökerrokset, louhetäytöt ym. voivat edellyttää järeämpää kalustoa täytteen läpäisemiseksi ja putkittamiseksi. Paksut maapeitteet ja kiviset maakerrokset tai tiiviit pohjamoreenit edellyttävät usein raskaampaa ja tehokkaampaa kairauskalustoa. Oma haasteensa työhön tulee mahdollisista pilaantuneista maista.

Pohjatutkimustyö on ympärivuotista ulkotyötä. Koneet ja henkilöstö altistuvat päivittäin vallitseville sääolosuhteille. Talvella kova pakkanen saattaa haitata tutkimuksia ja jäädyttää koneet tai ainakin porauksen huuhteluveden. Paksu lumikerros haittaa kulkemista. Talvesta voi olla myös hyötyä: pakkanen jäädyttää pehmeiköt kantaviksi ja kovimpina pakkastalvina vesistötutkimukset jäältä ovat mahdollisia. Paksu lumi täyttää ojat ja tasaa kulkureitit. Kesällä kuumuus kuormittaa koneita ja henkilöstöä.

Maasto-olosuhteet saattavat muodostua paikoitellen ongelmaksi. Vaikeakulkuinen, kivinen tai jyrkkäpiirteinen maasto voi vaikeuttaa tai estää kokonaan kairauskoneella liikkumisen. Jyrkkäpiirteinen maasto muodostaa työturvallisuusriskin, kun kairauskoneen kaatuminen on mahdollista. Suot ja pehmeiköt eivät aina kannakaan raskaampaa kairauskalustoa. Tiheä puusto saattaa vaatia metsurin raivaamaan kulku-uria.

Paikallisille olosuhteille emme mahda mitään, voimme ainoastaan sopeutua ja varautua tilanteiseen. Pitämällä henkilöstömme osaamisen, kalustomme ja varusteemme ensiluokkaisina vastaamme parhaiten vaativiin olosuhteisiin.

Kaupunkialueen haasteet

Maanalaisen infran määrä kasvaa koko ajan ja kaupunkialueilla vapaan ja turvallisen sijainnin löytäminen kairauksille on usein työlästä. Kaapeleiden, putkijohtojen tai erilaisten maanalaisten rakenteiden mahdollinen vahingoittuminen kairausten yhteydessä on paitsi merkittävä taloudellinen riski myös todellinen työturvallisuusriski kairaushenkilöstölle.

Tutkimuksia suoritetaan usein tie-, katu- tai rautatiealueilla. Ympäröivä liikenne on riski kairaushenkilöstölle ja itse tutkimustyö saattaa aiheuttaa haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle. Jokaisesta kohteesta laaditaan työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma, joka hyväksytetään lupaviranomaisella. Liikennejärjestelyt toteutetaan luvan mukaisesti, jotta työn aiheuttama haitta ja riski olisivat mahdollisimman pienet kaikille liikenteessä olijoille. Rautatiealueella työskentely tehdään aina erillisen liikennekatkon aikana ratatyömenettelynä.

Sidosryhmien mielipaha ja pelot näkyvät pohjatutkijallekin

Pohjatutkimustyöstä aiheutuu usein melua, pölyä tai liikennehaittaa ympäristölle. Riittävän aikainen ja ajantasainen tiedottaminen ympäristön asukkaille vähentää harmistuneita yhteydenottoja. Oma lukunsa on kiistanalaiset hankkeet, joissa saattaa esiintyä paikallisten asukkaiden tai muiden sidosryhmien joskus hyvinkin voimakasta vastustusta. Kairausten aloittaminen on usein ensimmäinen konkreettinen, ulospäin näkyvä merkki hankkeesta ja se aiheuttaa yleisössä huomiota ja uteliaisuutta. Kuten aina, pohjatutkimuskonsultti kommentoi ainoastaan omaa työtään, hankkeeseen liittyvät muut kysymykset ohjataan tilaajalle. Oikea-aikainen ja täsmällinen tiedottaminen on tässäkin avainasemassa.

Olen urallani toiminut yli 20 vuotta erilaisten pohjatutkimusprojektien parissa ja aina projektit on saatu päätökseen, tavalla tai toisella. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, nykyaikainen ja tehokas kalusto sekä tiivis ja avoin yhteistyö tilaajan ja eri sidosryhmien kanssa takaavat hankkeen menestyksekkään läpiviemisen.

Kirjoittaja

Vesa Lehdonmäki - Osastopäällikkö, kenttätutkimukset, Vantaa

Vesa Lehdonmäki

Osastopäällikkö, kenttätutkimukset, Vantaa

Ota yhteyttä: Vesa Lehdonmäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.