water drop

Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa

Kemiallinen saostus on kriittinen osa vedenpuhdistuksen ja jätevedenpuhdistuksen prosesseja. Kemiallista saostusta käyttävien laitosten tulisi varautua saostuskemikaalin mahdollisiin toimitushäiriöihin. Uudessa julkaisussa annetaan suosituksia kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla.

Vesilaitosyhdistyksen julkaisemissa suunnitteluohjeissa esitetään käytännönläheistä tietoa kemiallisen saostuksen suunnitteluun ja käyttöön. Julkaisu on toteutettu Huoltovarmuuskeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön rahoituksella. Julkaisun ja suositukset on laatinut AFRY Finland Oy. Suunnitteluohjeet ovat maksutta ja vapaasti saatavilla VVY:n verkkosivuilta.

Ohjeet ovat jatkoa vuonna 2019 toteutetulle Kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantaminen -hankkeelle. Tuolloin tunnistettiin tarve suosituksille toiminnasta vakavan saostuskemikaalien saatavuusongelman varalle sekä suosituksille riittävästä saostuskemikaalin varastokapasiteetista vesihuoltolaitoksilla.

Uudet suunnitteluohjeet tukevat kaikenkokoisten kemiallista saostusta käyttävien vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden käyttöä ja suunnittelua. Suunnitteluohjeet sisältävät kattavasti tietoa saostuskemikaalien käyttöön ja varastointiin sekä vaihtoehtoisten saostuskemikaalien käytössä huomioitaviin asioihin liittyen. Suunnitteluohjeissa on myös esitetty jätevedenpuhdistamoille keinoja vähentää saostuskemikaalin kulutusta prosessin toimintaa optimoimalla.

Suositus varastokapasiteetista

Saostuskemikaalin saatavuushäiriöihin tulisi varautua riittävän suurella vesihuoltolaitosten omalla saostuskemikaalien varastolla. Vesilaitoksilla ja jätevedenpuhdistamoilla tulisi olla riittävästi saostuskemikaalia varastossa, jotta laitos voi ylläpitää toimintaansa neljä (4) viikkoa, vaikka saostuskemikaalin toimitus katkeaisi. Toiminnan ylläpitäminen tarkoittaa talousveden tuotannossa turvallisen talousveden toimittamista ja jätevedenpuhdistuksessa ympäristölupamääräysten noudattamista.

Mikäli saostuskemikaalin toimitus katkeaa pitemmäksi aikaa, vesihuollon toiminnan ylläpitäminen edellyttää vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttöön siirtymistä tai muuta prosessimuutosta, jonka avulla voidaan vähentää tai korvata saostuskemikaalin kulutusta. Neljän viikon aikaikkuna mahdollistaa tarvittaessa vaihtoehtoisen kemikaalin käyttöön siirtymisen.

Varastoidun kemikaalin tulisi olla vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja määräysvallassa. Vesihuoltolaitokset voivat kuitenkin tehdä yhteistyötä varastoinnissa esimerkiksi hankintarenkaan kautta.

Vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttöön valmistautuminen

Mikäli saostuskemikaalin toimitushäiriö pitkittyy, kaikkien pintavesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tulisi pystyä siirtymään vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttöön. Näin voidaan varmistaa toiminnan ylläpitäminen, jos neljän viikon jälkeen normaalisti käytettävää saostuskemikaalia ei edelleenkään ole saatavilla. Vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttö voi edellyttää mm. koneisto- tai prosessimuutoksia. Kemikaalin vaihto tulee suunnitella hyvissä ajoin etukäteen.

Suunnitteluohjeissa on tarkasteltu vaihtoehtoisten saostuskemikaalien käyttöönoton mahdollistamiseksi tarvittavia teknisiä ja tuotannon ennakkojärjestelyjä ja toimenpiteitä vedenpuhdistuksen ja jätevedenpuhdistuksen näkökulmista. Tarvittavia toimenpiteitä on havainnollistettu myös esimerkein. Lisäksi on tarkasteltu mahdollisia varalaitteita ja -järjestelyjä, mikäli olemassa olevat pumput ja kemikaaliputkistot eivät sovellu vaihtoehtoisen kemikaalin käyttöön.

water drop

Tärkeimmät suositukset vesihuoltolaitoksille

Kaikkien vesihuoltolaitosten on suositeltavaa tarkistaa oma tilanteensa mahdollisessa saostuskemikaalin saatavuushäiriötilanteessa sekä tarvittaessa parantaa toimintavarmuuttaan, mikäli laitos ei pärjää neljää (4) viikkoa ilman saostuskemikaalien toimitusta.

Toimintavarmuutta voi parantaa lisäämällä saostuskemikaalin varastokapasiteettia, mahdollistamalla vaihtoehtoisen saostuskemikaalin käyttö tai muilla prosessimuutoksilla.

Kaikkien pintavesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden tulisi pystyä käyttämään useampaa kuin yhtä saostuskemikaalia.

Toimenpiteet kemikaalien saatavuushäiriötilanteissa on suositeltavaa miettiä etukäteen osaksi varautumissuunnitelmaa. Tässä voidaan hyödyntää häiriötilanteiden toimintakorttia kemikaalien saatavuushäiriöiden varalle.

Kirjoittajat:

Maija Vilpanen, projekti-insinööri, AFRY Finland Oy
Johanna Herttuainen, prosessi-insinööri, AFRY Finland Oy

Artikkeli on alunperin julkaistu Vesitalouslehdessä 11.5.2022.