Näkymä suomalaiselle kadulle

Tulevaisuudessa suunnittelemme katumme nykyistä kestävämmin

Tulevaisuudessa suunnittelemme katumme nykyistä kestävämmin

Kun suunnittelemme ja rakennamme kestävästi katuja, teitä ja siltoja, säästämme luontoa ja ympäristöä, luomme viihtyisiä ja turvallisia alueita ja jopa parannamme ympäristön tilaa. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat ehdottomia argumentteja kestävään suunnitteluun.

Olen tulevaisuuden suunnittelija. Kun suunnittelen katuja koko niiden elinkaaren pituudelta kestäviksi, varmistan samalla pitkäikäistä ja toimivaa infraa, josta jatkossa pitävät huolen vielä syntymättömät infrasuunnittelijakollegani.

Jaan tässä ymmärrystäni siitä, millä keinoilla kestävän kehityksen tavoitteita voidaan edistää katusuunnittelussa. Kokemukseni perustuvat harjoittelijan ja suunnittelijan töihini AFRYllä sekä erityisesti opinnäytetyöhöni, jossa tarkastelin Turun kaupungin AFRYltä tilaamaa Topinojankaaren katuhanketta. Selvitin opinnäytteessäni, miten ympäristö ja ekologisuus huomioidaan tällä hetkellä katujen suunnittelussa.

Mitkä ovat kestävän katusuunnittelun välineitä?

Suunnittelijan oma kiinnostus, itse hankittu tieto ja osaaminen kestävyyden edistämisestä ovat tärkeässä roolissa katusuunnittelussa.

Tietomallinnusta käytetään nykyisin yksittäisissä hankkeissa vain suunnittelutyökaluna tai rakentamisen ohjaamisessa, vaikka sitä olisi syytä hyödyntää yhtenäisenä tietopankkina kokonaisen kaupungin alueen infran elinkaaren ajan. Jatkossa toivottavasti tallennamme tietomallit tietopankkiin, joka palvelee muun muassa katujen huoltoa ja rakentamista koko elinkaaren ajan siihen saakka, kun ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan.

Katusuunnittelussa hyödynnetään jo jonkin verran pelimoottoreita, tulevaisuudessa ne toivottavasti ovat jo arkipäivää, samoin kuin tekoälykin.

Katunäkymä Suomessa

Yhä käytetään paljon neitseellisiä luonnonmateriaaleja, ja vain osa saatetaan korvata ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. Jatkossa olen varma, että hyödynnämme itsestään selvänä vaihtoehtona uusiomateriaaleja, esimerkiksi uusiokiviainesta ja vaahtolasia sekä teollisuuden sivuvirtoja, kuten tuhkia.

Suunnittelu tapahtuu yhä usein moottoriajoneuvojen ehdoilla. Uskon, että tähän tulee muutos lähivuosien aikana, sillä kaupunkikuva muuttuu, kun kevyt liikenne korostuu nykyistä enemmän.

Säätelyllä on merkittävä rooli kestävässä katusuunnittelussa

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tulee voimaan vuonna 2025, ja se laittaa vauhtia ilmastonmuutoksen hillintään alallamme. Lakien lisäksi kaipaisin nykyistä enemmän normeja ja ohjeistuksia, jotka innostavat ja ohjaavat suunnittelijoita kestävien ratkaisujen tekemiseen käytännössä.

Infraprojekteissa käytetään edelleen fossiilisia polttoaineita, ja verotuksella olisi mahdollista palkita siirtymistä vähäpäästöisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin. Valitettavasti tällaista päätöstä ei ainakaan vielä ole tehty Suomessa.

Näkymä suojatielle

Tilaajan mahti kirittää alaa kohti kiertotaloutta ja päästöttömyyttä

Jotta pääsisimme edelläkävijöiden joukkoon, tarvitsemme lakien ja ohjeiden lisäksi tilaajaa kirittämään meitä.

Tarjoajille tulisi jättää pelivaraa laatupisteytyksen muodossa. Tällöin kilpailla ja jopa voittaa voi tarjoaja, jolla on käytössään esimerkiksi vähäpäästöistä työmaakalustoa, jonka korkeammat kustannukset heijastuvat tarjottavaan hintaan. Tällä tavalla pystytään edistämään kestävää kehitystä systemaattisesti ja kannustaa tarjoajia. Nyt tarjouksissa vertaillaan tilaajan valitseman rakentamistavan kustannuksia eikä vaihtoehdoille välttämättä jää sijaa.

Toivon myös, että tilaaja ottaisi meidät suunnittelijat mukaan jo esisuunnitteluvaiheessa, jolloin voisimme yhdessä pohtia, mitä tavoitteita nostamme mukaan hankkeeseen. Voisimme yhdessä määritellä, mitä urakoitsijalta kannattaa vaatia ja mikä ylipäätään on järkevää rakentamista missäkin kohteessa.

Suunnittelija huomioi kadun koko elinkaaren

Kun olemme hankkeessa mukana tilaajan kumppanina jo kaavoitusvaiheessa, voimme tuoda projektiin mukaan asiantuntijuuttamme kiertotaloutta ja vähäpäästöisyyttä tukevista suunnitteluratkaisuista. Näihin ei nimittäin ole enää mahdollista vaikuttaa kaavoitusvaiheen jälkeen toisin kuin materiaaleihin ja työmaatoimintoihin. Mitä aiemmin suunnittelija osallistuu hankkeeseen, sitä paremmin pystytään välttämään teknisten virheiden mahdollisuus ja lisähaasteet. Näin koko katuhankkeen elinkaari huomioidaan tavallista paremmin hankeprosessin alusta alkaen. Tämä tekee minusta ja kollegoistani tulevaisuuden suunnittelijoita – katseemme on kadussa, joka kestää mahdollisimman pitkään.

Lopuksi haluaisin vielä korostaa asenteidemme merkitystä. Meidän on nähtävä kestävien ratkaisujen vaikutus ja merkitys tulevaisuudelle. Tiedämme, että kestävä infrarakentaminen on yhteiskunnan selkäranka. Meidän on vähennettävä rakennusalan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, jotta voimme tulevaisuudessa edelleen kävellä tänään suunnitelluilla kaduilla.

 

Oona Tiitinen tuli AFRYlle Turun Infrapalveluihin harjoittelijaksi ja on jatkanut katusuunnittelijana Infrapalvelut-osastolla. Infratekniikkaan erikoistunut Oona valmistui rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2023.

Kirjoittaja

Oona Tiitinen - Katusuunnittelija

Oona Tiitinen

Katusuunnittelija

Ota yhteyttä: Oona Tiitinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.