Stockholm cityscape

Uusia erikoisrakenteita Tukholman tietunneleissa

Uusia erikoisrakenteita Tukholman tietunneleissa

Maanpäällisten rakenteiden vuoksi tunnelin tekeminen moreenin ja kallion yhdistelmään ei ollut mahdollista perinteisin menetelmin.

Olemme mukana Tukholman läntisen ohikulkutien FSK02 Förbifartin toteutusprojektissa. Förbifartissa on muutamilla osuuksilla ollut tarve tehdä kalliorakenteisia tietunneleita osuuksilla, joissa kallionpinta on tunnelin kattotason alapuolella ja tunnelin yläosa on maakerroksissa. Maanpäällisten rakenteiden takia tunnelin tekeminen perinteisin menetelmin betonirakenteisena avokaivantoon ei ole ollut mahdollista, vaan maanpäälliset rakenteet on pitänyt alittaa. Tällaiset osuudet ovat olleet noin 40 metriä pitkiä, tietunnelin leveyden ollessa noin 22 metriä.

Urani aikana olen ollut mukana useissa väylähankkeissa, kuten Kehärata, Länsimetro ja Vuosaaren satamarata, joissa on tehty maanalaisia tiloja kovaan kallioperään. Yksi lähtökohta kalliotilan tekemiselle tavanomaisin menetelmin on, että kallionpinta on riittävän ylhäällä, jotta kalliokaton paksuus (suunnitellun kalliotilan katon ja kallionpinnan välinen etäisyys) on noin puolet kalliotilan leveydestä. Jossakin tapauksissa tästä reunaehdosta on jouduttu tinkimään ja tehty esimerkiksi 23 metriä leveä tila, jossa kalliokaton paksuus on ollut vain 5 metriä. Näissä tapauksissa ohuempaa kalliokattoa on kompensoitu erinäisillä lujituksilla, kuten tiheämmällä kallion lujituspultituksella ja paksummalla ruiskubetonoinnilla.

Poikkileikkaus Vålbergan osuudelta
Poikkileikkaus Vålbergan osuudelta

AFRYn Ruotsin toimisto on selvittänyt erinäisin laskelmin, miten tunnelia voidaan tehdä maa- ja kallioperän yhdistelmään tavanomaisin menetelmin, poraamalla ja räjäyttämällä. Maaperä on näillä osuuksilla ollut moreenia. Moreenista on suihkupaalutuksella muovattu saman tyyppistä materiaalia kuin heikko kallio, jonka puristusmurtolujuus on noin 10…20 MPa. Moreenin hienorakeisemmat materiaalit ja kivet on ”liimattu” yhteen ja edelleen kiinni kallioperään. Näin on saatu aikaiseksi kokonaisuus, johon on mahdollista louhia kalliotilaa.  

Tietunneleiden tekeminen Vålbergan ohuen tai lähes olemattoman kalliokaton osuudelle alkoi marraskuussa 2021 ja työt ovat tämän artikkelin julkaisuhetkellä valmistumassa. Työ on sujunut suunnitellusti. Suihkupaalutus on muodostanut moreenista tiivistä ainesta ja vesivuodoilta on vältytty. Tunnelia ympäröivä kallioperä on tiivistetty systemaattisesti esi-injektoinnilla ja tunnelin perältä on asennettu ennakkolujitus tunnelin edessä olevaan kallioperään. Näin tunnelin louhinta 2 metriä pitkillä katkoilla on onnistunut tavanomaisin menetelmin. Jokaisen louhintakatkon jälkeen tunneli on lujitettu ruiskubetonilla ja kalliolujituspulteilla. Alla on valokuva 505-tunnelista, oikeassa alakulmassa on lähikuva suihkupaalutuksesta.

kuva 505-tunnelista, oikeassa alakulmassa on lähikuva suihkupaalutuksesta.
Kuva 505-tunnelista, oikeassa alakulmassa on lähikuva suihkupaalutuksesta.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja mm. tie- ja ratageometrioiden ollessa suhteellisen jäykkiä saatetaan joutua tilanteisiin, joissa maanalaisia tiloja joudutaan sijoittamaan olosuhteiltaan optimaalisista poikkeaviin paikkoihin. Yllä mainitun esimerkin mukaisesti ratkaisutapoja ja mahdollisuuksia kuitenkin on.  

Kirjoittaja

Jukka Salminen, Projektipäällikkö. jukka.salminen@afry.com

Lisätietoa

Harri Kuula - Toimialuejohtaja, kalliotilat ja tunnelit

Harri Kuula

Toimialuejohtaja, kalliotilat ja tunnelit

Ota yhteyttä: Harri Kuula

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.