Kaava- ja kaupunkikehitys

Kerrostalo

Kaava- ja kaupunkikehitys

Tarjoamme kaava- ja kaupunkikehityksen asiantuntijuutta kaupunkien elinvoimaisuuden kasvattamiseen

Kaupunkikehitys-palvelumme tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla kartoitetaan kunkin alueen oma vahvuus ja rooli kaupunkirakenteessa. Tavoitteenamme on löytää jokaiselle hankkeelle projektia parhaiten palveleva identiteetti ja viedä hanketta eteenpäin analyysin pohjalta yhteistyössä tilaajan ja viranomaistahojen kanssa.

AFRYn Kaupunkikehitys-palvelu tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla luodaan puitteet kaupunki- ja kiinteistökehitykselle, kunkin tehtävän tavoitetilan mukaisesti. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • strategiset maankäytön kehityskuvat,
 • yleissuunnitelmat tai
 • tontinkäyttösuunnitelmat, jotka tähtäävät asemakaavan muutokseen.

Palvelun avulla kaupunkikehityksen ammattilaisemme tunnistavat ja analysoivat nykytilanteen, hyödyntämättömän kaavallisen potentiaalin ja lisäarvon lähteet.

Palveluprosessiimme voi sisältyä voimassa olevan kaavallisen tilanteen selvittäminen eri kaavatasoilla, nk. asiantuntija-analyysina. Tarvittaessa laadimme asiakkaalle riskiarvion eri maankäytön malleissa, joissa tunnistetaan valitusherkkyyttä tai muita mahdollisia riskitekijöitä kaavaprosessiin liittyen.

Tehtävästä riippuen voimme määritellä tavoiteltavat tulevaisuuden skenaariot niin, että huomioimme näissä asukasmäärät, palveluverkoston sekä edellisten vaikutusvyöhykkeet. Toimenpiteet eteenpäin laaditaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Näin konkreettiset toimenpiteet, tehtävät ja tulostukset räätälöidään aina paikan, hankekoon ja maanomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Aikaa kestävä arkkitehtuuri on osa kestävää kehitystä

AFRYn Kaupunkikehitys-palvelun vahvuutena on asiantuntijoiden vankka kaupunkisuunnittelun kokemus, jossa kaikissa mittakaavoissa tunnistetaan yksittäisen hankkeen vetovoimatekijät ja nostetaan ne keskeisiksi suunnitelmien ohjaustekijöiksi tilaajan talousyhtälön avulla.

Palvelu tunnistaa tilaajan tarpeet ja jatkokäytön vaatimukset- asiakirjat laaditaan siten, että laadittavat suunnitelmat palvelevat kutakin yksittäistä kokonaisuutta parhaalla tavalla palvellen. Yleisenä tavoitteenamme on luoda alueita ja maankäyttöä, jossa maaomaisuuden arvo säilyy- ja kasvaa. Näemme myös, että aikaa kestävä arkkitehtuuri on osa kestävää kehitystä. Palvelumme lähtökohtana on luoda ympäristöjä, jotka ovat vetovoimaisia ympäristöjä, joilla on vahva alueidentiteetti ja joihin kannattaa investoida.

Hyödynnämme palvelussa AFRYn verkoston kaupallista, teknistä ja brändiosaamista sekä muita suunnittelukumppaneita tarpeen ja tilanteen mukaan.

Näkymä Herttoniemeen
Näkymä Helsinkiin

Laadimme asiakkaalle toiminnallisen konseptin

Kaikissa hankemuodoissa tavoitteemme on muodostaa toiminnallinen konsepti, joka

 • lisää alueen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta,
 • nostaa alueen kiinteistöjen arvoa ja
 • mahdollistaa hankeyhtälössä tarvittavat investoinnit.

Palvelumme kattaa tarvittaessa myös rahoitusmahdollisuuksien kartoituksen. Palvelussa huomioidaan valtion ja kaupunkien maankäytön periaatteet ja linjapäätökset.

Laajoissa kehityshankkeissa esittelemme skenaariot, konseptin ja haemme esimerkkejä maailmalta alueen yrittäjille ja päättäjille. Peilaamme tilannetta aina paikallistason kaavoitukseen ja alueen tulevaisuudennäkymiin. Siksi laadimme kehityshankkeet linjassa kaupungin strategian kanssa ja sitä toteuttaen, osana kunnan tai kaupungin laajempaa kaupunkikehitystä.

Yleisesti kysyttyjä kysymyksiä kaava- ja kaupunkikehittämisestä

Mitä on kaupunkikehitys? Arrow pointing right

Kaupunkikehitys on kaupunkien kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Tämä on kaupunkien strategista kehittämistä, jonka avulla luodaan analyyseja eri kaavatasojen työn pohjaksi. Kaupunkikehitys tähtää kestäviin ratkaisuihin, joilla vahvistetaan kaupunkien elinvoimaa. Tämän kehyksen alla haetaan ratkaisuja liikkumiselle, kaupunkien viihtyvyydelle, elinkeinoelämälle ja teollisuudelle. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kaikessa kaupunkikehityksessä haetaan ratkaisuita, joilla turvataan riittävä lähiluonto virkistystarkoituksiin, kestävän liikkumisen tavat sekä kaupunkiluonnon biodiversiteetti. Tulevaisuuden kaupunkikehittämisessä nousevat esille myös kysymykset monikulttuurisuudesta sekä erilaiset elämäntavat.

Suuret kaupunkikeskukset ovat yhä enemmän niin kutsuttuja 24 h kaupunkeja, joita muokkaavat myös palveluiden muuttuminen osin tai kokonaan ympärivuorokautisiksi. Näiden seikkojen hallittu mukanaolo kaupunkikehityksessä edellyttää ennakointia ja tiivistä keskustelua liike-elämän kanssa kaupan ja palveluiden tulevaisuuden tarpeista. Kaupunkikehitys voi siis olla osa palvelumuotoilua, jossa ennakoidaan riittävän pitkällä aikajänteellä muutosten tarve ja luodaan joustavuutta kaikkialle sinne, missä jatkuvaan muutokseen voidaan varautua. Yhä useammin vastaamme myös kysymyksiin väliaikaisesta alueiden käytöstä, vaiheittaisuudesta sekä yhä nopeammin muuttuvista maankäytön tarpeista.

Mitä on kaavakehittäminen? Arrow pointing right

Kaavakehittäminen on konkreettista rakennetun ympäristön suunnittelua, jossa määritetään raamit yksittäisten tonttien tai aluekokonaisuuksien rakentamisen määrälle. Kaavakehittäminen ottaa rakennetun ympäristön ohella kantaa myös muihin alueen käytön edellytyksiin, muun muassa katuverkkoon, virkistys- ja puistoalueisiin.

Kaavakehitystä tehdään tehdään laajasti seuraavien keskeisten yhteistyötahojen kanssa monialaisesti:

 • elinkeinoelämä (rakennusliikkeet, kiinteistöjen omistajat, sijoittajat),
 • asiantuntijatahot (kaavaselvitysten laatijat, ympäristökonsultit)
 • viranomaistahot ((kuntien kaavoitusorganisaatiot, ELY, muut valtakunnalliset maankäytön elimet)

Hankkeiden muoto, kesto, yhteistyön muodot ja toteutustavat voivat vaihdella suuresti toisistaan.

Miten kaupunkikehittämisellä lisätään alueen houkuttelevuutta? Arrow pointing right

Alueiden houkuttelevuus syntyy ratkaisuista, joissa rakentamisen määrä, viihtyvyys, palveluiden määrä, yhteydet lähiluontoon sekä toimivat liikenneyhteydet ovat tasapainossa keskenään. Kaupunkikehityksellä haetaan raamit, joilla varmistetaan edellisten toteutuminen. Tulevaisuudessa alueiden houkuttelevuutta muokkaavat toisaalta kohderyhmät, jotka hakeutuvat tietyille alueille ja toisaalta alueiden suunnittelussa välttämättömästi huomioitavat kestävän kehityksen tavoitteet, joita tarkastellaan jatkossa kaikilla kaupunkikehittämisen tasoilla. Kestävän kehityksen teemoilla ja niiden konkreettisilla toteutusmalleilla tulee olemaan ratkaiseva rooli alueiden haluttavuudessa sekä ympäristöinä että yksityisten asukkaiden ja yritysten investointikohteina.

Miten alueen identiteetti muodostuu? Arrow pointing right

Alueen identiteettiä muokkaavat muun muassa seuraavat tekijät:

 • alueen sijainti kaupunkirakenteessa,
 • rakentamisen tapa ja tiiveys
 • lähiluonto
 • mahdollisuudet saada palveluita alueella.

Alueen identiteetin kannalta asuntojen koko ja asuntotyypit heijastuvat alueen demografiaan ja alueen palvelutarjontaan. Asumismuotojen ja palveluiden muodostama kokonaisuus muokkaa alueen identiteettiä ja heijastuu alueen arkkitehtuuriin. Vahva alueidentiteetti houkuttelee sellaisia asukkaita, joiden elämäntapaan tai tilanteeseen alueen ilme, asuntotarjonta, liikkumismuodot ja palveluiden kokonaisuus sopii.

Tätä voidaan vahvistaa arkkitehtuurilla, joka alueesta riippuen voi olla rohkeaa, turvallista, urbaania tai luonnonläheistä. Kaupunkikehityksen tavoitteena voi olla myös tietoisesti muodostaa alueita, jotka tarjoavat ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin, siten että alue mahdollistaa alueen sisällä muutot eri asumismuodoista toiseen asukkaan elinkaaren eri vaiheissa. Sitoutuneet asukkaat vahvistavat alueidentiteettiä ja viestiä alueen elinvoimasta ja haluttavuudesta.

A woman bike commuting along the Portland Oregon waterfront trail

Future cities

Rakennamme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja

Ota yhteyttä

Kim Karves - Studio Manager Finland, AFRY Ark Studio

Kim Karves

AFRY Ark Studio Suomi, yksikön johtaja

Haluaa tuottaa asiakkaille arvoa arkkitehtuurin lisäksi hankekehityksellä ja integroidulla suunnittelulla.

Ota yhteyttä: Kim Karves

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Petri Rouhiainen - Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Petri Rouhiainen

Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Kokenut pää- ja kaupunkisuunnittelija, joka luo mahdollisuuksia asiakkaille, käyttäjille ja kaupunkiemme asukkaille.

Ota yhteyttä: Petri Rouhiainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.