Kerrostalo

Kaava- ja kaupunkikehitys

Tarjoamme kaava- ja kaupunkikehityksen asiantuntijuutta kaupunkien elinvoimaisuuden kasvattamiseen

Kaupunkikehitys-palvelumme tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla löydetään kunkin alueen oma vahvuus, luodaan vahva identiteetti ja vahvistetaan sitä edelleen.

AFRYn Kaupunkikehitys-palvelu tukee kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamista. Palvelun avulla kartoitetaan alueen vahvuustekijät sekä luodaan puitteet kaupunki- ja kiinteistökehitykselle, kunkin tehtävän tavoitetilan mukaisesti. Näitä voivat olla

  • strategiset maankäytön kehityskuvat,
  • yleissuunnitelmat tai
  • tontinkäyttösuunnitelmat, jotka tähtäävät asemakaavan muutokseen.

Palvelun avulla kaupunkikehityksen ammattilaisemme tunnistavat ja analysoivat nykytilanteen, hyödyntämättömän kaavallisen potentiaalin ja lisäarvon lähteet.

Palveluprosessiimme sisältyy voimassa olevan kaavallisen tilanteen selvittäminen eri kaavatasoilla. Lisäksi laadimme asiakkaalle riskiarvion eri maankäytön malleissa.

Määrittelemme tavoiteltavat tulevaisuuden skenaariot niin, että huomioimme asukasmäärät, alueella tarvittavat palvelut sekä edellisten vaikutusvyöhykkeet. Sitten laadimme askelmerkit eteenpäin tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Konkreettiset toimenpiteet, tehtävät ja tulostukset räätälöidään aina paikan, hankekoon ja maanomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Aikaa kestävä arkkitehtuuri on osa kestävää kehitystä

AFRYn Kaupunkikehitys-palvelun vahvuutena on asiantuntijoiden vankka kaupunkisuunnittelun kokemus, jossa kaikissa mittakaavoissa tunnistetaan yksittäisen hankkeen vetovoimatekijät ja nostetaan ne suunnitelmien ohjaustekijöiksi.

Palvelussa tunnistetaan mahdolliset kohderyhmät ja etsitään keinot, joilla luodaan alueita ja maankäyttöä, jossa maaomaisuuden arvo säilyy- ja kasvaa. Aikaa kestävä arkkitehtuuri on osa kestävää kehitystä. Palvelumme lähtökohtana on luoda alueita, jotka ovat vetovoimaisia ympäristöjä, joilla on vahva alueidentiteetti ja joihin kannattaa investoida.

Hyödynnämme palvelussa AFRYn verkoston kaupallista, teknistä ja brändiosaamista sekä muita suunnittelukumppaneita tarpeen ja tilanteen mukaan.

Näkymä Herttoniemeen
Näkymä Helsinkiin

Laadimme asiakkaalle toiminnallisen konseptin

Kaikissa hankemuodoissa tavoitteemme on muodostaa toiminnallinen konsepti, joka

  • lisää alueen käytettävyyttä ja houkuttelevuutta,
  • nostaa alueen kiinteistöjen arvoa ja
  • mahdollistaa hankeyhtälössä tarvittavat investoinnit.

Palvelumme kattaa tarvittaessa myös rahoitusmahdollisuuksien kartoituksen. Palvelussa huomioidaan valtion ja kaupunkien maankäytön periaatteet ja linjapäätökset.

Laajoissa kehityshankkeissa esittelemme skenaariot, konseptin ja haemme esimerkkejä maailmalta alueen yrittäjille ja päättäjille. Peilaamme tilannetta myös paikallistason kaavoitukseen ja alueen tulevaisuudennäkymiin. Laadimme kehityshankkeet linjassa kaupungin strategian kanssa ja sitä toteuttaen, osana laajempaa kaupunkikehitystä.

Yleisesti kysyttyjä kysymyksiä kaava- ja kaupunkikehittämisestä

Mitä on kaupunkikehitys? Arrow pointing right

Kaupunkikehitys on kaupunkien kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Tämä on kaupunkien strategista kehittämistä, jonka avulla luodaan analyyseja eri kaavatasojen työn pohjaksi. Kaupunkikehitys tähtää kestäviin ratkaisuihin, joilla vahvistetaan kaupunkien elinvoimaa. Tämän kehyksen alla haetaan ratkaisuja liikkumiselle, kaupunkien viihtyvyydelle, elinkeinoelämälle ja teollisuudelle. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti kaikessa kaupunkikehityksessä haetaan ratkaisuita, joilla turvataan riittävä lähiluonto virkistystarkoituksiin sekä kaupunkiluonnon biodiversiteetti. Tulevaisuuden kaupunkikehittämisessä nousevat esille myös kysymykset monikulttuurisuudesta sekä erilaiset elämäntavat.

Suuret kaupunkikeskukset ovat yhä enemmän niin kutsuttuja 24 h kaupunkeja, joita muokkaavat myös palveluiden muuttuminen osin tai kokonaan ympärivuorokautisiksi. Näiden seikkojen hallittu mukanaolo kaupunkikehityksessä edellyttää ennakointia ja tiivistä keskustelua liike-elämän kanssa kaupan ja palveluiden tulevaisuuden tarpeista. Kaupunkikehitys voi siis olla osa palvelumuotoilua, jossa ennakoidaan riittävän pitkällä aikajänteellä muutosten tarve ja luodaan joustavuutta kaikkialle sinne, missä jatkuvaan muutokseen voidaan varautua.

Mitä on kaavakehittäminen? Arrow pointing right

Kaavakehittäminen on konkreettista rakennetun ympäristön suunnittelua, jossa määritetään raamit yksittäisten tonttien tai aluekokonaisuuksien rakentamisen määrälle. Kaavakehittäminen ottaa rakennetun ympäristön ohella kantaa myös muihin alueen käytön edellytyksiin, muun muassa katuverkkoon, virkistys- ja puistoalueisiin. Kaavakehitystä tehdään elinkeinoelämän (rakennusliikkeet, kiinteistöjen omistajat, sijoittajat), asiantuntijatahojen (kaavakonsultit, ympäristökonsultit) sekä viranomaistahojen (kuntien kaavoitusorganisaatiot, ELY, muut valtakunnalliset maankäytön elimet) kesken monialaisesti. Hankkeiden muoto, kesto, yhteistyön muodot ja toteutustavat voivat vaihdella suuresti toisistaan.

Miten kaupunkikehittämisellä lisätään alueen houkuttelevuutta? Arrow pointing right

Alueiden houkuttelevuus syntyy ratkaisuista, joissa rakentamisen määrä, viihtyvyys, palveluiden määrä, yhteydet lähiluontoon sekä toimivat liikenneyhteydet ovat tasapainossa keskenään. Kaupunkikehityksellä haetaan raamit, joilla varmistetaan edellisten toteutuminen. Tulevaisuudessa alueiden houkuttelevuutta muokkaavat toisaalta kohderyhmät, jotka hakeutuvat tietyille alueille ja toisaalta alueiden suunnittelussa välttämättömästi huomioitavat kestävän kehityksen tavoitteet, joita tarkastellaan jatkossa kaikilla kaupunkikehittämisen tasoilla. Kestävän kehityksen teemoilla ja niiden konkreettisilla toteutusmalleilla tulee olemaan ratkaiseva rooli alueiden haluttavuudessa sekä ympäristöinä että yksityisten asukkaiden ja yritysten investointikohteina.

Miten alueen identiteetti muodostuu? Arrow pointing right

Alueen identiteettiä muokkaa alueen sijainti kaupunkirakenteessa, rakentamisen tapa ja tiiveys sekä mahdollisuudet hakea palveluita alueella. Alueen identiteetin kannalta asuntojen koko ja asuntotyypit heijastuvat alueen demografiaan ja alueen palvelutarjontaan. Asumismuotojen ja palveluiden muodostama kokonaisuus muokkaa alueen identiteettiä ja heijastuu alueen arkkitehtuuriin. Vahva alueidentiteetti houkuttelee sellaisia asukkaita, joiden elämäntapaan tai tilanteeseen alueen ilme, asuntotarjonta, liikkumismuodot ja palveluiden kokonaisuus sopii. Tätä voidaan vahvistaa arkkitehtuurilla, joka alueesta riippuen voi olla rohkeaa, turvallista, urbaania tai luonnonläheistä. Kaupunkikehityksen tavoitteena voi olla myös tietoisesti muodostaa alueita, jotka tarjoavat ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin, siten että alue mahdollistaa alueen sisällä muutot eri asumismuodoista toiseen. Sitoutuneet asukkaat vahvistavat alueidentiteettiä ja viestiä alueen elinvoimasta ja haluttavuudesta.

A woman bike commuting along the Portland Oregon waterfront trail

Future cities

Rakennamme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja

Ota yhteyttä

Kim Karves - Studio Manager Finland

Kim Karves

AFRY Ark Studio Suomi, yksikön johtaja

Haluaa tuottaa asiakkaille arvoa arkkitehtuurin lisäksi hankekehityksellä ja integroidulla suunnittelulla.

Ota yhteyttä: Kim Karves

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Petri Rouhiainen - Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Petri Rouhiainen

Hankekehityspäällikkö, kaavoitus – ja kaupunkisuunnittelu

Kokenut pää- ja kaupunkisuunnittelija, joka luo mahdollisuuksia asiakkaille, käyttäjille ja kaupunkiemme asukkaille.

Ota yhteyttä: Petri Rouhiainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.