Wind turbines

AFRY Numerola -simulointi

AFRY Numerola -simulointi on Suomen johtava simulointipalvelu

Olemme toimittaneet simulointipalveluja teollisuuden eri aloille jo yli 20 vuoden ajan. Hyvin simuloitu on puoliksi tehty.

Työkalupakissamme on suuri valikoima matemaattisia laskentamenetelmiä, joista valitsemme asiakkaan tarpeeseen sopivimmat. Erotumme ohjelmointiosaamisella, laaja-alaisella näkemyksellä sekä syvällisellä tulosten tulkinnalla, jossa ei mutkia oiota. Missiomme on parantaa asiakkaidemme toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä uusimmalla simulointiteknologialla, jonka valjastamme prosessi- ja tuotekehityksen sekä suunnittelun apuvälineiksi.

Mallinnus-, simulointi- ja optimointipalvelumme

Tuotamme digitaalisia mallinnuksia ja analyysejä

 • tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja hankekehittämiseen,
 • teollisuuden prosessien kehittämiseen,
 • sähköverkkoyhtiöiden toimitusvarmuuden turvaksi sekä
 • kaupunkisuunnittelun avuksi.

Tuulivoima Arrow pointing right

Tuulivoiman tuotantoanalyysien edelläkävijä

Olemme ilmavirtausten fysiikkaan perustuvan virtauslaskennan (CFD) asiantuntija ja kehittäjä tuulivoiman tuotantoanalyyseissä. Meillä on laaja ymmärrys ja pitkä kokemus tuulivoiman suunnittelusta Suomen olosuhteisiin sekä parhaat teknologiat laskea vaihtelevien maastonmuotojen sekä puuston vaikutukset tuotantoon. Tuotamme tarkkoja, riippumattomia ja pankkikelpoisia tuotantoanalyysejä.

 • Laaja-alaista näkemystä tuulivoiman suunnittelun tueksi
 • Lisää uskottavuutta hankkeelle
 • Tarkkaa ja puolueetonta tietoa tuotantopotentiaalista ja ympäristövaikutuksista
 • Selkeät, tarkat ja pankitettavat tuotantoanalyysit
 • Nopeita ratkaisuja uusien hankealueiden etsintään ja arviointiin

Asiantuntemuksemme on käytettävissänne tuulivoimahankkeiden suunnittelun ja hankekehittämisen kaikissa vaiheissa. Tuotamme tietoa suunnitteilla olevan tuulivoimahankkeen tuotantopotentiaalista sekä ympäristövaikutuksista kuten melu-, välke- ja näkyvyyshaitoista. Tavoitteemme on, että tuulivoimaa toteutetaan kohteissa, joissa sen tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset ja haitat hyväksyttävällä tasolla.

Käytämme analysoinnissa useita rinnakkaisia analyysimenetelmiä sekä omaa, pitkälle kehitettyä mallinnusympäristöä. Raportoimme selkeästi ja perusteellisesti projektin tuotantopotentiaalin sekä ympäristövaikutukset. Tämä kaikki takaa sen, että tuotantoarviomme ovat tarkkoja ja täyttävät investointipankkien ja viranomaisten vaatimukset.

Ota yhteyttä ja lue mielellään myös lisää muista tuulivoimapalveluistamme.

Wind turbines
Teollisuus Arrow pointing right

Uutta näkemystä teollisuuden simulointipalveluihin

Simuloimme monimutkaiset prosessit ja muodostamme nopeasti näkemyksen, kuinka tuotanto viritetään huippuunsa yhdistämällä teknologia- ja prosessiosaamisemme datan analysointiin. Tarjoamme simulointipalveluja teollisuuden digitalisointiin ja päästöttömään energiaan liittyen. Olemme matemaattinen simuloija, joka tuo uutta näkemystä digitalisaatioon ja strategiseen kehittämiseen.

Suomessa kehitetään kiihtyvään tahtiin uusia teknologioita kestävän kehityksen ja hiilineutraalin tulevaisuuden varmistamiseksi. Koko prosessiteollisuussektori etsii ja kehittää ratkaisuja kokonaistehokkuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Se edellyttää teknologioiden, tuotteiden ja tuotantoprosessien uudistamista. Näiden suunnittelussa ja validoinnissa simulointi on yksi keskeisimmistä menetelmistä.

Liiketoimintojen muutos erityisesti paperi-, kartonki- ja sellusektorilla sekä uusissa puupohjaisissa tuotteissa on kannustanut meitä innovoimaan uusia ratkaisuja muun muassa simulointiin perustuvissa suunnittelumenetelmissä, tuotantoprosessien seurannassa sekä uuden tyyppisissä digitaalisissa ratkaisuissa.

Illustrative image for simulation services for industry

Meiltä saat

 • vahvaa osaamista uusien teknologioiden ja tuotantoprosessien kehittämisessä ja testaamisessa simulointiteknologian avulla,
 • helppokäyttöiset ratkaisut tiedolla johtamiseen,
 • kustannustehokkaan digitaalisen simulointiympäristön uusien innovaatioiden testaamiseen,
 • uudentyyppiset työkalut, kuten digitaaliset kaksoset, tuotannon suunnitteluun, hallintaan ja optimointiin.

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen. Tuotamme laadukkaita analyysejä ja ennen kaikkea tulkintoja, jotka ohjaavat tuotekehitystä ja päätöksentekoa oikein perustein.

Olemme strateginen kumppani

 • tuotteiden laadun ja ominaisuuksien seurantaan ja kehittämiseen,
 • älykkään ja oppivan tuotantoprosessin kehittämiseen sekä resurssitehokkaaseen
  optimointiin,
 • tuotannon riskien hallintaan (laatuvaihtelut ja tuotantokatkokset),
 • tuotannon digitalisointiin, datan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja reaaliaikaiseen
  seurantaan.

Laskenta- ja simulointiteknologioita voidaan hyödyntää monipuolisesti teollisuuden tuotannon ja prosessien kehittämisessä. Asiakkaamme haasteena saattavat olla esimerkiksi tuotantokatkot, laatuongelmat tai energiankulutus. Tuottamiamme mallinnuksia ja digital twin -sovelluksia voidaan hyödyntää esimerkiksi

 • tuotekehityksessä,
 • tuotannon optimoinnissa,
 • kunnossapidossa,
 • testauksessa,
 • tiedon keräämisessä ja tiedolla johtamisessa,
 • myyntitilanteissa.

Asiakkaamme arvostavat meitä laadukkaan, asiantuntevan ja luottamuksellisen palvelun vuoksi. Tuomme matemaattiset menetelmät ohjelmistoratkaisuiksi, valitsemme laajasta menetelmävalikoimasta tarpeeseen sopivimmat ja esitämme tulokset selkeästi ja huolellisesti perustellen.

 • Parannetaan tuotantokoneiden tehokkuutta ja kilpailukykyä.
 • Vältetään virheitä ja turhien prototyyppien tekemistä tuotekehitystyössä.
 • Löydetään vikatilanteet nopeammin ja vältetään pitkät tuotantokatkot.
 • Osoitetaan myyntitilanteessa asiakkaalle hyödyt tarkasti ja uskottavasti.
Sähköverkot Arrow pointing right

Riittävän varma sähköverkko hallituin kustannuksin

Se on tavoitteena useimmilla sähköverkkoyhtiöillä. Palvelemme sähköverkkoyhtiöitä ja viranomaisia tuottamalla digitaalisia tuulimallinnuksia sekä analyysejä, joita voidaan hyödyntää monin tavoin suunnittelussa, ennakoinnissa ja resurssien kohdentamisessa.

Kirjaudu WindFocus-palveluun tästä

Tuomme systemaattisuutta ja varmuutta toiminnan sekä investointien suunnitteluun. Analyysiemme avulla verkkoyhtiö voi lisätä toimitusvarmuuttaan merkittävästi – helposti ja pienin kustannuksin. Palveluamme hyödyntää jo yli 20 verkkoyhtiötä Suomessa.

Illustration for simulation services for power grids

Olemme sähköverkkoyhtiöille monipuolinen asiantuntijakumppani, joka tarjoaa liiketoimintaa hyödyttävää dataa ja analyysiä helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa. Asiakas ei jää tuotettujen raporttien kanssa yksin, sillä asiantuntijamme tulkitsevat tuloksia ja antavat suosituksia syvälliseen asiakasymmärrykseen nojaten. Teemme erilaisia skenaarioita, joiden avulla päätöksenteko helpottuu. Sähkömarkkinan ja verkkoyhtiöiden tarpeiden ymmärryksestä olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Helppo suunnittelun ja riskienhallinnan työkalu

Käyttämämme pilviteknologiat takaavat palvelun nopean käyttöönoton. Käyttöönotto ja hyödyntäminen eivät sido paljoa asiakkaan työaikaa. Myöskään uusia laite- tai järjestelmäinvestointeja ei tarvita. Koulutamme henkilöstön palvelun käyttöön ja olemme tarvittaessa tukena myös käyttöönoton jälkeen. Parhaan hyödyn sähköverkkoyhtiö saa säännöllisestä yhteistyöstä, jossa yhdessä analysoimme nykytilaa ja tulevia kohteita.

Palvelullamme tuotettavat riskianalyysit ja niiden karttavisualisoinnit mahdollistavat sähköverkkoyhtiöille kustannustehokkaan sähkölinjojen kehittämisen ja linjojen vieruspuuston hoidon. Tulosaineistot on mahdollista integroida asiakkaan omiin tietojärjestelmiin mm. kunnossapidon henkilöiden hyödynnettäväksi.

Palvelumme on

 • monikäyttöinen,
 • todellista, mitattavaa hyötyä antava,
 • helposti ja nopeasti käyttöönotettava,
 • edullinen.

Suunnittelun apuna

 • investointien suunnittelu
 • kaapeloitavien kohteiden priorisointi ja ilmalinjojen uudistamisen suunnittelu
 • nykyisen sähkölinjan analysointi, jonka pohjalta voidaan päättää uuden linjan sijainti, uusittava alue ja tarvittavat hakkuut ja muut toimenpiteet
 • asiakkaan oman, esimerkiksi pylväiden kuntoon liittyvän datan jatkoanalysointi

Ennakoinnin apuna

 • myrskytuhoille alttiiden alueiden osoittaminen
 • tykkylumelle/lumivahingoille alttiiden alueiden osoittaminen
 • huoltoresurssien tarpeen ennakointi ja kohdentamista myrskyn lähestyessä sekä myrskyn aikana
 • sähkölinjan erottimien sijoittelun suunnittelu
Kaupunkisuunnittelu Arrow pointing right

Simuloinnilla tehoa kaupunkisuunnitteluun

Ratkaisemme kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen haasteita muun muassa tarkkojen tuulisuusmallinnusten sekä matemaattisten optimointimenetelmien avulla. Meillä on vahva simulointi- ja optimointimenetelmien erityisosaaminen, jota sovellamme kaavoittajien, arkkitehtien, konsulttien sekä rakennesuunnittelijoiden hyödyksi.

 • Simulointi ja optimointi nopeuttavat ja helpottavat suunnittelutyötä.
 • Kustannussäästöt ja virheiden välttäminen rakentamisessa
 • Tuulisuusmallinnus on edullisempi ja tarkempi kuin perinteinen tuulitunnelitestaus.
 • Tuulisuusmallinnus tuottaa aiempaa täsmällisempää tietoa tuulikuormista.
Illustration for simulation services in built environment

Korkea rakentaminen ja äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät

AFRY Numerola -simulaation tuottamat kaupunkien tuulisuusanalyysit ja -mallit tuovat tarkkuutta, kustannustehokkuutta ja riskien hallintaa kaupunkiympäristöjen suunnitteluun sekä rakennusvalvonnan tarpeisiin.

Kehittämämme tuulisuusmallinnuksen avulla voidaan selvittää suunnitteilla olevan kohteen tuuliolosuhteet eli tuulen vaikutukset turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja rakennusten elinkaareen. Mallinnusten avulla saadaan ennakoivaa tietoa siitä, kuinka suunnitellut rakennukset vaikuttavat kohteen tuuliolosuhteisiin. Tuulisuusanalyysejä hyödynnetään myös rakenteita ja lujuutta suunniteltaessa. Tuulisuusmallinnuksia yhdistettynä paikkatietoanalyyseihin voidaan hyödyntää laajasti kaupunkien suunnittelussa havainnollisuutensa ansiosta.

Rakennuksista ja rakenteista voi tulla myrskysäällä merkittävä riskitekijä

Puuskaiset tuulet voivat irrottaa rakenteita ja tehdä niistä alueella liikkuville hengenvaarallisia. Simuloimalla alueen tuuliolosuhteet jo suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että rakennukset ja toiminnot on sijoitettu niin, ettei mikään kaadu tai irtoa eikä esimerkiksi koko ajan yleistyvien korkeiden rakennusten katutasoon pääse syntymään vaarallisia puuskia.

Tuuliolosuhteiden selvittäminen ja huomioiminen alueen suunnittelussa on siis mitä suuremmissa määrin myös turvallisuusteko. Suunnitteluvirheet aiheuttavat jättimäisiä vahinkoja. Näistä löytyy surullisia esimerkkejä joka puolelta maailmaa valitettavan paljon:

 • Korkeiden rakennusten viereisille kaduille muodostuu vaarallisen voimakkaita tuulia, jotka ovat aiheuttaneet jopa kuolemaan johtavia onnettomuuksia.
 • Korkeiden rakennusten välisille oleskelualueille (esimerkiksi torit ja esiintymisaukiot) syntyy ennalta arvaamattomat tuuliolosuhteet, jotka kaatavat rakennelmia ja aiheuttavat vaaraa.
 • Kattorakenteet irtoavat tai rikkoutuvat voimakkaiden tuulien vaikutuksesta.
 • Voimakkaat tuulet aiheuttavat korkeiden rakennusten sisäänkäynneillä vaaratilanteita, kun poistuminen estyy kovan tuulen vuoksi.

Matemaattista osaamistamme voidaan hyödyntää myös muussa kaupunkiympäristön suunnittelussa, kuten näkyvyys- ja peittoanalyyseissä, aurinkoenergian sekä kaupunkiympäristön turvallisuuteen liittyvien laitteiden (valvontakamerat, valaisimet) sekä sähköautojen latauspisteiden sijoittelussa.

Simulation model in built environment
Simulointia kaupunkisuunnittelussa

Ota yhteyttä:

Pasi Tarvainen - Principal Specialist
Pasi Tarvainen
Johtava asiantuntija

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Pasi Tarvainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Samuli Korpinen - Sales Director
Samuli Korpinen
Myyntijohtaja

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Samuli Korpinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Mikko Pitkänen - Johtaja, tuuli- ja aurinkovoima
Mikko Pitkänen
Johtaja, tuuli- ja aurinkovoima

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Mikko Pitkänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.