Hydrogeochemistry

Hydrogeokemia

Hydrogeokemia

Maa- ja kallioperän ominaisuudet sekä hydrologia vaikuttavat veden luontaiseen koostumukseen. Kaikki maankäyttö, esim. rakentaminen, teollinen toiminta sekä maa- ja metsätalous, voi aiheuttaa muutoksia veden laatuun.

AFRYllä on pitkäaikainen kokemus geokemiasta ja erityisesti hydrogeokemiasta. Aiemmat työmme ovat liittyneet sekä pinta- että pohjavesiin, ojaverkostoista suotovesiin ja syviin kalliopohjavesiin. Ymmärrämme veden vuorovaikutuksen ympäröivän materiaalin kanssa ja voimme arvioida materiaalin, esim. kiviaineksen, vaikutuksen vedenlaatuun ja sen muutokseen esim. geokemiallisella mallinnuksella.

Palvelumme käsittävät näytteenoton ja tarvittavien fysikaalis-kemiallisten analyysien suunnittelun, tulosten analysoinnin ja raportoinnin sekä erilaiset hydrogeokemiaan liittyvät selvitykset. Raportoinnissa olemme tottuneet käsittelemään pitkiä aikasarjoja sekä yhdistämään isojakin tietomääriä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.

Ota yhteyttä

Jari Pöllänen

Osastopäällikkö, Kaivosympäristö