Kaivosympäristö

Excavated rock wall in a tunnel

Kaivosympäristö

Kaivosympäristö

Kaivosympäristöihin liittyy erityispiirteitä, jotka edellyttävät erityistä perehtyneisyyttä toimialaan sekä korkeaa erikoistumisastetta. AFRYllä toteutamme monipuolisesti kaivostoimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä, jotka edellyttävät vahvaa toimialan tuntemusta ja erikoisasiantuntemusta. Kiinnitämme erityistä huomiota ympäristöarviointien ja teknistaloudellisen suunnittelun tiiviiseen vuorovaikutukseen. Insinöörityön ja luonnotieteellisen osaamisen vahva integraatio sujuvoittaa hanketyöskentelyä ja auttaa reagoimaan havaintoihin oikea-aikaisesti.

Työmme kaivoshankkeen parissa voi alkaa jo varhain, kun kaivosalueelle laaditaan paikkakohtainen tiekartta ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaan. Tiekarttaa täydennetään ja tarkistetaan hankkeen edetessä projektiriskien arvioinnilla. Autamme asiakkaitamme myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa. Toimimme osana kannattavuusarviointen tiimejä, tuottaen kannattavuusarviointien ympäristö- ja sosiaaliset osat. Käytämme asiakkaiden tarpeiden mukaan kansainvälisiä raportointistandardeja. Kaikissa näissä töissä korostuu tiivis yhteistyö teknisen suunnittelun kanssa.

Toimimme myös kaivoshankkeiden ja kaivosten YVA- ja ympäristölupakonsultteina. Lisäksi voimme auttaa kaavoitusasioissa. Meillä on laaja kokemus erilaisten kaivosten lupa-asioista, ja osaamme myös linkittää YVA- ja luvitustyöskentelyn kaivoshankkeiden tekniseen suunnitteluun siten, että se on käytettävissä oikeaan aikaan. Suunnittelun loppuvaiheessa ja ympäristöluvituksessa  epävarmuudet on saatu työstettyä riittävän pieniksi. Tarvittaessa laadimme hankkeesta myös ”kansainvälisen” ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiraportin rahoittajan edellyttämällä sisältörajauksella.

Hydrogeologia ja geokemia ovat keskeisessä roolissa kaivosympäristötyössä. Teemme pohjaveden virtausmittauksia ja - laatuselvityksiä. Pohjavesimallinnuksen avulla teemme kaivoskuivatuksen määräarvioita, selvitämme pohjaveden alenemakartion mittasuhteita tai arvioimme louhostilojen sulkemisen jälkeistä läpivirtaamaa. Hydrologisia ja hydrogeologisia tietoja tarvitaan myös source term – mallinnukseen eli kaivosalueen eri osien vesimäärien ja laatujen arviointiin. Mallinnettavia osakohteita voivat olla kaivannaisjätealueet, avolouhokset ja maanalaiset kaivokset. Kaikille näille voidaan laatia source term malleja sekä tuotannon että sulkemisen jälkeiselle ajalle. Hydrologista, hydrogeologista sekä source term-aineistoa hyödynnämme kaivosalueiden vesi- ja kuormataseissa, joita ilman vaikutusarvioinnit eivät olisi mahdollisia. Mallinnuksissa noudatamme huolellisen laadunvarmistuksen periaatteita

Toteutamme kaivosalueille perustilaselvityksiä sekä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointeja. Selvitykset ja arvioinnit liittyvät esimerkiksi vesistöihin, pohjavesiin, luontoon, maisemaan, yhteisöihin ja kulttuuriperintöön. Käytössämme on monipuolinen mallinnusosaaminen sisältäen esimerkiksi vesistö-, pöly- ja melumallinnukset. Lisäksi suoritamme ennakkotarkkailua, päästö- ja vaikutustarkkailuja sekä kaivoksen sulkemisen jälkeistä seuraantaa.

Kaivosten sulkemissuunnittelun suoritamme nykyaikaisia toimintatapoja hyödyntäen, käyttäen riski- ja vaikutusarviointeja suunnittelua ohjaavina tekijöinä. Sulkemissuunnittelu voi tarkoittaa hankkeen kehityksen ja kaivoksen toiminnan aikana useita teknisen suunnittelun - ja vaikutusarvioinnin syklejä. Näiden myötä sulkemissuunnitelma vähitellen tarkentuu ja epävarmuudet pienenevät.

AFRY contact person generic image
Päivi Picken
Kaivosten jätehuolto ja sulkeminen, ympäristöriskien arviointi

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.