container ship arriving to harbour with tug boat

Kestävän kehityksen arviointi hankintojen tueksi

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys hankinnoissa tukee kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. AFRYn hankintojen kestävyysarviointi auttaa tekemään vastuullisimman valinnan.

Oletko koskaan miettinyt, kuinka suuri vaikutus organisaation tai yrityksen hankinnoilla on maailmanlaajuisesti kestävään kehitykseen?

Vaikutus voi olla joko haitallinen tai hyödyllinen. Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi kestävän talouskasvun edistäminen, työolosuhteiden turvaaminen sekä korruption ja lahjonnan väheneminen. Lisäksi valinnat vaikuttavat aina luonnonvarojen käyttöön ja ympäristökuormitukseen. Hankinnoista vastaava yritys ei välttämättä ole näistä tietoinen, vaan saattaa panostaa kestävien ratkaisujen etsimiseen esimerkiksi tuotekehityksessä ja omilla tuotantolaitoksillaan. Vastuullisuus on aina valinta, ja sen huomioiminen on nykymaailmassa askel oikeaan suuntaan.

Koska vastuullisuus on AFRYn toiminnan ytimessä, haluamme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa. AFRYn hankintojen kestävyysarvioinnin (Sustainable Assessement for Procurement, SUSAP) avulla asiantuntijamme voivat tukea toimittajien ja laitteiden valinnassa kokonaisvaltaisesti sekä varmistaa, että hankintapäätös on linjassa asiakkaamme vastuullisuustavoitteiden kanssa.

CH_Banner_BU Water_Getty image_Water

To prosper over time, every company must not deliver financial performance but also show how it makes a positive contribution to society.

- By Larry Fink, CEO of BlackRock *)

 

*) Lähde: Sense & Sustainability, ‘Sustainability: Why Should Business Care?’, March 28, 2019 at [referred on March 1, 2021] https://www.senseandsustainability.net/2019/03/28/sustainability-why-business-should-care/

Toimittajien kokonaisvastuullisuuden arviointi

Toimittajien valinta ja investointipäätösten tekeminen ovat elintärkeitä vaiheita projektissa ja arviointi tehdään usein teknisiin ja taloudellisiin tekijöihin perustuen. Investointien kestävyyden arvioiminen voi olla haasteellista toimittajien tarjonnan ollessa vaihtelevia. Kestävimmän mahdollisen vaihtoehdon valitsemiseksi tulisi arvioida laitteen koko elinkaari.

AFRYn hankintojen kestävyysarviointi tarjoaa mahdollisuuden eri laitevaihtoehtojen laaja-alaiseen tarkasteluun investointipäätöksiä tehtäessä. Laitevaihtoehtojen arvioinnissa huomioidaan kestävän kehityksen kaikki näkökulmat AFRYn kehittämän kriteeristön avulla. Hyödyntämällä kestävyysarviointia hankinnoissa edesautetaan seuraavien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista:

Sustainable development goals

AFRYn systemaattinen arviointimenetelmä hankintapäätösten tueksi

AFRY on kehittänyt systemaattisen lähestymistavan vaihtoehtojen kestävyyden arviointiin hankintapäätöksiä tehtäessä. Tarjoamme asiantuntijaosaamista yrityksellesi, jotta hankinnat voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelu on saatavilla erillisenä kokonaisuutena tai sovitussa mittakaavassa osana investointiprojektia. Hankintojen kestävyysarviointi ei tarkastele toimittajia ainoastaan yritystasolla, vaan arvioi laitevaihtoehdot ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti sekä perustuen standardiin ISO 14040 ”Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet”.

hankintojen-kestävyys-arviointi
AFRYn hankintojen kestävyysarviointi mukailee ekosuunnitteludirektiiviä

Hankintojen kestävyysarvioinnin avulla asiakasta autetaan valitsemaan rinnakkaisista vaihtoehdoista vastuullisuuden näkökulmasta paras laite. Tietoja kerätään sekä kyselylomakkeen avulla että hankkimalla julkista tietoa toimittajista. Arvioinnissa laitevaihtoehdot laitetaan paremmuusjärjestykseen. Menetelmän avulla voidaan muun muassa osoittaa, että hankinnan valmistuksessa ei käytetä kriittisiä luonnonvaroja tai että laite tai sen osia voidaan hyödyntää käyttöiän päätyttyä. Näin AFRYn kestävyysarviointi antaa lisäarvoa laitteiden väliseen tekniseen vertailuun. Tämän tuloksena arviointi tuo esiin mahdolliset kriittiset havainnot ja antaa suosituksia sopivimmasta laitteesta ja toimittajasta visuaalisen raportin muodossa. Arvioinnissa voidaan lisäksi painottaa eri osa-alueita esimerkiksi asiakkaan omien kestävyystavoitteiden perusteella.

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa

AFRYllä on pitkä historia kestävien ratkaisujen suunnittelussa tulevia sukupolvia varten. Olemme tarjonneet teknistä konsultointia projekteissa vuosikymmeniä, mukaan lukien tekniset neuvottelut toimittajien kanssa, ja arvioineet heidän soveltuvuuttaan projektiin teknisillä vertailuilla. Olemme YK:n Global Compact -järjestön jäsen ja noudatamme sen kymmentä ydinperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön ja korruption ehkäisyyn. Lisäksi kunnioitamme kansainvälisiä sopimuksia, kuten Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaa julistusta (ILO) ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita.

Koska vastuullisuus on toimintamme ytimessä, haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Kun lisäämme investointiprojektiin kestävän kehityksen arvioinnin, asiantuntijamme voivat varmistaa, että toimittajien vastuullisuussuorituskyky on asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden mukainen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Sanna-Maria Järvensivu - Director, Sustainability, Process Industries Finland

Sanna-Maria Järvensivu

Director, Sustainability, Process Industries Finland

Ota yhteyttä: Sanna-Maria Järvensivu

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.