Kiinteistöjen sähkösuunnittelu, palvelukuva

Kiinteistöjen sähkösuunnittelu

AFRYltä kiinteistön ja asiakkaan tarpeet huomioivaa sähkösuunnittelua

Tarjoamme kiinteistöjen sähkösuunnittelua monipuolisiin uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin. Haluamme auttaa erilaisissa projekteissa, joissa tarvitaan sähkösuunnittelun kokeneita ammattilaisia. Vahvuuksiamme ovat talotekniikan kokonaisuuden ja sähköjärjestelmien integroitumisen ymmärtäminen suunnittelussa.

Lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta, ja pyrimme aina sähkösuunnitelman kustannustehokkuuteen. Asiakassuhteissamme pidämme tärkeänä avointa vuorovaikutusta ja luottamusta.

Asiakkaitamme ovat muun muassa kiinteistöjen omistajat, rakennusliikkeet sekä erilaiset hankekehitystä tekevät organisaatiot.

Suunnitteluosaamista hankkeen elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Talotekniikan ja erityisesti sähköisen talotekniikan merkitys rakentamisessa ja kiinteistöjen käytettävyydessä, turvallisuudessa ja viihtyisyydessä kasvaa jatkuvasti.

Haluamme tarjota oman sähköisen talotekniikan kokonaisosaamisemme rakennuttajien käyttöön jo hankekehitysvaiheessa. Tällöin määritellään suuri osa hankkeen kustannuksista ja toiminnallisista tavoitteista. Kun asiakas ottaa meidät mukaan jo hankekehitysvaiheessa, pääsemme varhain keskustelemaan erilaisista teknistaloudelliset vaatimukset täyttävistä ratkaisuvaihtoehdoista. AFRY tarjoaa monipuoliset palvelut sähkösuunnittelusta koko hankkeen ajalle.

Tavoitteena päästöttömät kiinteistöt

Rakennetun ympäristön osalta haluamme olla mukana edistämässä sähköisen talotekniikan suunnitteluratkaisuja kohti hiilineutraaliutta ja päästöttömiä kiinteistöjä. Huomioimme käytettävyys- ja olosuhdevaatimukset.

Asiakkaan eduksi, hankkeen parhaaksi ja loppukäyttäjän iloksi

Sähkösuunnittelu lähtee asiakkaan sekä hankkeen tavoitteiden ja reunaehtojen selvittämisestä. Kiinnitämme parhaamme mukaan huomiota myös kaikkien muiden hankkeessa olevien sidosryhmien sekä loppukäyttäjien etuihin.

Asiantuntijoidemme kokemus on asiakkaan käytettävissä ja tarvittaessa osaamme neuvoa asiakasta edistämään projektin ratkaisuja oikeaan suuntaan.

Laaja kokemuksemme erilaisista hankkeista takaa, että ymmärrämme suunnittelijan roolin ja merkityksen erilaisissa urakkamuodoissa. Tunnistamme myös sähkösuunnittelijan vastuun hankkeiden suunnitelmallisen etenemisen toteutumiseksi.

Lamppu tuo valoa

Pidämme lupauksemme

Aikataulussa pysyminen on aina tärkeässä asemassa rakennushankkeissa. Joskus tämä vaatii ylimääräisiä ponnisteluja myös meiltä, mutta olemme sitoutuneet pitämään lupauksemme. Mahdolliset poikkeamat tuomme suoraselkäisesti esille välittömästi riskin havaittuamme.

Vakiintuneita sähkösuunnittelun käytänteitä ja rohkeus tehdä toisin

Kiinteistön toimivuus, sen elinkaari sekä muuntojoustavuus ovat suunnittelussamme tärkeitä teemoja.

Suunnittelufilosofiamme perustuu vakiintuneiden, kustannustehokkaiden suunnitteluratkaisujen soveltamiseen.

Uskallamme kuitenkin kyseenalaistaa alan käytänteitä, kun se on hankkeen uniikkien tarpeiden kannalta järkevää.

Monipuolinen kokemus erilaisista hankkeista

Henkilöstöllämme on kaikki tarvittavat rakennussähkösuunnittelijan pätevyydet ja osaaminen myös poikkeuksellisen vaativiin hankkeisiin.

Minkälaisiin kohteisiin suunnittelu kohdistuu?

Tyypillisiä suunnittelukohteitamme ovat muun muassa asuin-, toimitila- ja liikerakennukset, hybridirakennukset, erilaiset varasto- ja logistiikkarakennukset sekä koulurakennukset.

Sähkösuunnittelu
AFRYllä on sähkösuunnitteluosaamista elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Palveluitamme ovat muun muassa:

 • Sähkötekniset järjestelmät
 • Valaistus ja valaistuksenohjausjärjestelmät
 • Tieto- ja viestintätekniset järjestelmät
 • AV-järjestelmä
 • Tilaturvallisuusjärjestelmät
 • Paloturvallisuusjärjestelmät
 • Sähköisen talotekniikan energiatehokkuusarvioinnit ja aurinkotuotantojärjestelmät
 • Vaativat sähköauton latausjärjestelmät ja liikenteen sähköistäminen

Vahvuutena laaja ammattilaisverkostomme

Apunamme on AFRY-konsernin laaja osaaminen ja verkostot. Laajan verkoston kautta saamme myös uusia näkökulmia hankkeisiin muidenkin suunnittelualojen kuin sähkösuunnittelun osaajilta. Sähkösuunnittelu on yksi AFRYn tarjoamista suunnittelulajeista. AFRYllä laaditaan lisäksi ratkaisut ja suunnitelmat hankkeen muihinkin vaiheisiin.

Den rådgivende ingeniørvirkssomhed AFRY leverer teknisk rådgivning til transport og infrastruktur branche, og er førende eksperter i norden inden med stor viden inden for bygninger, anlæg, energi og meget mere.

Tutustu teollisuuden sähkösuunnitteluun

Tarjoamme sähkö-, automaatio- ja instrumentointipalveluja teollisuudelle.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sähkösuunnitelma? Arrow pointing right
people walking over the road

Sähkösuunnitelma on olennainen osa rakennus- tai remonttiprojektia. Se on sähkösuunnittelijan laatima yksityiskohtainen dokumentti, joka sisältää tarkan suunnitelman sähkölaitteiden ja -järjestelmien asentamisesta ja sijoittamisesta rakennuksessa. Sähköjärjestelmän turvallisuuden varmistaminen on suunnitelman tärkein tavoite, ja sen sisältämät tiedot on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Minkälainen on hyvä sähkösuunnitelma? Arrow pointing right

Hyvin laaditussa sähkösuunnitelmassa on otettava huomioon useita eri näkökulmia.

Kaikki sähkölaitteet, valaistus, pistorasiat, kytkimet, johdot ja kaapelit sekä niiden sijainnit ja määrät kuvataan suunnitelmassa. Lisäksi siinä määritellään

 • sähkölaitteiden ja valaistuksen kuormitus,
 • turvallisuusjärjestelmien sijainti, johdotus ja sähkönsyöttö,
 • sähköautojen latausasemien tarpeet, niiden sijoittelu ja kapasiteetti sekä
 • käytettävien sähkökomponenttien, johdotusten ja kaapeleiden laatuvaatimukset.
Ihmiset istuvat kokouksessa
Sähkölamput

Sähkösuunnittelija voi lisätä suunnitelmaan ehdotuksen energiatehokkaista ratkaisuista sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotosta.

Suunnitelmassa on hyvä huomioida myös mahdolliset tulevat muutostarpeet sekä sähköautojen tapausasemien tarpeet. Suunnittelija laatii myös arvion sähköasennuksen kustannuksista.

Vaikka sähkösuunnitelman laadinta kuuluu ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan tehtäviin, asiakkaalla tai kiinteistön omistajalla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Yhdessä asiakkaan kanssa varmistamme, että asiakkaan toiveet täyttyvät tilojen käytön osalta.

AFRYn sähkösuunnittelijat ovat koulutettuja ja päteviä. Noudatamme paikallisia sähköturvallisuusstandardeja ja määräyksiä ja huomioimme rakennuksen erityistarpeet. Asiantuntijamme varmistavat, että suunnitelma on kattava, käytännöllinen ja turvallinen.

Laadukas sähkösuunnitelma on tärkeä osa toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Suunnitelmassa määritellään turvallisuusjärjestelmien sijainti, johdotus ja sähkönsyöttö.

Ota yhteyttä ammattilaiseen ja aloita projektisi oikealla tavalla.

Miten sähkösuunnittelussa vaikutetaan kustannuksiin AFRYllä? Arrow pointing right
Group of people at office

Asiantuntijamme suunnittelevat järjestelmiä ja laitteita, jotka ovat energiatehokkaita ja vähentävät energiankulutusta. Esimerkiksi käyttämällä LED-valaistusta ja energiatehokkaita sähkölaitteita voimme vähentää sähkönkulutusta ja pienentää käytönaikaisia kustannuksia.

Sähkösuunnittelijamme voivat ehdottaa uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, käyttöä rakennuksen sähköntuotannossa. Uusiutuvan energian käyttö vähentää rakennuksen riippuvuutta verkkosähköstä ja näin pienentää käytönaikaisia kustannuksia.

Suunnittelijamme osaavat mitoittaa sähköjärjestelmät oikein niin, että ne vastaavat rakennuksen tarpeita ilman ylimitoitusta. Liian suuret järjestelmät lisäävät investointikustannuksia, kun taas liian pienet järjestelmät voivat aiheuttaa käytönaikaisia ongelmia ja lisäkustannuksia.

AFRYn asiantuntijat valitsevat laadukkaita ja kestäviä sähkömateriaaleja ja komponentteja. Laadukkaat materiaalit vaativat vähemmän huoltoa ja korjauksia, mikä pienentää käytönaikaisia kustannuksia.

Huomioimme suunnittelussa järjestelmien huollettavuuden ja ylläpidettävyyden. Hyvin suunnitellut järjestelmät vaativat vähemmän aikaa ja resursseja ylläpitoon, mikä vaikuttaa positiivisesti elinkaarikustannuksiin.

Älykkäiden järjestelmien käyttö voi optimoida energiankulutusta ja parantaa rakennuksen käytettävyyttä. Vaikka automatisointi saattaa nostaa investointikustannuksia, se voi säästää merkittävästi energiakuluissa ja siten pienentää elinkaarikustannuksia.

Hyvin suunnitellut ja turvalliset sähköjärjestelmät vähentävät vahinkoja ja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Varavoimajärjestelmien oikea mitoitus ja sijoittaminen ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joilla minimoimme keskeytyksiä ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat sekä rakennuksen investointikustannuksiin että sen käytönaikaisiin elinkaarikustannuksiin. Sähkösuunnittelijan ammattitaito ja huolellinen suunnittelu voivat tuoda merkittäviä säästöjä ja parantaa rakennusten kokonaistaloudellisuutta.

Säkenöivä lamppu
Miten sähkösuunnittelija huomioi kestävän kehityksen periaatteet sähkösuunnittelussa?  Arrow pointing right
Rakennusten ikkunoita

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen sähkösuunnittelussa on erittäin tärkeää, sillä se auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia ja edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.

AFRYllä huomioimme kestävän kehityksen periaatteita sähkösuunnittelussa muun muassa näin:

Sähkösuunnittelijamme valitsevat energiatehokkaita laitteita ja ratkaisuja. Energiatehokkaat komponentit ja järjestelmät vähentävät energiankulutusta, mikä puolestaan vähentää hiilijalanjälkeä ja edistää kestävää energiankäyttöä. Lisäksi otamme huomioon uusiutuvien energialähteiden sekä kiertotalouden hyödyntämisen. Suunnittelijamme selvittävät kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä sähkökomponenteissa ja -laitteissa.

Käytämme älykkäitä sähköverkkoja. Näihin kuuluvat muun muassa älykkäät mittausjärjestelmät ja sähköverkkojen automaatio, joilla optimoidaan energiankäyttöä ja vähennetään kulutusta.

Oikeanlaisella mitoituksella sähkösuunnittelijamme voivat välttää ylimitoitusta ja varmistaa, että sähköjärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tämä vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja resurssien tuhlausta.

Suunnittelijamme ottavat huomioon laitteiden huollettavuuden ja käyttöiän. Laadukkaiden ja kestävien laitteiden käyttöikä on pidempi, mikä vähentää jätteiden määrää ja tarvetta korvaaville laitteille.

Ennen suunnitelman toteuttamista sähkösuunnittelijamme arvioivat suunniteltujen ratkaisujen ympäristövaikutukset. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset haasteet ja varmistamaan, että suunnitelmat ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen sähkösuunnittelussa vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon ympäristö, taloudelliset näkökohdat ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Sähkösuunnittelijan valinnat voivat vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen, päästöihin ja resurssien käyttöön, ja näin meillä on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti kestävän kehityksen edistämiseen sähköalalla.

Ota yhteyttä

Teemu Lähde - Sähkösuunnittelun tiimipäällikkö, Espoo

Teemu Lähde

Sähkösuunnittelun tiimipäällikkö, Espoo

Ota yhteyttä: Teemu Lähde

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tomi Engblom - Osastonjohtaja, Sähkö- ja turvasuunnittelu, Kestävät ja älykkäät rakennukset

Tomi Engblom

Osastonjohtaja, Sähkö- ja turvasuunnittelu, Kestävät ja älykkäät rakennukset

Ota yhteyttä: Tomi Engblom

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.