Machinery safety article, HSE

Koneturvallisuus

Turvallistamisratkaisut asiantuntijoiltamme

Yleistä Arrow pointing right

Koneiden turvallisuuden varmistaminen ja parantaminen on osa kestävää kehitystä.

Turvallisten koneiden avulla suojellaan työntekijöitä onnettomuuksilta ja sairauksilta, vähennetään poissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia ja parannetaan tuottavuutta. Huolehtimalla koneiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta voidaan myös vähentää vakuutusmaksuja sekä mahdollisia oikeustoimista aiheutuvia kuluja.

(Lähde: https://www.hse.gov.uk/business/business-benefits.htm)

AFRYn koneturvallisuusasiantuntijoiden avulla asiakas varmistuu, että uudet, modernisoitavat ja käytössä olevat koneet ovat turvallisia käyttää ja että ne täyttävät niitä koskevat vaatimukset. AFRY tarjoaa koneturvallisuuspalveluita muun muassa koneenrakentajille ja suunnittelijoille, tuotantolaitoksille ja työnantajille. Autamme tunnistamaan koneisiin liittyvät vaarat sekä löytämään sopivat turvallistamisratkaisut niin uusille koneille kuin käytössä oleville koneille.

Kokeneet koneturvallisuusasiantuntijamme tuntevat teollisuuslaitosprojekteihin liittyvät koneturvallisuusvastuut ja heidän avullaan varmistat, että tarvittavat toimenpiteet tehdään vaatimustenmukaisesti ja oikeaan aikaan. Toiminnallisen turvallisuuden palveluiden avulla takaat koneen turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän vaatimustenmukaisen panoksen koneen kokonaisturvallisuuteen.

Koneturvallisuuspalvelut projekteissa Arrow pointing right

Uutta tuotantolaitosta tai konelinjaa suunniteltaessa on huomioitava koneiden turvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Myös työnantajasta voi tulla koneen tai koneyhdistelmän valmistaja ja CE-merkitsijä uuden koneen hankinnan yhteydessä. Valmistajan vastuusta on mahdollista sopia konehankintojen yhteydessä ja AFRYn koneturvallisuusasiantuntijat auttavat varmistamaan vastuiden jakautumisen toivotusti konehankintojen yhteydessä.

Esimerkkejä koneturvallisuuspalveluistamme:

 • Koneturvallisuuden hallinta projektin aikana ja tuki projektiorganisaatiolle
 • Koneiden hankinta – AFRYn asiantuntijat auttavat tunnistamaan koneiden hankinnasta asiakkaalle syntyvät velvollisuudet, laatimaan hankintaan liittyvän dokumentaation koneiden turvallisuuden ja vastuiden jakaantumisen varmistamiseksi sekä avustamaan koneiden hankintaneuvotteluissa
 • Konedirektiivin vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja koneiden ja koneyhdistelmien CE-merkintään liittyvät palvelut
 • Koneiden ja/ tai koneyhdistelmien riskinarvioinnit
 • Koneiden käyttöasetuksen mukaiset vaarojen arvioinnit
 • Koulutukset koneiden käyttäjille ja muulle henkilöstölle
Koneen modernisointi tai muutostyöt Arrow pointing right

Koneen riskinarviointi ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on olennainen osa koneen modernisointia tai muuntamista ja edellytys koneen turvalliselle käytölle modernisoinnin ja uudistamisen jälkeen.

 • Koneturvallisuuden hallinta projektin aikana ja tuki projektiorganisaatiolle
 • Muutostöiden olennaisuuden arviointi mahdollisten CE-merkintätarpeiden tunnistamiseksi
 • Koneen turvallisuustason arviointi projektin alussa ja ehdotukset turvallistamisratkaisuille
 • Koneen riskinarvioinnit projektin aikana
 • Koneen loppukatselmus turvallisuuden varmistamiseksi
 • Koulutukset koneiden käyttäjille ja muulle henkilöstölle
Työnantaja ja koneturvallisuus Arrow pointing right

Työnantaja on vastuussa käytössä olevien koneiden turvallisuudesta. AFRYn koneturvallisuusasiantuntijoiden avulla asiakas varmistuu koneiden vaatimustenmukaisuudesta ja tarvittaessa ratkaisuehdotuksista turvallisuustason parantamiseksi.

 • Riskinarvioinnit koneille ja työympäristölle, jossa koneita käytetään
 • Riippumattomat koneturvallisuusauditoinnit
 • Koneen turvallisuustason arviointi ja ehdotukset turvallistamisratkaisuille
 • Koulutukset koneiden käyttäjille ja muulle henkilöstölle
 • Konsultointipalvelut koneiden ja konelinjojen hankintaan
Koneen valmistajalle Arrow pointing right

Konedirektiivin (2006/42/EY) soveltamisalaan kuuluvan koneen on täytettävä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotta se voidaan saattaa markkinoille Euroopan talousalueella. Valmistajan on tunnettava konetta koskevat vaatimukset ja suunniteltava ja rakennettava kone niiden mukaisesti. AFRYn kokeneet koneturvallisuusasiantuntijat auttavat valmistajia koneen CE-merkintäprosessissa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Esimerkkejä palveluistamme koneen valmistajille:

 • Konetta koskevien EU:n tuotedirektiivien ja harmonisoitujen standardien tunnistaminen
 • Konedirektiivin vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja koneiden ja koneyhdistelmien CE-merkintään liittyvät palvelut
 • Koneiden riskinarvioinnit (EN ISO 12100) ja suojaustoimenpiteiden määrittely
 • Koneiden käyttöohjekäsikirjan laadinta
 • Toiminnallisen turvallisuuden palvelut (EN ISO 13849, EN 62061)
 • Tuki ATEX-direktiivien soveltamiseen konetoimituksissa
 • Prosessiriskinarvioinnit koneiden valmistajille, mm. poikkeamatarkastelu (HAZOP),
 • Johtamisjärjestelmät tuoteturvallisuuden hallintaan
Koneiden toiminnallinen turvallisuus Arrow pointing right

Koneen turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät suorittavat riskinarvioinnissa määritettyjä turvatoimintoja riskien pienentämiseksi. Koneen vaarallisia liikkeitä voidaan suojata esimerkiksi toimintaan kytketyllä suojuksella, jonka avaaminen vaarallisten liikkeiden aikana lähettää pysäytyskäskyn. AFRY auttaa varmistamaan turvatoimintojen soveltuvuuden ja toiminnallisen turvallisuuden prosessien standardinmukaisuuden.

Esimerkkejä AFRYn toiminnallisen turvallisuuden palveluista:

 • Toiminnallisen turvallisuuden prosessien auditointi
 • Turvatoimintojen suunnittelu komponenttien valinnasta turvatoiminnon logiikkaan
 • Turvatoimintojen vaatimusdokumenttien luonti
 • SISTEMA-laskennat
 • Validointiaktiviteetit kuten analyysi- ja testaussuunnitelman luonti
 • Koulutukset koneiden suunnittelijoille ja muulle henkilöstölle
Laura Lehtonen - CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division
Laura Lehtonen
CMSE® Certified Machinery Safety Expert, HSE Technology Manager, Process Industries Division

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Laura Lehtonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.