Mittauspalvelut

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut voimalaitoksille ja prosessiteollisuudelle

AFRYn viimeisin mittaustekniikka, laskentaohjelmat sekä laaja prosessiosaaminen takaavat luotettavat tulokset voima- ja kattilaitosten sekä prosessiteollisuuden mittauksissa ja niihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa.

Tyypillisiä mittauksia ovat mm. höyrykattiloiden, savukaasupuhdistuksen ja höyry- ja kaasuturbiinien takuu- ja kunnonvalvonta, velvoitetarkkailuun kuuluvat päästömittaukset, laitosten esi- ja toteutussuunnitteluun, polttoaine- ja prosessioptimointiin liittyvät mittaukset ja laitosmittausten kalibroinnit

Savukaasupäästöt

Päästömittauspalvelumme muodostaa FINAS–akkreditointipalvelun savu- ja poistokaasu-mittauksiin akkreditoiman testauslaboratorion (T062, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat laadunvarmennusmenettelyt ja mittaukset ajantasaisten SFS-EN ja ISO standardien mukaisesti:

 • kalibrointi- ja vertailumittaukset (QAL-2 ja AST)
 • hiukkaset, typen ja rikin oksidit, hiilimonoksidi ja –dioksidi
 • kloori- ja fluorivety, hiilivedyt
 • ammoniakki
 • dioksiinit ja furaanit (PCDD/F), metallit, elohopea
 • happi, kosteus, tilavuusvirtaus

Lisäksi määritämme seuraavia savukaasupäästöjä:

 • hajurikkiyhdisteet (TRS ja yksittäiset rikkiyhdisteet erikseen)
 • PCB:t, kloorifenolit ja PAH-yhdisteet 
 • pienhiukkaset (PM1,0, PM2,5 ja PM10)
 • kondensoituvat (tiivistyvät) hiukkaset 

Tuulivoimamittaukset

Tuulivoimahankkeiden kehitys aloitetaan mittauksilla, sillä vain niiden avulla voidaan määritellä tuotantopotentiaali luotettavasti. Käytämme keskeisten suositusten mukaisia menetelmiä, mittauslaitteita ja raportoinnin työkaluja. Monipuolisiin palveluihimme kuuluvat:

 • tuuliennustemittaukset mastoilla ja Sodar -laitteilla
 • melumittaukset ja -mallinnukset
 • värähtelymittaukset ja -mallinnukset
 • tehokäyrämittaukset standardin IEC 61400-12-1 mukaan 
 • tuulipuistojen suorituskykytarkastukset, referenssimastot ja mittauslaitteet
 • käytön ja kunnossapidon konsultointi, Scada -järjestelmät
 • arktisen alueen erityisosaaminen
 • tekniset asiantuntijapalvelut

Aurinkovoimajärjestelmät (PV)

Tarjoamme säteilymittausten ja teknologisten ratkaisujen suunnittelua sekä järjestelmien suorituskyvyn tarkistusta toimituksen jälkeen. Palveluihimme kuuluvat:

 • aurinkovoimajärjestelmien tekninen suunnittelu ja arviointi
 • takuu- ja suorituskykytarkastukset
 • aurinkopotentiaalin mittaukset (säteilyn komponentit)
 • ns. hybridijärjestelmien projektit
 • tekniset asiantuntijapalvelut

Melumittaukset- ja mallinnukset

Mallinnamme teollisten äänilähteiden melun leviämisen meluennusteeksi 3D-karttapohjaan.  Ennusteita käytetään laitosten ympäristövaikutusten arvioinneissa (YVA), ympäristölupahakemuksissa sekä esi- ja toteutussuunnittelussa.

 • Teollisuuslaitosten kokonaisvaltaiset meluselvitykset (sisältäen mm. äänilähde- ja
 • immissiomittaukset)
 • Energialaitosten melutakuumittaukset (mm. standardien ISO 3746 ja DIN 45 635
 • mukaan)
 • Ympäristömelumittaukset (mm. ISO 1996-1 ja -2)
 • Tuulivoimatuotannon melumittaukset (äänilähde- ja immissiomittaukset mm. IEC
 • 61400-11)

Takuu- ja kunnonvalvontamittaukset ja prosessioptimointi

Riippumattomana kolmantena osapuolena annamme mittauksiin perustuvan lausunnon esim. höyrykattiloiden, turbiinien ja savukaasun puhdistusjärjestelmien suunnittelu- ja takuuarvojen täyttymisestä. Samalla takuumittaukset toimivat hyvänä perustana laitoksen käytölle ja kunnossapidolle sekä suorituskyvyn kehittymisen seurannalle.

Höyryturbiinimittauksilla ja niihin liittyvällä vesi-höyrypiirin ja prosessin kokonaistarkastelulla:   

 • Varmistetaan turbiinin kunto, käyttötalous ja turvallinen käyttö
 • Maksimoidaan laitoksen elinikä ja tehokkuus
 • Mallinnetaan turbiiniprosessi
 • Kalibroidaan käyttömittarit  

Yllä mainitut tekijät luovat perusteet korjauspäätöksille ja ajoitukselle.

Kattila- ja puhdistinlaitteiden mittauksilla ja tulosten arvioinnilla:

 • Määritetään kattilan hyötysuhde
 • Tarkistetaan kattilataselaskelmat
 • Arvioidaan puhdistimien suorituskyky ja kemikaalien kulutusmäärä
 • Selvitetään polttoaineen kuivauksen kannattavuus
 • Arvioidaan lämmöntalteenoton kannattavuus (LTO pesurit, KL-eko)
 • Määritetään tulipesän lämpötila ja savukaasun viipymäaika
Pekka Ruohonen
Osastopäällikkö, teollisuuden lämmöntuotanto, energia

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.