80 percent of the investment is directly designated for initiatives to improve the mill’s environmental performance.

Mittauspalvelut

Mittauspalvelut voimalaitoksille ja prosessiteollisuudelle

AFRYn viimeisin mittaustekniikka, laskentaohjelmat sekä laaja prosessiosaaminen takaavat luotettavat tulokset voima- ja kattilaitosten sekä prosessiteollisuuden mittauksissa ja niihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa.

Tyypillisiä mittauksia ovat mm. höyrykattiloiden, savukaasupuhdistuksen ja höyry- ja kaasuturbiinien takuu- ja kunnonvalvonta, velvoitetarkkailuun kuuluvat päästömittaukset, laitosten esi- ja toteutussuunnitteluun, polttoaine- ja prosessioptimointiin liittyvät mittaukset ja laitosmittausten kalibroinnit

Savukaasupäästöt

Päästömittauspalvelumme muodostaa FINAS–akkreditointipalvelun savu- ja poistokaasu-mittauksiin akkreditoiman testauslaboratorion (T062, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Akkreditoinnin piiriin kuuluvat seuraavat laadunvarmennusmenettelyt ja mittaukset ajantasaisten SFS-EN ja ISO standardien mukaisesti:

 • kalibrointi- ja vertailumittaukset (QAL-2 ja AST)
 • hiukkaset, typen ja rikin oksidit, hiilimonoksidi ja –dioksidi
 • kloori- ja fluorivety, hiilivedyt
 • ammoniakki
 • dioksiinit ja furaanit (PCDD/F), metallit, elohopea
 • happi, kosteus, tilavuusvirtaus

Lisäksi määritämme seuraavia savukaasupäästöjä:

 • hajurikkiyhdisteet (TRS ja yksittäiset rikkiyhdisteet erikseen)
 • PCB:t, kloorifenolit ja PAH-yhdisteet 
 • pienhiukkaset (PM1,0, PM2,5 ja PM10)
 • kondensoituvat (tiivistyvät) hiukkaset 

Tuulivoimamittaukset

Tuulivoimahankkeiden kehitys aloitetaan mittauksilla, sillä vain niiden avulla voidaan määritellä tuotantopotentiaali luotettavasti. Käytämme keskeisten suositusten mukaisia menetelmiä, mittauslaitteita ja raportoinnin työkaluja. Monipuolisiin palveluihimme kuuluvat:

 • tuuliennustemittaukset mastoilla ja Sodar -laitteilla
 • melumittaukset ja -mallinnukset
 • värähtelymittaukset ja -mallinnukset
 • tehokäyrämittaukset standardin IEC 61400-12-1 mukaan 
 • tuulipuistojen suorituskykytarkastukset, referenssimastot ja mittauslaitteet
 • käytön ja kunnossapidon konsultointi, Scada -järjestelmät
 • arktisen alueen erityisosaaminen
 • tekniset asiantuntijapalvelut

Aurinkovoimajärjestelmät (PV)

Tarjoamme säteilymittausten ja teknologisten ratkaisujen suunnittelua sekä järjestelmien suorituskyvyn tarkistusta toimituksen jälkeen. Palveluihimme kuuluvat:

 • aurinkovoimajärjestelmien tekninen suunnittelu ja arviointi
 • takuu- ja suorituskykytarkastukset
 • aurinkopotentiaalin mittaukset (säteilyn komponentit)
 • ns. hybridijärjestelmien projektit
 • tekniset asiantuntijapalvelut

Melumittaukset- ja mallinnukset

Mallinnamme teollisten äänilähteiden melun leviämisen meluennusteeksi 3D-karttapohjaan.  Ennusteita käytetään laitosten ympäristövaikutusten arvioinneissa (YVA), ympäristölupahakemuksissa sekä esi- ja toteutussuunnittelussa.

 • Teollisuuslaitosten kokonaisvaltaiset meluselvitykset (sisältäen mm. äänilähde- ja
 • immissiomittaukset)
 • Energialaitosten melutakuumittaukset (mm. standardien ISO 3746 ja DIN 45 635
 • mukaan)
 • Ympäristömelumittaukset (mm. ISO 1996-1 ja -2)
 • Tuulivoimatuotannon melumittaukset (äänilähde- ja immissiomittaukset mm. IEC
 • 61400-11)

Takuu- ja kunnonvalvontamittaukset ja prosessioptimointi

Riippumattomana kolmantena osapuolena annamme mittauksiin perustuvan lausunnon esim. höyrykattiloiden, turbiinien ja savukaasun puhdistusjärjestelmien suunnittelu- ja takuuarvojen täyttymisestä. Samalla takuumittaukset toimivat hyvänä perustana laitoksen käytölle ja kunnossapidolle sekä suorituskyvyn kehittymisen seurannalle.

Höyryturbiinimittauksilla ja niihin liittyvällä vesi-höyrypiirin ja prosessin kokonaistarkastelulla:   

 • Varmistetaan turbiinin kunto, käyttötalous ja turvallinen käyttö
 • Maksimoidaan laitoksen elinikä ja tehokkuus
 • Mallinnetaan turbiiniprosessi
 • Kalibroidaan käyttömittarit  

Yllä mainitut tekijät luovat perusteet korjauspäätöksille ja ajoitukselle.

Kattila- ja puhdistinlaitteiden mittauksilla ja tulosten arvioinnilla:

 • Määritetään kattilan hyötysuhde
 • Tarkistetaan kattilataselaskelmat
 • Arvioidaan puhdistimien suorituskyky ja kemikaalien kulutusmäärä
 • Selvitetään polttoaineen kuivauksen kannattavuus
 • Arvioidaan lämmöntalteenoton kannattavuus (LTO pesurit, KL-eko)
 • Määritetään tulipesän lämpötila ja savukaasun viipymäaika
Pekka Ruohonen
Osastopäällikkö, teollisuuden lämmöntuotanto

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.