Water wave

Verkostojen toiminnan analysointi ja kehittäminen

Verkostojen toiminnan analysointi ja kehittäminen

Vedenjakelujärjestelmän analysointi ja kehittäminen 

Vedenjakeluverkoston toimintaa tulee tuntea ja pystyä ennakoimaan, koska lainsäädännön vaatimukset turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta ovat tiukat ja palvelutasovaatimukset ovat kiristyneet. 

Asiantuntijamme löytävät vastaukset vedenjakeluun liittyviin kysymyksiin: 

Olemassa olevan verkoston toiminnan kehittäminen 

 • Onko ongelmana riittämätön kapasiteetti, verkostopaineiden hallinta, laatumuutokset verkostossa tai vuotovedet?  
 • Miten ohjata järjestelmää helposti, järkevästi, energiatehokkaasti ja kestävästi?  
 • Miten mittausalueet tulisi muodostaa?
 • Saadaanko verkostosta vettä sammutusjärjestelmille? 
 • Kuinka vanhaa vesi on missäkin verkoston osassa?  

Tulevaisuuteen varautuminen 

 • Miten toiminta-alueen laajeneminen vaikuttaa vedenjakeluun?  
 • Voidaanko nykyisen verkoston kautta johtaa riittävästi vettä?  
 • Tulevatko nykyiset vedensyöttösuunnat muuttumaan?  
 • Mitä uusia järjestelyjä verkostossa tarvitaan?

Riskien hallinta 

 • Toimiiko vedenjakelu riittävällä varmuudella?  
 • Onko erityistilanteiden vedenjakelutavat selvillä?  
 • Miten hoidetaan sähkökatkot, kunnostus- ja saneeraustilanteet sekä putkirikot?  
 • Miten vedenlaatuhäiriö etenee verkostossa? 

Jätevesiviemärijärjestelmän analysointi ja kehittäminen 

Jätevesiviemärien hallinnan ja toiminnan optimointi ja kehittäminen edellyttää mm. seuraavien osa-alueiden määrittämistä ja tunnistamista 

 • Jätevesiverkoston vuotovesien määrä
 • Verkoston hydrauliset kapeikot ja tulvimiselle tai ohituksille alttiit kohteet 
 • Verkoston kehittämisvaihtoehtojen kartoitus ja niillä saavutettavat vaikutukset 

Olemme lisäksi tunnistaneet esim. seuraavia tilanteita, joissa viemäröintijärjestelmän analysointi on erittäin hyödyllistä 

 • Jätevesiverkostossa on vaikea vuotovesitilanne 
 • Pumppaamoilta tai verkostosta on havaittu toistuvia tulva- tai ylivuototilanteita  
 • Verkoston ja/tai jätevedenpuhdistusprosessin kapasiteetti ei riitä maksimivirtaamatilanteessa  
 • Tilanteet, joissa viemäröintiä ollaan kehittämässä, kuten uusien siirtoviemäreiden liittäminen nykyiseen verkostoon, uusien laajojen kaava-alueiden viemäröinnin järjestäminen tai laajojen alueiden pätkäsujutus, joka pienentää kapasiteettia

Hulevesijärjestelmien analysointi ja kehittäminen 

Analysoimme hulevesijärjestelmän toimintaa mallinnuksella, mikä mahdollistaa verkostojen, ojastojen, viivytys- ja käsittelyrakenteiden sekä erilaisten sadetapahtumien tarkastelua. Tähän liittyen teemme tulvariskikartoituksia sekä määritämme tulvareittejä ja niiden kapasiteetteja. Mallinnus mahdollistaa verkostojen mitoituksen ja suunnittelun, poikkeus- ja häiriötilanteiden arvioinnin, korjaavien toimenpiteiden ja pumppausten suunnittelun sekä saneerauksen suunnittelun. Mallinnuksissa otetaan huomioon vastaanottavien vesistöjen tulvakorkeudet ja padotusongelmat. Mallinnamme myös ojia, puroja ja jokia.

Analysoimme järjestelmät kokonaisuutena ja teemme suunnitelman järjestelmän kehittämiseksi hulevesien hallinnan yleisten periaatteiden sekä ympäristön ja riskienhallinnan näkökulmasta. Hyödynnämme mallinnusosaamista aktiivisesti myös suunnittelussa.

Hulevesiverkoston tulvamallinnuksella sekä analysoidaan hulevesijärjestelmän toimintaa että määritetään herkimmin tulvivat alueet. Hulevesijärjestelmien tulvamallinnuksella voidaan tunnistaa vakavimmat riskikohteet ja määrittää toimenpiteet riskin poistamiseksi jo ennen vahingon tapahtumista.  

Verkoston hydraulinen mallintaminen analysoinnin tukena 

Mallinnuksella saadaan tietoa verkoston toiminnasta, nykytilanteen kapasiteetista ja ongelmista. Mallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti verkostojärjestelmän eri osien (putket, pumput, altaat, ohjausjärjestelmät) suunnitteluun sekä erityistilanne- ja riskienhallinnan suunnitteluun, jolloin löydetään ratkaisuja verkostojärjestelmän kokonaisuuden hallintaan. Olemme kokeneita erikokoisten kaupunkien verkostojärjestelmien mallintajia ja laadimme mallin avulla verkoston yleis- ja kehittämissuunnitelmia. Palveluumme kuuluvat myös simulointi-istunnot, joissa mallinnetaan ja tehdään päätelmiä verkoston toiminnasta eri mitoitustilanteissa yhdessä asiakkaan kanssa. 

Paineiskulaskennat ja toiminnallinen suunnittelu 

Verkoston toiminnan ymmärtäminen äkillisissä virtaaman ja paineen muutostilanteissa mahdollistaa toimintavarman vesihuollon suunnittelun. Paineiskulaskennalla ja paineviiva-analyyseilla voidaan tutkia ja suunnitella pumppausta, järjestelmän ohjausta, siirtolinjan toimintaa ja koko johtamisjärjestelmää toimimaan vesihuollon kannalta optimaalisesti ja energiatehokkaasti normaalitilanteessa sekä automaattisesti oikealla tavalla vaurio- ja häiriötilanteissa. 

Lisätietoa löydät vesihuoltojärjestelmien toiminnallisen suunnittelun sivulta.

Lisätietoa

Terhi Renko - Head of New Business, Water Finland

Terhi Renko

Head of New Business, vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Ritva Laitala - Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ota yhteyttä: Ritva Laitala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit