Swan swimming in the water

Vesistömallinnus

Kokenut vesistömallinnuksen asiantuntija

AFRYllä on vesistömallien käyttökokemus­ta kymmenistä sovelluskohteista järvillä, joilla ja rannikkoalueilla. Käytämme mallinnukseen kustannustehokkaita ja kehittyneitä mallin­nusmenetelmiä.

Lähes kaikesta teollisesta toiminnasta syntyy vesistökuormitusta – ravinteita, kiintoainetta, ympäristölle haitallisia aineita tai lämpöä. Päästöjen vesistövaikutusten arvioinnissa selvitetään, missä ja miten paljon päästettyjä aineita vesistössä on, eli kuinka päästöt leviävät. Usein myös päästöjen yhteisvaikutukset useiden eri toimijoiden toimiessa samalla alueella muodostuvat merkityksellisiksi.

Vesistömallissa tarkasteltava vesialue jaetaan pieniin osiin, joiden väliset virtaamat lasketaan fysiikan lakien ja paikallisten olosuhdetietojen perusteella. Kun virtaamat on saatu laskettua, voidaan niiden perusteella arvioida myös veden mukana kulkeutuvien aineiden eli päästöjen leviäminen.

Mallinnuksen lopputuloksena syntyy kuva, video tai muu graafinen esitys tarkasteltavan alueen vesien virtauksista ja siitä, miten vedessä kulkeutuvat aineet liikkuvat ja sekoittuvat.

Vesistömallin käyttökohteet

Suunniteltaessa uutta teollisuuslaitosta käytettävissä on usein arvio siitä, mikä on uuden laitoksen vesistökuormituksen määrä. Mutta mikä on toiminnan vaikutus vesistöön? Yksi tyypillisimpiä vesistömallien käyttökohteita on suunniteltujen laitosten ympäristövai­kutusten arviointi. Mallinnuksen avulla voidaan myös helposti havainnollistaa päästöjen kulkeutumista yhdestä tai useammasta kuormituspisteestä, eri päästöjen suhteellista vaikutusta, ja arvi­oida eri päästöjen yhteisvaikutusta. Mallinnusta voidaan hyödyntää myös arvioitaessa esimerkiksi purkuputken paikkaa ja sijoittaa putki pisteeseen, jossa päästöstä aiheutuu vähiten haittaa ympäristölle.

Vesistömallia voidaan hyödyntää monis­sa tilanteissa koko toiminnan elinkaaren ajalla, kuten:

 • Ympäristönvaikutusten arvioinnissa (YVA) ja ympäristölupien laadinnassa arvioitaessa vesistövaikutuksia
 • Poikkeustilanteiden vaikutusarvioinnissa
 • Purkupaikan sijainnin optimoinnissa
 • Sekoittumisvyöhykkeiden määrittämi­sessä
 • Tarkkailupisteiden sijainnin optimoin­nissa
 • Tarkkailun tukena ja havainnollistami­sessa

Mallinnuspalveluitamme hyödynnetään tyypillisesti seuraavilla toimialoilla:

 • Energiateollisuus
 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Kaivos- ja metalliteollisuus
 • Jätevedenpuhdistus
 • Kalankasvatus
 • Vesirakentaminen ja satamat

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen - Business Development Manager, Water Studies, Finland

Anssi Karppinen

Digitalisaatiopalveluiden kehittämispäällikkö, Ympäristö

Ota yhteyttä: Anssi Karppinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.