Naantalin asuntomessualue. Kuva: Juha-Pekka Reilin

Naantalin asuntomessualue 2022

AFRY mukana suunnittelemassa Naantalin kesän 2022 asuntomessualuetta

AFRYn suunnittelijat osallistuivat messualueen toteutukseen suunnittelemalla alueen kadut, vesihuollon, hulevesien hallinnan, katuympäristöt, merenrannan ruoppauksen ja läjitysalueet. AFRYn liikennesuunnittelijat suunnittelivat tapahtumanaikaiset pysäköinti- ja saattoliikennealueet sujuvuutta ja turvallisuutta korostaen. Asuntomessualueen suunnittelun projektipäällikkönä toimi Arto Muhonen.

Luonnonympäristö pääosassa Naantalin asuntomessualueen suunnittelussa

AFRY oli mukana Naantalin vuoden 2022 asuntomessualueen suunnittelussa jo kaavavaiheen alusta vuodesta 2017 lähtien. Kaava-alueen katu- ja verkostosuunnittelun alkuvaiheessa pohdittiin paljon eri toteutustapoja Naantalin kaupungin kaavoitusarkkitehdin luonnosten ja tulevaisuudenkuvien pohjalta. Pääteemoina messualueen suunnittelulle olivat luonnonympäristön kunnioittaminen ja kiertotalous. Ratkaistavana oli, miten esimerkiksi kadut sovitettaisiin luontevasti polveileviin maaston muotoihin ja miten tonttien vesijohdot ja viemäröinnit toteutettaisiin niin, että kallioinen ympäristö säilyisi mahdollisimman pienin vaurioin.

Aikaisemmista asuntomessualueista poiketen Naantalissa suurin osa katurakenteista haluttiin toteuttaa ympäristörakentamista myöden hyvissä ajoin ennen messuja, jotta alue olisi kokonaisuudessaan mahdollisimman valmiin oloinen messujen alkaessa. Katualueen liittyminen luonnonympäristöön otettiin siksi erityisen huomion kohteeksi. Näillä reuna-alueilla päädyttiin käyttämään laajasti luonnonkasveja, eri kasvupaikkaolosuhteisiin sopivilla niittysiemenseoksilla.

naantalin asuntomessualue 2
Osa kadunreunoista ja pellolle sijoitettujen hulevesialtaiden ympäristöjen kasvillisuus toteutettiin kylvämällä. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja
Naantalin asuntomessualue 3
Luonnonperennamatoilla toteutettua kallionreunaa. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja

Tietyille kallioon rajautuville osuuksille asennettiin myös luonnonperennamattoja, ja hulevesirakenteiden yhteyteen tehtiin perenna- ja pensasistutuksia. Myös alueen pääkatu Lounatuulen välikaistoilta löytyy poikkeuksellisen monipuolisesti kasvillisuutta, kuten tyrnejä, katajia ja koristeheiniä. Kunttaa käytettiin katualueilla vähäisessä määrin metsänreunojen kohdalla. Messupihojen toteutuksissa ja puistoraitin varressa sitä puolestaan olikin käytetty enemmän. Tonttialueiden ja puistoraitin raivauksesta saatavaa pintamaata otettiin talteen ja käytettiin pintarakenteissa mm. kuntan kasvualustana.

Yhteistyö Naantalin kaupungin kanssa oli sujuvaa läpi hankkeen. Luonto huomioitiin laajasti koko messuorganisaatiossa, ja messutalojen sijoittelussa ja rakentamisessa toteutettiin kiitettävästi luonnonympäristöä säästäviä ratkaisuja. Lopputuloksena oli hyvin maisemaan asettuva harmoninen aluekokonaisuus.

Naantalin asuntomessualue 4
Hyönteishotelli ja niittykasvillisuutta Lounatuulen ja Tilhon kulmauksessa. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja

Matalasta lahdesta veneväylän vaatimuksia vastaavaksi

Messualue sijoittuu hyvin matalan Matalahden rannalle, joka on yhteydessä mereen kapean uoman kautta. AFRY suunnitteli satama-alueen ja merelle johtavan veneväylän ruoppauksen. Haasteena Matalahden ja meren välisen uoman ruoppauksessa oli nykyisen uoman kapeus ja rannan stabiliteetti, mikä edellytti uoman leventämistä ja rantaluiskien loiventamista. Savipitoiset ruoppausmassat läjitettiin usealle eri läjitysalueelle ranta-alueille. Märän ja löyhän saven ruoppaaminen edellytti reunapengerrykset. Ruoppausmassoja hyödynnettiin myös mm. satama-alueen täytöissä ja puistoalueella.

AFRYn toimeksiantoon kuului myös ruoppaustyön tarkkailu ja seuranta sekä vesistötarkkailu ja veden laadun seuranta. Seurannan tulokset raportoitiin viranomaisille. Sameuden seurantaa tehtiin mm. drone-kuvausten avulla. Lisäksi AFRY teki sataman vesilupahakemuksen.

Naantalin asuntomessualue 5
Matalahden ruoppaustöitä syksyllä 2019. Kuva: Markus Ronkainen
Asuntomessualueen pysäköinti
Asiakaspysäköintialueella jalankulun reitit linja-autopysäkeille oli eroteltu kevyillä työmaa-aidoilla. Linja-autojen ajokaista oli eroteltu järeillä työmaakaiteilla turvaamaan sujuva kulku pysäkeille. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja

Messutapahtuman liikennesuunnittelu

AFRY suunnitteli myös Luolalan asiakaspysäköintialueen ja messualueen viereisen saattoliikennealueen sekä näytteilleasettajien pysäköintialueen. Naantalin kaupunki halusi myös selvittää, miten tapahtuman aikana asiakaspysäköintialueelle suuntautuva liikenne vaikuttaisi valtatien ja katujen välisten liittymien toimivuuteen. Liittymien toimivuus varmistettiin mallinnusohjelmistolla.

Asiakaspysäköintialue sijaitsi noin seitsemän kilometrin päässä varsinaisesta messualueesta. Pysäköintialueelle järjestettiin jatkuva linja-autokuljetus. Pysäköintialueen suunnittelua ohjasivat vaatimukset pysäköintipaikkojen määrästä (vähintään 2000 paikkaa), turvallisista jalankulkureiteistä sekä linja-autojen sujuvasta kulusta alueelle ja sieltä pois.

Messujen saattopysäköintialue käsitti syöttö- ja tilausliikenteen linja-autojen pysäkit sekä taksien ja liikkumisrajoitteisten pysäköintiruudut. Lähtökohtina alueen suunnittelulle olivat muun muassa linja-autojen sujuva kulku alueelle ja sieltä pois sekä jalankulkijoiden turvalliset reitit ja odotusalueet. Messualueen välittömään läheisyyteen suunniteltiin myös näytteilleasettajien pysäköintialue.

Asuntomessualueen saattoliikenne
Messujen saattoliikennealuetta. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja

Projektin tiedot

  • Asiakas: Naantalin kaupunki
  • Hanke: Asuntomessualueen suunnittelu
  • Aika: 2017–2022
  • AFRYn rooli: Katujen, vesihuollon, hulevesien hallinnan, katuympäristöjen, merenrannan ruoppauksen ja läjitysalueiden suunnittelu sekä liikennesuunnittelu

Ota yhteyttä

AFRY contact person generic image

Sini-Maaret Sahinoja

Projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, yleissuunnittelu ja katu- ja kunnallistekninen suunnittelu

Ota yhteyttä: Sini-Maaret Sahinoja

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Juha-Pekka Reilin - Maisemasuunnittelu

Juha-Pekka Reilin

Maisemasuunnittelu

Ota yhteyttä: Juha-Pekka Reilin

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Laura Mansikkamäki - Osastopäällikkö, liikenne

Laura Mansikkamäki

Osastopäällikkö, liikenne

Ota yhteyttä: Laura Mansikkamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Arto Muhonen

Katu- ja kunnallistekniikka, Turku

Ota yhteyttä: Arto Muhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.