Metsä

AFRYn biologien rooli on entistä tärkeämpi ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteiden ratkaisemisessa

Tutustu AFRYn biologeihin

AFRYn ympäristöpalveluissa työskentelee 11 biologista koostuva tiimi, joka työssään pyrkii selvittämään, miten hankkeiden myönteiset vaikutukset ympäröivään luontoon voidaan maksimoida ja kielteiset minimoida.

Biologejamme yhdistää intohimoinen suhtautuminen luontoon ja sen tarjoamiin ihmeisiin. Tiimiin kuuluvat muun muassa tiimiä vetävä Ella Kilpeläinen sekä asiantuntijat Petri Lampila ja Terhi Alsila. Tässä artikkelissa tutustut Ellaan, Petriin ja Terhiin.

Petri Lampila on aina ollut kiinnostunut luonnosta ja erityisesti linnuista, joten biologian opinnot olivat hänelle luonnollinen valinta. Opiskelut jatkuivat Oulun yliopistossa aina luonnonsuojelubiologian väitöskirjaan asti. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt monenlaisissa biologin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. AFRYllä hän on ollut ympäristökonsulttina lähes neljä vuotta.

Petrin työpöydällä olevia projekteja yhdistää suunniteltu muutos luonnonolosuhteisiin ja muutoksen vaikutusten selvittäminen. Hänen erikoisalaansa ovat linnustoselvitykset, ja lisäksi hän tekee lepakko-, perhos- sudenkorento- ja liito-oravaselvityksiä.

Petri Lampila
Petri Lampila

Maastotöiden lisäksi biologit työskentelevät myös kirjoituspöydän ääressä

Biologina Petri on vahvoilla maastossa, mutta raportointi vaatii lajituntemuksen ja maastotyömenetelmien lisäksi myös esimerkiksi lainsäädännön tuntemusta ja paikkatieto-osaamista.

Maastotyöt vievät biologia mielenkiintoisiin paikkoihin ja erikoisiin tilanteisiin. Petri on esimerkiksi ollut mukana tekemässä lepakoiden talvehtimispaikkojen inventointia ja talvehtimisolosuhteiden selvittelyä kaivoksessa. Projektissa hän pääsi ensimmäistä kertaa urallaan satoja metrejä maan alle. Petrin mukaan lepakkoprojekti sellaisenaan saattaa olla ensimmäinen laatuaan Suomessa.

”Toisessa lepakkoprojektissa pimeästä hyökkäsi eteeni valkoinen haamu, joka osoittautui pian pesäänsä suojelleeksi kyhmyjoutseneksi.”

sievänaamiokärpänen
Kuva: Petri Lampila / AFRY Finland Oy

Petri on myös työtehtävissään löytänyt Suomessa uuden kärpäslajin Physocephala rufipesin, joka löydön jälkeen sai suomalaisen nimen sievänaamiokärpänen.

AFRYllä Petri pitää erityisesti työtehtävien monipuolisuudesta sekä mahdollisuudesta kehittää itseään uusiin asiantuntijatehtäviin. Myös työilmapiiriä Petri pitää erinomaisena.

Petri näkee, että ilmastonmuutoksen ja luontokatoon liittyvien kysymysten vuoksi biologien asiantuntemusta tarvitaan ratkaisemaan monia ajankohtaisia haasteita yhä enemmän.

Biologeilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle

Ella Kilpeläisen mielestä biologille tarpeellisia taitoja ovat paikkatiedon hallinta ja maastossa liikkumisen tuntemus. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä monenlaisten hankkeiden vaikutusmekanismeista ja niiden vaikutuksista luontoarvoille. ”Kun vielä ymmärtää syvällisesti luonnon monimuotoisuutta, luontokatoa ja ekologista kompensaatiota, biologilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle”, Ella sanoo.

Ella on työskennellyt AFRYllä keväästä 2009 lähtien. Biologiaa ja pääaineenaan ekologista kasvitiedettä opiskellut Ella valitsi opintoalakseen aikoinaan biologian, koska halusi syventää lapsena ja nuorena partioharrastuksen kautta kehittynyttä kiinnostusta luonnon tarkkailuun ja luonnossa liikkumisen.

Biologiassa Ellaa viehättää sen monenlaiset luontoon liittyvät ilmiöt, lajien väliset yhteydet ja luonnon monimuotoisuus. Lähinnä sydäntä ovat opintosuunnankin mukaan kasvit ja luontotyypit sekä niiden maastoselvitykset. ”On mahtava tunne, kun maastossa löytää uhanalaisen tai harvinaisen kasvilajin, josta ei ole aiempia havaintotietoja kyseiseltä paikalta”, Ella kertoo.

Ella Kilpeläinen
Ella Kilpeläinen

Biologitiimiä vetävän Ellan työaika kohdistuu tällä hetkellä meri- ja maatuulivoima- sekä voimajohtohankkeiden YVA-projektipäällikön roolissa. Lisäksi hän tekee puhdasta biologin asiantuntemusta vaativaa työtä esimerkiksi kuntakaavoitus- sekä teollisuus- ja kaivoshankkeissa. Asiantuntijan työtehtäviin kuuluvat yleensä kohteen maastoselvitykset, raporttien kirjoittaminen ja hankkeen vaikutusten arviointi.

Ellan osaamisalaan kuuluvat kasvit, luontotyypit, viitasammakko, liito-orava ja Natura-arvioinnit. Natura-arvioinnilla arvioidaan hankkeiden vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Arvioinnilla pyritään varmistamaan, että suunnitellut toimenpiteet eivät vahingoita alueiden ekosysteemejä tai uhanalaisten lajien elinoloja.

Yhteistyö eri alan asiantuntijoiden kanssa on AFRYn biologeille arkipäivää

Ellan mielestä työssä on kiinnostavinta erilaiset hankkeet ja niiden tuomat monipuoliset työtehtävät. Hankkeiden erilaiset vaikutusmekanismit haastavat välillä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta”. Lisäksi monessa vaikutusarvioinnissa työskennellään yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -projektien projektipäällikkönä Ella työskentelee yhdessä YVA-asiantuntijoiden kanssa, jotka edustavat eri asiantuntija-alueita, kuten maankäyttöä, maisemaa, vesistöjä, geologiaa, liikennettä ja ilmastoa. Biologikollegoidensa kanssa hän esimerkiksi pohtii hankkeen vaikutuksia luontoarvoille, raportoi yhteistyössä maastokohteista ja tekee tarvittaessa yhteisiä maastokäyntejä. Omassa roolissaan hän tarvitsee erityisesti kykyä tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

AFRYllä Ella pitää mukavista työkavereista ja monipuolisista työtehtävistä. ”Meillä on niin luontotiimissä kuin ympäristöyksikössäkin vahva auttamisen kulttuuri ja hyvä yhteishenki”, Ella kertoo.

Terhi Alsila
Terhi Alsila

AFRYn laaja asiantuntijaverkosto aina tarvittaessa tukena

Jyväskylän yliopistossa ekologiaa ja luonnonsuojelubiologiaa opiskellut Terhi Alsila on Ellan tavoin viime aikoina keskittynyt erityisesti tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeisiin. Hän on vastannut hankkeissa luontoselvityksistä, ympäristövaikutusten arvioinneista ja Natura-arvioinneista. Lisäksi Terhin työtehtäviin kuuluu maankäytön- ja suunnittelun ohjausta esimerkiksi infra- ja teollisuusprojekteissa.

Tuulivoima- ja sähkösiirtohankkeissa Terhin mielestä erityisen kiinnostavaa on päästä vaikuttamaan siihen, miten vihreässä siirtymässä luonto- ja monimuotoisuusarvot voidaan ottaa mahdollisimman laajasti huomioon niin, ettei siirtymä tapahtuisi niiden kustannuksella.

Terhi on työskennellyt AFRYlla vuodesta 2021 lähtien. AFRYllä hän arvostaa erityisesti mukavaa työilmapiiriä ja osaavaa asiantuntijaverkostoa, jolta saa aina tarvittaessa tukea haastavissa hankkeissa. Myös mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät mahdollistavat oman osaamisen laajentamisen ja kehittymisen.

Biologin työssä innostaa kestävien ratkaisujen tekeminen

Biologin opinnoista Terhi kiinnostui, koska hän on lähes koko ikänsä liikkunut luonnossa ja ympäristöasiat ovat aina kiinnostaneet häntä. Opiskeluaikana hän kiinnostui erityisesti mahdollisuudesta päästä työskentelemään luontokadon ehkäisyn parissa ja vaikuttamaan omalta osaltaan kestävämpien ratkaisujen teossa.

”Pidän biologin työssä erityisesti työn vaihtelevuudesta ja konkreettisuudesta, sillä vaikutusarviointien kautta pääsen vaikuttamaan hankkeiden luontoarvojen huomioimiseen ja suunnittelun ohjaamiseen”, Terhi kertoo.

”Etenkin maastokausi tuo biologille toimistotyöhön vaihtelua, ja töiden kautta voi päästä käymään mielenkiintoisilla luontokohteilla eri puolilla Suomea”, hän jatkaa.

Luontoselvitykset yhä tärkeämpi osa suunnitteluhankkeita

Työelämä on opettanut hänelle, miten luontoarvot voidaan ottaa huomioon ja sovittaa yhteen erilaisissa hankkeissa, joita työstetään laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Myös käytännön osaaminen luontoselvitysten ja ympäristövaikutusten arviointien teossa on lisääntynyt.

Terhin mielestä biologien rooli on korostunut viime vuosien aikana hankesuunnittelussa, sillä ympäristövaikutusten arviointien ja luontoselvityksien osuus suunnittelussa on tullut entistä tärkeämmäksi. Myös viranomaistahon vaatimukset ovat kasvaneet, jolloin luontoselvitysten tulee olla riittävän kattavia vaikutusten arvioinnin tueksi.

”Biologeilla on jatkossa yhä enemmän kysyntää työmarkkinoilla, sillä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan rooli on korostunut ja sen vuoksi biologien asiantuntemusta tarvitaan yhtä enemmän”, Terhi sanoo.

Ota yhteyttä

AFRY contact person generic image

Ella Kilpeläinen

Erityisasiantuntija

Ota yhteyttä: Ella Kilpeläinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Petri Lampila

Ympäristökonsultti

Ota yhteyttä: Petri Lampila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Terhi Alsila

Konsultti

Ota yhteyttä: Terhi Alsila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.