Mining mine water

AFRY ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät kaivosten jätevakuuden laajentamista

AFRY ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät kaivosten jätevakuuden laajentamista

Kaivosten jätevakuuden alan laajentamisen ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus ja kustannukset -hankkeessa selvitetään, millaisia kustannuksia jätevakuuden laajentamisella olisi ja miten lainsäädäntöä kannattaisi kehittää sääntelyn katvealueiden poistamiseksi.

Ympäristönsuojelulain mukaisten vakuuksien tarkoituksena on varmistaa, että alueen jätehuolto voidaan kaivostoiminnan päätyttyä saattaa ympäristöllisesti hyväksyttävälle tasolle siinä tilanteessa, että yhtiö ei itse siihen kykene. Kaivoslain mukaisella vakuudella taas turvataan, että vastaavassa tilanteessa kaivosalue pystytään saattamaan yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon. Suomen hallituksen tavoitteena on kehittää kaivosten vakuussääntelyä niin, että kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan korjata kaikissa tilanteissa, esimerkiksi kaivosyhtiön ajautuessa konkurssiin.

”Hanke tuottaa tärkeää tietoa kaivosten vakuusjärjestelmän kehittämistä varten ja on erityisen ajankohtainen myös hallitusohjelmakirjaus huomioiden”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Sini Pietilä ympäristöministeriöstä.

AFRYn ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen hankkeessa selvitetään erilaisten metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivosten sekä teollisuuskivilouhosten vesijakeita, jotka mahdollisesti vaativat käsittelyä sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa. Hankkeessa tuotetaan tietoa vesijakeiden laadun vaihtelusta, niiden käsittelytekniikoista sekä vesienhallinnan kustannuksista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on täsmentää ja tuottaa tietoa nykyisen vakuusjärjestelmän katvealueista vesienhallinnan ja ympäristötarkkailun osalta.

Kaivosten vakuusvelvoitteet pohjautuvat kaivoslakiin ja ympäristönsuojelulakiin. Eriytetyt vakuusjärjestelmät hankaloittavat kaivostoiminnan ympäristö- ja turvallisuushallintaa, vaikka säännöksissä ei sinällään ole havaittavissa päällekkäisyyttä. Sääntelyssä on havaittu erityisesti vesienhallintaan liittyviä kehittämistarpeita. Voimassa oleva vakuussääntely ei kata kaikkia olennaisia vesijakeita kuten avolouhosten ylivuotovesiä. Haasteita muodostavat myös vaikeasti talteen otettavissa olevat vedet. Vakuudet eivät myöskään ole aina riittäviä, jotta ympäristövastuu voisi toteutua.

Hanke on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN TEAS-hanke, ja sen tilaajana on valtioneuvoston kanslia. Selvityksen on tarkoitus valmistua elokuussa 2022.

Lisätietoa

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland

Kaisa Vähänen

Johtaja, Ympäristö- ja kestävyysliiketoiminta

Ota yhteyttä: Kaisa Vähänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.