Wastewater treatment

AFRY toteuttaa vesihuoltolaitoksille kiertotalouden tiekartan

AFRY toteuttaa vesihuoltolaitoksille kiertotalouden tiekartan

Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen listaa toimenpiteet, joilla vesihuoltoalan kiertotaloutta tehokkaimmin edistetään.

Kiertotalouden merkitys on tunnistettu vesihuoltoalalla. Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n (VVY) strategiassa vesihuoltoala nähdään bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijänä vuonna 2030, ja kansallisen vesihuoltouudistuksen visiossa Suomi on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä vuonna 2030. Nyt käynnistyneessä ja AFRYn vesihuoltolaitoksille toteuttamassa Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen -hankkeessa tavoitteena on kuvata, miten vesiviisas, resurssiviisas ja älykäs kiertotalous toteutetaan vesihuoltoalalla.

”Vaikka kiertotalouden merkitys on tunnistettu, vesihuollon ja kiertotalouden suhde on vielä melko jäsentymätön kokonaisuus. Tiekartta viitoittaa konkreettiset askeleet, joilla tavoitteet saavutetaan”, sanoo toimitusjohtaja Osmo Seppälä VVY:ltä.

Tiekarttaa varten selvitetään vesihuoltoalan kiertotalouden nykytilanne ja siihen kohdistuvat muutospaineet EU- ja kansallisella tasolla. Samalla kartoitetaan, mitkä veden hankinnan ja käsittelyn, jakelun, viemäröinnin sekä jäteveden käsittelyn toimenpiteet ovat kiertotalouden näkökulmasta kaikkein vaikuttavimpia erityyppisillä vesihuoltolaitoksilla.

”Vesihuoltolaitokset mahdollistavat veden kierron yhdyskunnissa, ja kiertotalouden näkökulma tuo vesihuollon järjestämisen taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden aikaisempaa selvemmin esille. Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda puitteet vesihuollon toteuttamiselle entistä kestävämmin sekä mahdollistaa kiertotalouden uusien toimintamallien kehitys vesihuollossa. Vesihuoltolaitosten kiertotalouden mukaiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen, teollisuuden sivuvirtojen käyttöön, energiatehokkuuteen, materiaalivalintoihin, uusiin puhdistusmenetelmiin, omaisuudenhallintaan tai liiketoimintamalleihin”, sanoo Vesiliiketoimintayksikön johtaja Reijo Kuivamäki AFRYltä.

Työn tuloksena syntyvät loppuraportti ja tiekartta ovat julkisia ja siten koko vesihuoltoalan hyödynnettävissä. Työ valmistuu arviolta tammikuussa 2023. Hankkeessa ovat mukana HS-Vesi, Kuopion Vesi Oy, Kymen Vesi Oy ja Tampereen Vesi. Lisäksi hanketta rahoittaa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa toteutetaan Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut -hanke, jossa pyritään luomaan vesihuoltolaitosten ilmastotyötä edistävä työkalukokonaisuus.

Lisätietoja:

Minna Pirilä - Head of Strategic Business Development

Minna Pirilä

Asiakkuuspäällikkö, Kiertotalous

Ota yhteyttä: Minna Pirilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.