water drop

Maailman vesipäivä 2020 – pienennetään hiilijalanjälkeä

Maailman vesipäivä 2020 – pienennetään hiilijalanjälkeä

Maailman vesipäivä on 22. maaliskuuta. Korostaaksemme veden tärkeyttä haastattelimme Vesi-liiketoimintamme asiantuntijoita kysymällä, mistä he pitävät eniten työssään ja mitä he tekevät pienentääkseen vesisektorin hiilijalanjälkeä.

Tämänvuotisen Maailman vesipäivän teemana on vesi ja ilmastonmuutos – kaksi asiaa, jotka ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Yhteiskunnan tärkeänä tehtävänä on tuottaa puhdasta vettä kasvavien kaupunkien käyttöön sekä varmistaa, että kotitalouksien ja teollisuuden jätevedet käsitellään tehokkaasti, vesistöjemme puhtaudesta huolehtien ja negatiiviset ympäristövaikutukset minimoiden.

Maailman vesipäivän teeman innoittamana haastattelimme kolmea vedenpuhdistuksen parissa työskentelevää AFRYläistä.

Minkälaisten projektien parissa työskentelet?

Petri2
Projekti-insinööri Petri Nissinen

”Työskentelen pääosin talousveden tuotantoon ja jätevesien käsittelyyn liittyvissä suunnittelu- ja konsultointihankkeissa. Osa työtäni ovat hiilijalanjälkilaskennat, joita teemme yhteistyössä ympäristökonsultointiyksikön kollegoiden kanssa. On hienoa, että voimme auttaa vesihuoltolaitoksia pienentämään hiilijalanjälkeään ilman, että toiminnan ydintavoitteista eli veden laadusta ja vesistöjen suojelusta jouduttaisiin tinkimään”, kertoo projekti-insinöörinä työskentelevä Petri Nissinen.

Yksi painopiste Petrin työssä on jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen käsittely.

”Viime aikoina kiinnostus lietteen termisiä käsittelymenetelmiä, kuten polttoa ja pyrolyysiä kohtaan on kasvanut. Ne nähdään potentiaalisena ratkaisuna turvalliseen ja kestävään lietteen käsittelyyn. Uusia teknologioita arvioidessa on tärkeää, että otamme huomioon myös niiden ympäristövaikutukset. Tästä syystä olemme tutkineet näiden teknologioiden hiilijalanjälkeä jo useassa hankkeessa”, Petri kertoo.

Projekti-insinööri Maija Vilpanen auttaa vesilaitoksia suojelemaan ympäristöä.

”Olen työskennellyt paljon jätevesissä olevien haitallisten aineiden parissa. Jos harkitaan näiden aineiden poistoa, on tärkeää huomioida käsittelyssä tarvittavan energian sekä kemikaalien ympäristövaikutukset. Työmme on poikkitieteellistä, ja teemme paljon yhteistyötä ympäristökonsultoinnin työkaveriemme kanssa.

”Laadimme myös teollisuusjätevesisopimuksia asiakkaillemme, jotta voidaan estää mahdollisten haitta-aineiden pääsy jätevedenpuhdistamolle saakka”, kertoo Maija Vilpanen.

Prosessi-insinööri Kati Blomberg on tutkinut jätevedenpuhdistuksen kasvihuonekaasupäästöjä.

”Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen näkyy yhä enemmän veteen ja jäteveteen liittyvien ratkaisujen suunnittelussa. Konsultoinnin ja suunnittelun lisäksi olen tehnyt tutkimusta jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulipäästöihin liittyen. Tutkimuksen aihe on erittäin merkittävä, sillä typpioksiduulipäästöt muodostavat jopa yli 50 prosenttia jätevesilaitosten hiilijalanjäljestä. Pienentämällä näitä päästöjä, voimme edistää kestävämpää toimintaa.”

Maija3
Projekti-insinööri Maija Vilpanen
Kati2
Prosessi-insinööri Kati Blomberg

Mikä on parasta työssäsi?

Kati Blombergin mukaan parhaita puolia työssä on ongelmien ratkominen:

”Löydämme konkreettisia ja käytännöllisiä ratkaisuja merkityksellisiin ja yhteiskunnalle tärkeisiin haasteisiin.”

Maija Vilpanen pitää työn vaihtelevuudesta. ”Pidän siitä, että saan työskennellä hyvin erilaisissa projekteissa. Tietenkin on merkityksellistä olla mukana projekteissa, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnalle.”

Petri Nissiselle tärkeää on saada työskennellä sekä ympäristön että yhteiskunnan parhaaksi. “Pidän siitä, että työni on kunnon yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Oppimiskäyrä ei ole tasaantunut, päinvastoin. Missään tapauksessa en tule kyllästymään työhöni.”

Mitä haluat ihmisten tietävän työstäsi?

“Suuri osa vesihuollon parissa tehdystä työstä jää suurelta yleisöltä huomaamatta. Puhdasta juomavettä ja tehokasta jäteveden käsittelyä pidetään usein itsestäänselvyytenä”, sanoo Maija.

Kati on hänen kanssa samoilla linjoilla: “Olen samaa mieltä siitä, että useat ihmiset huomaavat vesipalvelut vasta sitten, kun jokin ei toimi. Tämänhetkinen koronaepidemia on osoittanut myös sen, miten tärkeää on turvata vesihuollon toimintakyky.”

”Haluaisin ihmisten tietävän, kuinka hyvin jätevesistä huolehditaan”, Petri sanoo. ”Pitäisi kuitenkin muistaa, että kaikki se, mikä menee viemäriin, ei vain katoa itsestään, vaan jonkun on näistäkin jätteistä huolehdittava. Tietoisuus on lisääntynyt, mutta parantamisen varaa on edelleen.”

”Ja kaikki me olemme sitä mieltä, että kovin monikaan ei ehkä tiedä, miten hauskaa vesialalla työskentely oikeastaan on!”