Photo of road in Norway

AFRY skal prosjektere E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn

Statens vegvesen har tildelt totalentreprisen for «E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn» til entreprenør Johs. J. Syltern med AFRY som rådgiver. Prosjektet er med på å øke standarden og trafikksikkerheten på veien.

E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er den siste pakken av gigantprosjektet E6 Helgeland. Før utbyggingen hadde store deler av E6 Helgeland så dårlig standard at det skapte problemer for trafikantene og påførte næringslivet store kostnader. Dette påvirket også trafikksikkerheten.

- Dette er vårt tredje totalentrepriseprosjekt sammen med Syltern som entreprenør på kort tid og vi har etablert et godt samarbeid. Sammen har vi optimalisert prosjektet og anlegget, noe som har fått ned kostnadene og hevet kvaliteten til samfunnets beste, sier Frode Wiggen, avdelingsleder Transportation i AFRY.

AFRY skal blant annet levere rådgivning og prosjektering innenfor fagområdene veg, VA, elektro, konstruksjon, geoteknikk, geologi, miljø og landskap.

Group picture of the AFRY team
Fra venstre: Frode Wiggen, Trude Skaret, Leonard Brunke, Egil Vanvik, Arnstein Ommedal og Fernando J. Perez-Fernandez.

Tar hensyn til naturomgivelsene

E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn byr også på en rekke hensyn når det gjelder bærekraft, med krevende forhold knyttet til arealbeslag, naturmangfold og ivaretakelse av beite- og vandreområder for reindrift.

- Terrengutformingen på strekningen skal vurderes med tanke på optimalisering for kryssende dyr, og løsningene prosjekteres for å redusere faren for viltpåkjørsel, forteller Wiggen.

Ny trasé går også gjennom noen myrområder. Disse skal ivaretas slik at de ikke dreneres. Både før og under arbeidet med bygging i myr, skal de naturlige dreneringsveiene undersøkes for å avdekke behov for strømningsreduserende terskler. De økologiske verdiene i myra skal ivaretas og det skal påses at våtmarka opprettholdes i alle deler av arbeidet.

- For å skape en god ramme og sikre gode løsninger skal prosjektet sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good». Dette fordrer godt samarbeid og dialog mellom oss som prosjekterende og Syltern som utførende, noe vi sammen er godt rustet for, avslutter Wiggen.

Modellbasert prosjekt

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert. Med denne arbeidsmetodikken reduseres omfanget av tegninger betraktelig. Dette forenkler kvalitetskontrollen, legger til rette for bedre kommunikasjon med beslutningstakere og publikum og bidrar til en effektivisering av byggefasen.

Byggingen starter på nyåret, og veien skal etter planen tas i bruk oktober 2024.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Frode Wiggen - Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Frode Wiggen

Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Kontakt Frode Wiggen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.