Pedestrian route by the water, buildings in the background

AFRY styrker seg på samfunnskritisk område

Vann og avløp (VA) beskrives ofte som selve ryggmargen i samfunnet. Men er egentlig vann- og avløpssystemene sikret for fremtiden? Er de dimensjonert for å håndtere fremtidige klimaendringer? Dette er noe de nye seniorrådgiverne Vidar Figenschou og Steffan Myrvoll skal være med å løse sammen med kundene.

VA i AFRY i Norge
Fra venstre: Frode Wiggen, avdelingsleder; Steffan Myrvoll, seniorrådgiver; Vidar Figenschou, seniorrådgiver og Fernando Perez-Fernandez, seksjonsleder.

Med økende oppdragsmengde, et større fokus på klimatilpasning i vann og avløpssektoren og utviklingen i markedet er det behov for å øke kapasiteten og forsterke kompetansen innen VA-teknikk.

Vidar Figenschou og Steffan Myrvoll vil begge arbeide ut fra AFRY’s kontor i Trondheim. Figenschou har over 25 års erfaring innenfor VA faget, både som rådgiver og prosjektleder ved Kommunalteknikk i Trondheim kommune. – Da AFRY kom på banen ble jeg fort interessert på grunn av miksen av oppgaver med beskrevne entrepriser og totalentrepriser. I tillegg får jeg bidra og påvirke løsningsvalg i tidlig fase, sier Figenschou.

Myrvoll har 14 års erfaring som rådgiver innenfor kommunale vann- og avløpsanlegg og samferdsel. Hovedfokuset hans er på overvannshåndtering, flom og skredsikring. – Jeg synes det er givende å jobbe med totalentrepriseprosjekter hvor rådgiver, entreprenør og byggherre jobber sammen for å finne de beste løsningene. I AFRY får jeg også selv mulighet til å utvikle meg videre innenfor VA-faget, sier Myrvoll.

Figenschou og Myrvoll blir en del av et VA-team på 33 medarbeidere. – Vårt kompetente fagmiljø er i vekst og det gjør at vi kan ivareta alt fra store totalentrepriser på infrastruktur til det lokale markedet med mindre detaljprosjekter, sier Frode Wiggen, avdelingsleder i Transportation i AFRY.

Vann på avveie gir store konsekvenser for samfunn og miljø

– I en tid hvor klimaendringer står høyt på agendaen er AFRY opptatt av å levere smarte og bærekraftige løsninger med god kvalitet, sier Fernando Perez-Fernandez, seksjonsleder VA og miljø i Trondheim. Han viser eksempelvis til at vann på avveie kan gi store konsekvenser for både samfunnet og miljøet. Flom, vannbehandling og aldring av ledningsnettet trekkes særlig frem som hovedutfordringer i den forbindelse.

– Klimaendringene fører til mer intenst regn og økt sannsynlighet for flom. Vi opplever økt etterspørsel etter bistand for overvannshåndtering. Åpning av lukkede bekker og rensing av overvann er noen av tiltakene vi jobber med, forklarer Perez-Fernandez.

Klimaendringer, i form av mer regn og fare for flom, endrer også kvaliteten på drikkevannskildene våre. Dette gjør igjen at det er behov for mer omfattende vannbehandling av det som i utgangspunktet er rent drikkevann. – I tillegg til dette jobber vi også med flere oppdrag hvor vi separerer overvann fra spillvann, slik at man oppnår bedre kapasitet på ledningsnettet for bedre håndtering av fremtidige flomhendelser og reduserer belastning av våre avløpsrenseanlegg og forurensing av vannforekomster, avslutter Perez-Fernandez.