Tromsø tunnel bilde av Light Bureau

AFRY utvikler sikkerhetskonsept for tunnelanlegget i Tromsø

AFRY utvikler sikkerhetskonsept for tunnelanlegget i Tromsø

Tunnelene er 20-35 år gamle og er sentrale for trafikksituasjonen i Tromsø. Det er identifisert et behov for å bedre sikkerheten i anlegget generelt, med et ekstra fokus på brannsikkerhet slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet etter gjeldende regelverk. AFRY er nå godt i gang med prosjektet der Troms og Finnmark Fylkeskommune er oppdragsgiver.

Store deler av trafikken i Tromsø går gjennom et komplekst, labyrintaktig tunnelanlegg som ligger under bakken i sentrum av byen. Mange tusen kjøretøy passerer tunnelanlegget hver dag, som til sammen består av seks km tunneler med fem ulike innkjøringer som møtes inne i fjellet og henger sammen i tre rundkjøringer, i tillegg til forbindelser til et underjordisk parkeringsanlegg.

- Tunnelsystemet er helt avgjørende for trafikkavviklingen i Tromsø, og det vil merkes godt når tunnelene stenges i anleggsperioden. Det er imidlertid helt nødvendig å få rustet opp systemet, da det begynner å dra på årene. Trafikksikkerheten er det viktigste momentet, sier Øyvind Strømseth, avdelingsleder i Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Thomas Ekrem Trondheim
Thomas Ekrem, avdelingsleder i AFRY

- Dette er sannsynligvis et av de mest utfordrende tunneloppdragene i Norge med tanke på brann og sikkerhet. Vi må ha en helhetlig tilnærming, se hele tunnel- og parkeringsanlegget under ett og vurdere hvilke tiltak som totalt sett vil gi tilstrekkelig sikkerhet for alle som ferdes der, sier Thomas Ekrem, avdelingsleder i AFRY.

Strenge krav til sikkerhet

Bakgrunnen for rehabiliteringen er krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Denne forskriften stiller strengere krav enn det som var gjeldende den gang tunnelene ble bygget. I tillegg utgjør det komplekse systemet en stor utfordring, da regelverket er basert på tradisjonelle tunneler fra a til b, ikke nettverk med rundkjøringer og sammenkoblede løp, så her må det tenkes helhetlig. Et brann-/sikkerhetskonsept vil bidra til dette.

- Det er oss bekjent ikke benyttet i tunnelsammenheng før, så dette er veldig spennende arbeid. Når vi nå skal i gang ønsker vi også å få til et moderne anlegg som ikke bare skal være trygt, men også oppleves trygt å ferdes i. På den måten vil vi også redusere risikoen for uønskede hendelser og øke sikkerheten til trafikantene, sier Strømseth.

Rundkjoring inne i Tromsø tunnel Light Bureau
Rundkjøring inne i tunnelen. Illustrasjon: Light Bureau

Belysningskonsept som ivaretar sikkerhet og trygghet

En viktig del av rehabiliteringen er også å etablere et helhetlig belysningskonsept som understøtter sikkerheten og tryggheten i tunnelsystemet. AFRYs lysdesignavdeling Light Bureau er engasjert for å utvikle belysningskonseptet.

Belysning i offentlig miljø, og da spesielt hovedveier og tunneler har en rekke krav og føringer. Målet er å skape et balansert lysnivå som optimaliserer trafikantenes opplevelse av objekter og kontraster.

I tunnelanlegget skal det settes opp funksjonslys, romskapende lys, orienterende lys og iscenesettende belysning. Utover dette er formålet å skape et unikt lyskonsept, hvor man fortelle en historie med lys. Historien skal kretse rundt Tromsø sin natur, funksjon og kvalitet.

Lys som sikkerhetstiltak Tromsø tunnel
Lys som sikkerhetstiltak. Illustrasjon: Light Bureau

Gjenskaper tunnelanlegget i en 3D-modell

Det finnes per i dag få tegninger for hele anlegget, men det ble for et par år siden utført skanning av tunnelene som blir underlag for oppdraget. AFRY har benyttet data fra skanningen til å etablere 3D-modeller av anlegget som nå brukes i brannsimuleringer av utvalgte brannscenarioer, og senere til detaljprosjektering for de ulike fagene.

- Det er f.eks. et komplisert røykspredningsbilde, spesielt hvis det skulle oppstå en større brann i nærheten av noen av rundkjøringene hvor flere av tunnelarmene møtes. Teknologien vi benytter i kombinasjon med vår fagkompetanse gjør det mulig å synliggjøre konsekvensene av ulike brannscenarioer og anbefale tiltak som gir tilfredsstillende sikkerhetsnivå i tunnelanlegget, sier Ekrem.

Tromsø tunnel bilde av Light Bureau
Inngang til tunnel. Illustrasjon: Light Bureau

Detaljprosjekterer tiltakene

Som en del av oppdraget skal AFRY også detaljprosjektere de tiltakene som blir nødvendige for å heve sikkerheten og da vil den samme 3D-modellen benyttes i prosjekteringsarbeidet.

Arbeid med sikkerhetskonseptet og tiltaksplaner for tunnelanlegget er nå i avslutningsfasen og arbeid med detaljprosjektering fortsetter utover i 2022. AFRY vil være med å følge opp prosjektet til alt er ferdig bygget.

Fylkeskommunen som vegeier og byggherre planlegger at utførende arbeider i tunnelanlegget startes medio 2023.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Thomas Ekrem  - Avdelingsleder Buildings Trondheim

Thomas Ekrem

Avdelingsleder Buildings Trondheim

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.