Sluppen Trondheim

Bidrar til å øke trafikksikkerhet inn og ut av Trondheim

29/06/2022

Med nærmere 50.000 passerende kjøretøy i døgnet og kun ett kjørefelt i hver retning har E6 Sluppen lenge vært omtalt som en flaskehals. Nå blir strekningen oppgradert og utvidet for å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet, sikre en god gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

- Før var det lang kø på rampene til og fra E6 omkjøringsvegen i rushperioder. Grunnen var at sørgående- og nordgående ramper kun bestod av ett felt hver, inn og ut av byen. Dette ga fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer på E6, sier Frode Wiggen, avdelingsleder Transportation i AFRY.

Han forteller at ombyggingen av E6-rampene til to felt i hver retning har gitt et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset, og redusert køproblematikken. – Trafikken flyter vesentlig bedre, noe som er svært positivt for både pendlere og innbyggere i Trondheim by. På denne strekningen sto køen i lange baner, og jeg tror de aller fleste synes det er godt å slippe å stå å stampe i en lang kø hver dag. Utvidelsen av veien bidrar også til økt trafikksikkerhet i området.

Et samfunnsnyttig prosjekt

- Dette er et samfunnsnyttig prosjekt, som består av en rekke utfordrende elementer. I tillegg er det et flerfaglig prosjekt for oss i AFRY, hvor vi både er inne med rådgivning på veifag og konstruksjon, VA, elektro og geoteknikk samt miljø, forklarer Bård Pettersen, prosjektansvarlig fra AFRY.

Utvidelsen inkluderer også en ny gang- og sykkelvei som ligger under rampen på europaveien. Den nye gang- og sykkelveien og kulverten ligger innenfor området til et nedlagt avfallsdeponi i Fredlydalen. Gravingen i veianlegget har derfor kommet i berøring med randsonen av deponiet, og blir påvirket av deponigass.

– På grunn av at deler av konstruksjonen er i berøring til en tidligere søppelfylling har vi involvert miljøressurser som har gjort undersøkelser, utredninger og oppfølging på byggeplassen. Undersøkelsene har særlig gått på klassifisering av deponimasser og tiltak mot lekkasje av metangass som stiger opp fra fyllingen, sier Pettersen.

To delentrepriser

AFRY har vært involvert i prosjektet i 1 ½ år nå, og Pettersen forklarer at det er delt inn i to delentrepriser, hvor den første entreprisen er tilnærmet ferdig. Del 1 av entreprisen har først og fremst inkludert ny sykkelveg med fortau, breddeutvidelse av E6, og bygging av en prefabrikkert kulvert under europaveien.

- Den prefabrikkerte kulverten ble valgt på grunn av sin korte byggetid og med god planlegging av den midlertidige omleggingen av veiens store trafikkmengde fikk vi redusert de negative konsekvensene for trafikantene i byggefasen, forklarer Pettersen.

Nå er det oppstart på neste delentreprise, som inkluderer byggingen av en ny kulvert under innfarten inn mot Trondheim, med bussholdeplasser og forlengelse av sykkelvegsystemet bygget i første byggetrinn.

Gøy å løse utfordringene sammen

Ifølge Pettersen er det givende å jobbe på et prosjekt som bidrar til å skape et bedre nærmiljø der han bor.

– Det er også gøy å jobbe i team med gode kollegaer, der alle føler den samme iveren for prosjektet og oppgavene sine. Dette er et prosjekt, hvor det har oppstått en rekke utfordringer underveis, både i forhold til grunnforhold, forurensning og stabilitet. Men også i forhold til at dette er et byområde, som mange har en mening om. Det har derfor vært godt å være en del av et bra AFRY team hvor vi sammen finner løsningene, smiler Pettersen.

Wiggen er enig: – Jeg er stolt av å se at vårt arbeid har gitt så gode resultater for trafikkflyten inn og ut av Trondheim. I hvert fall når man ser tilbake på hvordan det var før, og hvordan det er nå.