Befaring Gjerdrum  2

En reetablering som bidrar til at Gjerdrum tar tilbake skredområdet

17/03/2022

En reetablering som bidrar til at Gjerdrum tar tilbake skredområdet

- Dette er det mest interessante og meningsfylte prosjektet jeg har vært med på i hele min karriere. Skredet i Gjerdrum har berørt et helt samfunn, og det å få lov til å være med på å finne en ny løsning for innbyggerne er virkelig meningsfylt, sier Ellen Melander fra Gottlieb Paludan Architects. Hun er prosjektleder for «Reetableringen av skredområdet i Gjerdrum», og jobber nå sammen med kollegaer i Gottlieb Paludan, AFRY og Advansia for å utarbeide et konsept for skredområdet. Målet er å finne en god løsning som kan være til glede for alle innbyggerne.

De fleste av oss husker godt hvordan nyhetene i romjulen 2020 var preget av kvikkleireskredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember. Skredet tok med seg flere bolighus og bygninger, og 11 mennesker omkom. Skredet etterlot seg et enormt skredområde som fortsatt har svært ustabile grunnforhold.

Gjerdrum kommune vurderer nå utviklingsmulighetene i skredområdet. Utviklingen er viktig for både fremtidig landbruk, fritidsarealer for innbyggere, og for å sikre at grunneierne kan få tilgang på sine landområder. For Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune, er det også viktig at området gir ny giv i kommunen, at det skal være et anvendelig sted for innbyggerne, samtidig som det har en verdighet.

– Jeg har en forhåpning om at området skal utvikles til å bli noe som folk fester seg ved når de kjører forbi. Jeg håper folk vil synes at det ser fint ut, og at man tenker at her ønsker jeg å bo, sier han.

Gjerdrum Befaring
På befaring med Gottlieb Paludan Architects og kommunen

En løsning som skal gi noe tilbake til samfunnet

Gottlieb Paludan Architects, AFRY og Advansia er aktivt involvert i prosjektet med å reetablere skredområdet i Gjerdrum. Ellen Melander fra Gottlieb Paludan Architects forteller at de i første omgang bistår kommunen med finne ut av hvordan skredområdet skal se ut. – Det har nå blitt utarbeidet alternative konsepter for området, som politikerne i mai skal ta en beslutning på, sier hun.

Det som er viktig for den endelige løsningen er å gi noe tilbake til samfunnet. Dette inkluderer både grunneierne som har mistet areal, og innbyggerne som skal få nye turområder.

Melander viser også til at det av vært viktig å inkludere og involverer innbyggere i bygda i prosjektet. – Vi har jobbet tett sammen med det psykososiale ressurssenteret i kommunen for å få med oss alle de som har vært direkte berørt. Medvirkningen har eksempelvis inkludert både etterlatte, og de som ble reddet ut av området med helikopter. Når konseptene er ferdig skal vi i gang med prosjektering og ha en ny runde med de direkte berørte, forteller hun.

Ellen Mellander
Ellen Melander, prosjektleder Gjerdrum kommune | Gottlieb Paludan Architects

Utviklingen av skredområdet vil holde på i 2023

Den endelige løsningen for området skal vedtas i mai 2022, og etter at konsept er valgt skal Gottlieb Paludan Architects prosjektere den. Arbeidet vil pågå i store deler av 2023. Advansia er prosjektkoordinator for Gjerdrum kommune med ansvar for å koordinere alle prosjekten som kommunen har måttet sette i gang etter skredet.

I et eget prosjekt er AFRY engasjert av kommunen for å utvikle et mulighetsstudie for overvannshåndtering for Ask sentrum. I den forbindelse er det fokus på å sikre vannveiene der skredet har gått. Trine Skjæveland og Trine Røer fra AFRY ser på fremtidig flomsituasjon og hvilke tiltak som er nødvendig og hvilke muligheter det ligger til rette for å utnytte vannet som en ressurs.