Power lines at dusk

Er det nye utenlandskabler som har skylden for dagens høye, norske kraftpriser?

Nye strømkabler til Europa har i de siste månedene skapt stor debatt i Norge. Flere er bekymret for hvordan utenlandskabler kombinert med uvanlig høye kraftpriser i Europa, vil påvirke nordmenns strømpriser fremover. Samtidig fremhever andre at utenlandskabler gir økt forsyningssikkerhet, og gjør at Norge kan importere strøm til en rimeligere pris i perioder med stram kraftsituasjon i Norge.

Kathrine Stene Bakke debatten
Kathrine Stene Bakke, leder AFRY Management Consulting i Norge på NRK Debatten den 30. september 2021

For å få bedre innsikt i problemstillingen ble Kathrine Stene Bakke fra AFRY Management Consulting invitert til Debatten på NRK 30. september. I sendingen forklarte hun blant annet hvordan strømprisene blir til, kraftselskapenes rolle i prissettingen, og hvordan eksport av strøm gjennom utenlandskabler påvirker prisen i Norge.

Kathrine er leder for AFRY Management Consulting i Norge. AFRY Management Consulting er ledende i Europa innenfor modellering og analyse av kraftmarkedet. Ved å ha en god forståelse av de politiske prosessene og drivkreftene i samfunnet har de mulighet til å stimulere utfallet av ulik energipolitisk utforming av europeiske gass-, kraft- og CO2-markeder.

Men Kathrine, hvorfor har vi egentlig hatt så høye strømpriser i Norge?

- De høye, norske strømprisene vi har sett i den senere tiden skyldes en kombinasjon av flere faktorer. Kort fortalt kan vi skille mellom europeiske og norske faktorer. De europeiske faktorene er særlig knyttet til at det har vært høye priser på gass og CO2 den siste tiden. Den norske faktoren handler om at det har vært svært lite vann i magasinene i forhold til hva som er vanlig på denne tiden av årene.

De norske kraftprodusentenes sitter i utgangspunktet på et stort lager av energi i form av vann i magasinene. Deres rolle er å forvalte vannet på best mulig måte. Det betyr at de hele tiden vurderer om det lønner seg å produsere strøm nå, eller å lagre vannet for å produsere senere. Ved starten av sommeren var det relativt mye vann i magasinene, og det ga mening å produsere for eksport. Men etter en uvanlig tørr sommer er magasinene nå unormalt lave for årstiden. Av den grunn må produsentene i større grad holde tilbake for å sikre at de kan møte høyere etterspørsel til vinteren, og det betyr at prisene stiger.

AFRY Management Consulting leverer langsiktige prognoser av strømprisene fremover. Hva viser disse?

- Kraftprisen skal ned fra de høye nivåene vi ser i dag, men vil bli høyere i de neste tiårene enn vi er vant til historisk. Men Norge og Norden for øvrig vil fortsette å ha lavere priser fremover enn resten av Europa. En viktig forutsetning for denne prognosen er imidlertid at Norge bygger nok ny kraft for å møte den økende etterspørselen som det grønne skiftet krever.

Stemmer det at jo flere utenlandskabler som bygges, desto likere blir strømprisen i Norge og Europa?

- Ja, i prinsippet gjør det det. Om vi bruker Tyskland som eksempel: Når prisen i Tyskland er høyere enn i Norge, betyr det at vi eksporterer strøm over kabelen. Det har samme effekt som om strømforbruket i Norge økte av andre årsaker – høyere etterspørsel etter strøm betyr at prisen stiger. Men kapasiteten i utenlandskablene er for lav til at prisene blir like – det ville kreve utbygging av mange flere kabler. Sett over tid, vil effekten av en ny utenlandskabel bare utgjøre noen få øre/kWh økning i norske kraftpriser, ifølge beregninger som vi og andre aktører har gjort.

Det er viktig å huske at utenlandskablene også brukes til import. I perioder er vindkraftproduksjonen i markedene rundt oss så stor at vi kan bruke kablene til å importere billig kraft, og da blir prisen i Norge litt lavere enn den ellers ville vært. Kablene er også viktige for vår forsyningssikkerhet. Uten denne muligheten til å importere kraft ville vi hatt problemer med å møte Norges kraftbehov i tørre år med lav vannkraftproduksjonen.