Handle Øylo

Hvordan få mest mulig veg for pengene?

25/01/2021

Det er utfordringen Statens Vegvesen, Brødrene Dokken og AFRY skal løse sammen når E16 skal utbedres mellom Fagernes og Øylo. Statens vegvesen tester dette ut som et pilotprosjekt, også kalt Valdresmodellen. Det handler om tidlig involvering av entreprenør og en total kostnadsramme på 500 millioner kroner - det krever evne til utstrakt samhandling og fleksibilitet.

Ronny Rostad
Ronny Rostad, prosjekteringsleder i AFRY

E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen. Det er også den vegen som er mest åpen mellom øst og vest på vinterstid. Strekningen mellom Fagernes og Øylo har relativt dårlig standard og skal utbedres både for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i en liste over de 20 prosent farligste strekningene i innlandet, og det er særlig på de 25 kilometerne mellom Hande og Øylo at de mest omfattende utbedringene vil iverksettes.

- Dette er et omfattende prosjekt hvor vi fortløpende har løst utfordringene i tett samarbeid med entreprenøren, Brødrene Dokken og Statens vegvesen. Gjennom tidlig involvering av entreprenør og utstrakt bruk av samtidig prosjektering (ICE) har vi utnyttet våre ulike erfaringer og komplementære kompetanser til å finne de gode løsningene, sier Ronny Rostad, prosjekteringsleder i AFRY.

Tryggere vei og kortere reisetid

Strekningen er hovedvei gjennom Valdres og betyr mye for lokalbefolkningen.

- Alle får ein mykje meir oppdatert veg ut frå dagens behov, vegen blir tryggare og meir oversiktleg. For born som skal skyssast til og frå barnehage, skule og fritidsaktivitetar får ein no ein sikrare og mykje betre veg. For dei som dagpendlar i Valdres er denne vegutbygginga svært gledeleg og dei som køyrer langtransport gler seg iallfall over å få retta ut kurver og få breiare veg, sier Vidar Eltun, Ordfører i Vang kommune.

Når vegstandarden øker kuttes reisetida: - Reiselivet generelt er særs viktig for Valdres. For å lokke til seg fleire næringsdrivande og bygge opp under dei bedriftene me har, er standarden på E16 viktig, legger Eltun til.

Ordfører Vidar Eltun
Vidar Eltun, Ordfører i Vang kommune

Valdresmodellen

Valdresmodellen legger opp til et tett samarbeid mellom byggherre, entreprenør og rådgiver gjennom både planleggings- og byggefasen. Tidlig involvering av entreprenør skal fremme samhandling og bidra til at prosjektet utvikler helhetlige, praktiske løsninger og god utnyttelse av eksisterende veg.

Tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet prioriteres for å kunne gi maksimal utnyttelse av den eksisterende prosjektrammen på 500 MNOK. Vegen skal ha tilfredsstillende standard etter vegens funksjon og trafikkmengde, og skal ikke nødvendigvis bygges etter full normalstandard som er vanlig ved bygging av ny veg. Avvikene fra vegnormalstandard er godkjent av Vegdirektoratet.

Prosjektet hadde byggestart i mai 2020 og er godt i gang med utbedringene. Så hvordan har det gått?

Vegar Antonsen Statens vegvesen
Vegar Antonsen, prosjektleder Statens Vegvesen

- Jeg synes vi har lykkes veldig godt med å skape et bra team. Nøkkelpersonene har hatt engasjement, kompetanse, evne til å beslutte og vilje til å samarbeide. Det har gjort at man har fått landet gjennomarbeidede løsninger tidlig, og opprettholdt en god fremdrift, sier Vegar Antonsen, prosjektleder Statens Vegvesen.

Blir pilotprosjektet i Valdres vellykket, kan det bli ny standard for hvordan Statens vegvesen gjennomfører vegutbedringsprosjekter framover.

- Det vi tar med oss fra prosjektet av gode erfaringer er at det er svært viktig å bruke tid under anskaffelsen på å finne den rette kontraktsparten - en som har en god forståelse av gjennomføringsmodellen. I tillegg har erfaringene fra prosjektet gjort at vi ønsker å bruke tidlig involvering av entreprenør og rådgiver i enda større grad, legger Antonsen til.

Fleksibilitet i byggefasen

Optimaliseringen av løsningene fortsetter inn i byggeperioden hvor justeringer og tilpassinger foretas fortløpende etter hvert som prosjektteamet tilegner seg bedre kunnskap om lokale forhold.

- Nå når byggefasen er i gang får vi testet om ideene våre holder vann. Kunsten er å planlegge godt, men all erfaring tilsier at det er mange gode ideer og løsninger som først dukker opp når vi begynner å bygge, forteller Jan Dokken, Brødrene Dokken AS.

Det er ofte i denne fasen at kostnadsrammene sprekker dersom man ikke har en fleksibel plan. Prosjektet har tatt høyde for det uforutsette gjennom å ta hensyn til det i utviklingen av reguleringsplanen. Det har vært viktig å regulere et tilstrekkelig stort område og etablere en god dialog med kommunene slik at det er et reelt handlingsrom om det er behov forjusteringer innenfor reguleringsplanen.

Samtidig har samarbeidet med entreprenøren medført mer skreddersøm i avgrensning av anleggs- og riggområder, slik at reguleringsplanen flere steder viser mindre inngrep i forhold til en reguleringsplan uten tidlig involvering av entreprenør.

- For å kunne sikre en god gjennomføring av en fleksibel plan har vi vært avhengige av at trepartssamarbeidet også fungerer i byggefasen – og at alle aktørene er beredt og tilgjengelige for å fatte nødvendige beslutninger. De digitale plattformene og tilliten som er etablert i teamet har gjort det mulig i praksis. Det ligger en stor fordel i å inkludere oss rådgivere også i byggefasen. Vi sitter på faglig detaljkunnskap som kan gi stor verdi, sier Rostad.

- For eksempel har vi kunnet justere veglinjen underveis på bakgrunn av lokale observasjoner. Vi har tilpasset vegen og raskt fått ut nye data på gravemaskinene. Fremkommeligheten på E16 er opprettholdt, og prosjektet har unngått fordyrende kostnader, sier Dokken.

Vegen skal utbedres for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten kreditering brodrene dokken
Vegen skal utbedres for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten kreditering brodrene dokken (foto: Brødrene Dokken)

Samhandlingsform ICE

Prosjektet har brukt samtidig prosjektering (ICE) som en arbeidsmetodikk gjennom hele prosjektet. ICE betyr at man samler alle beslutningstakerne i ett og samme rom – fysisk eller digitalt - og sammen går igjennom alle problemstillingene og blir omforent om hvordan de skal løses.

I planleggingsfasen ble ICE-møtene holdt i dedikerte ICE rom hos AFRY hvor fasilitetene, utstyret og teknologien er spesielt tilrettelagt for samhandlingssessjoner.

- ICE bidrar til å sikre fremdriften i prosjektet. Teknikken gjør at alle får et raskt, visuelt overblikk av prosjektet. Brukt riktig hindrer dette misforståelser og dobbeltarbeid, og det effektiviserer arbeidsprosessene og skaper eierskap hos alle aktørene i prosjektet. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi har klart å bruke ICE i dette prosjektet, sier Rostad.

Under Covid 19 har ICE-sesjonene foregått i Teams: - tilbakemeldingen fra deltakerne på disse møtene har vært veldig positive. Vi har hatt gode diskusjoner selv om vi sitter spredt, avslutter Rostad.

Jan Dokken i en ICE sessjon hos AFRY
Jan Dokken i en ICE sessjon hos AFRY

Fakta

Sted: Valdres, Oppland
Prosjekttype: Utbedring av den 25 kilometer lange strekningen Hande – Øylo
Kontraktsform: Totalentreprise med samspill
Kostnadsramme: 500 millioner kroner
Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Brødrene Dokken

Rådgivende ingeniør: AFRY

Se film om byggingen av noen av de mest krevende partiene her.