Urban prosjektering Tromsø

Urban prosjektering: Å skape fremtidsrettede og bærekraftige byrom

Urban prosjektering: Å skape fremtidsrettede og bærekraftige byrom

Prosjektering av urbane samferdselsprosjekter er ikke bare teknisk utfordrende. Det er også en kompleks oppgave som krever ekspertise, erfaring og en helhetlig tilnærming. Sigurd Hafskjold er prosjektleder i AFRY, og har omfattende prosjekterings- og prosjektledererfaring fra Norge og andre land. Hva kjennetegner denne type prosjekter og hva er mulighetene og utfordringene?  

– Når jeg hører urban prosjektering, tenker jeg på gateprosjekter og oppgradering av byrom. Her skal det være trygt og hyggelig å ferdes, for alle. I prosjekteringsfasen av urbane områder er det derfor viktig å huske på at gater og utforming av byrom ikke bare skal være funksjonelle. Dette er områder som også skal være estetisk tiltalende, fremtidsrettede og tilpasset brukernes behov, forteller Sigurd.  

Urban prosjektering må derfor ivareta et mangfold av hensyn og interesser.

Sigurd Hafskjold
Sigurd Hafskjold, prosjektleder i AFRY

– Dette er typiske prosjekter som mange har meninger om og ofte kan det være store uenigheter, som f.eks på Bakklandet i Trondheim hvor motstand mot en politisk vedtatt sykkeltrase skapte utfordringer for prosjektet, sier Sigurd.

Ifølge Sigurd opplever de også at gjennomføringen av slike prosjekter ofte krever større koordinering: - Prosjektet skal ofte gjennomføres et sted hvor mange mennesker ferdes. Av den grunn kan ikke prosjektet være et for forstyrrende element i det offentlige rom og vi må planlegge for at gaten må være tilgjengelig for bruk selv mens prosjektet pågår.  

Befaring Tromsø
AFRY kollegaer på befaring i Tromsø i forbindelse med prosjektet Bypakke Tenk Tromsø

Skiller seg fra andre samferdselsprosjekter  

Prosjektering i urbane strøk skiller seg betydelig fra andre samferdselsprosjekter på kompleksitet. Som prosjekteringsansvarlig må Hafskjold og teamet ta høyde for en rekke faktorer, både over og under bakkenivå.  

– En gate forandrer seg nesten for hver meter, og det er vanskelig å finne en felles løsning som fungerer i hele gata. Høyder må tilpasses dører, trapper, avkjørsler, lysgraver, ventilasjonssystemer, sluk, og en rekke andre ting. I tillegg må regnvannet ledes kontrollert til et sluk eller annen destinasjon, forklarer han

Avgjørende med tverrfaglig samarbeid og planlegging  

Til tross for utfordringer, åpner urban prosjektering også for en rekke muligheter. Sigurd fremhever betydningen av tverrfaglig samarbeid og planlegging. Det å investere i grundig planlegging er det beste tiltaket for å redusere risiko og sikre prosjektsuksess på lang sikt.

– Det er når alle fag jobber sammen, og bistår hverandre i planleggingen at resultatet blir bra. Det å planlegge en gate tar nemlig lang tid. Vi må få god oversikt over grunnlaget, og gjøre 3D-laserscan, grunnundersøkelser, miljøundersøkelser, og systematisere dette i en 3D-modell, sier han  

Hafskjold viser eksempelvis til et prosjekt som er en del av Bypakke Tenk Tromsø. Veien det er snakk om går gjennom et transformasjonsområde med industri som i hovedsak skal gjøres om til næring og boliger. Målet med prosjektet er å transformere veien til å bli en fremtidsrettet bygate spesielt tilrettelagt for kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

– I dette prosjektområdet er det variert bebyggelse med brann og politi (og nærhet til sykehus), offentlig virksomhet, industri, butikk, næring, boligblokker og eneboliger. Her er det altså mange funksjoner og detaljer som må tas hensyn til, og en rekke uheldige trafikkløsninger som skal utbedres. I dette prosjektet er det helt avgjørende med tverrfaglig samarbeid og god planlegging, forteller han.

VDC teamet samlet
Fra en ICE sesjon i Oslo

Verktøyer sikrer god planlegging og utførelse av prosjekter  

I forbindelse med prosjektering av samferdselsprosjekter har AFRY utviklet en egen prosjektgjennomføringsmodell som heter Transportation Highway. Dette er en systematisk måte å gjennomføre kompliserte prosjekter på.  

– Modellen handler om å planlegge prosjektet på en god måte. Dette inkluderer å skaffe et godt grunnlag å jobbe videre med, og få forankring hos kunden. Det er en fordel at kunden kan være med i prosjektmøtene og følge det vi gjør. Det oppstår gjerne svært mange avklaringer som kunden må ta, og her må vi være gode rådgivere og foreslå løsninger og beskrive konsekvensene av disse, sier han.

I tillegg til klassiske prosjekteringsmøter, understreker Hafskjold at 3D-modeller og Building Information Modeling (BIM) er helt avgjørende. Disse verktøyene muliggjør en mer nøyaktig og effektiv planlegging og utførelse av prosjekter. Gitt at urban prosjektering krever en helhetlig tilnærming bruker også AFRY en rekke forskjellige systemer for å koordinere prosjektene.  

Bærekraft og AI vil påvirke fremtidens prosjektering  

På spørsmålet om fremtiden for urban prosjektering, fremhever Hafskjold det økende fokuset på bærekraft og bruk av AI. Han tror at kravene til bærekraft vil bli enda strengere i fremtiden, og at AI vil spille en stadig viktigere rolle i prosjektplanlegging og gjennomføring.  

– I AFRY er vi i gang med å se på mulighetene, og vi tror at det ligger mye fremtid i å bruke AI. De fleste løsninger har allerede noen andre tenkt på, og AI kan hjelpe oss til å identifisere og forbedre disse, avslutter han.