People in office interior

Utvikling av fremtidens arbeidsliv krever nyansert og tverrfaglig kunnskap

Derfor har AFRY sammen med datterselskapet Gottlieb Paludan Architects i Norge og Danmark gjennomført kvalitative medarbeiderundersøkelser blant egne ansatte. Her har rundt 1200 ansatte blitt spurt om deres personlige erfaringer med å arbeide hjemmefra under vårens COVID-19-pandemi.

Analysen av undersøkelsens 647 svar viste at det var mange nyanser i de ansattes erfaringer avhengig av ansiennitet, livssituasjon osv. Resultatene er nå inkludert i utviklingen av nye rådgivningstjenester og i planleggingen av selskapets egne fremtidige arbeidsformer.

Gottlieb Paludan Architects 'arbeidsplasseksperter jobber i et tverrfaglig team av arkitekter og samfunnsvitere med spesialisering innen organisasjonsutvikling, endringsledelse og interiørarkitektur. Rådgivningen til selskapet er alltid basert på moderne forskning, og Covid-19 situasjonen med arbeid hjemmefra var dermed en åpenbar mulighet til å utvide kunnskapen om arbeidsplassutvikling og moderne arbeidsliv - og bidra til den pågående forskningen med nyansert og tverrfaglig kunnskap.

Medarbeiderundersøkelsen ble utformet med en kvalitativ tilnærming og åpne spørsmål, som oppmuntret deltakerne til å sette ord på sin egen opplevelse om å jobbe hjemmefra. Kris Ervik, antropolog med Ph.d. i endringsledelse og seniorrådgiver ved Gottlieb Paludan Architects Norway, var ansvarlig for utforming og analyse av medarbeiderundersøkelsen. Ifølge Ervik er fordelen med den kvalitative analysen at svarene gir en detaljert og grundig forståelse av deltakernes personlige erfaringer.
- Når vi stiller slike åpne spørsmål, gir det folk muligheten til å svare på det som er viktigst for dem, og vi ser både gledene og utfordringene når medarbeidere deler erfaringer ved å jobbe hjemmefra i denne spesielle perioden. Det har vært enormt givende å analysere svarene, da det gir et godt øyeblikksbilde av situasjonen, sier Ervik.

Selv om svarene var nyanserte, har det likevel vært mulig å peke på generelle trender. Generelt har de ansatte opplevd at det å jobbe hjemmefra fungerte relativt bra, men undersøkelsen har også pekt på noen uventede nyanser i de ansattes opplevelse av den uvante arbeidssituasjonen.

One size does NOT fit all

Et eksempel er betydningen av ansiennitet. For ansatte med mange års erfaring resulterte arbeid hjemmefra i færre avbrudd og dermed større produktivitet, mens unge ansatte og nyansatte opplevde mangel på veiledning og profesjonell sparring. Denne innsikten tyder på at det er nødvendig å utvikle nyanserte arbeidsformer slik at både erfarne og unge ansatte har en god arbeidssituasjon.

"... Jeg er kanskje litt overrasket over at utfordringen er størst blant de yngre medarbeiderne - mangelen på sparring med kolleger betyr langt mer enn teknologi".

 

Ifølge Ervik pekte analysen av medarbeiderundersøkelsen på tre hovedpunkter:

Ledelse – lederens rolle endres

Det vil bli nødvendig å bryte med den tradisjonelle lederstilen "management by walking around", da den fysiske arbeidsplassen ikke lenger vil fungere som et naturlig samlende element for organisasjonen. Ledere må derfor ha evnen til å gi sine ansatte frihet og finne den rette balansen mellom kontroll, tillit og nærhet. Samtidig krever det en mer personlig tilnærming til ledelse, der man er bevisst på medarbeidernes ulike kompetanser, ansiennitet og livssituasjon.

Ledelsen spiller en avgjørende rolle i om ansatte har en positiv erfaring med å jobbe hjemmefra når det gjelder koordinering og kompetanse. Samtidig kan medarbeidernes kompetanse i selvledelse og sam-ledelse være en avlastning for lederen.

"... I forhold til ledelse er trivsel og atmosfære viktige elementer, og det må gjøres en ekstra innsats for å få en god føling med alle medarbeidere som jobber hjemmefra"

Selvledelse – å jobbe hjemmefra er en individuell kompetanse

Som andre studier har konkludert med, har det vært en utfordring for mange å strukturere hverdagen og finne den rette balansen mellom arbeid og privatliv. Mens noen har funnet det vanskelig å få god flyt i arbeidet, har det for andre vært vanskelig å ta pauser og også ta fri på slutten av arbeidsdagen.

Dette er individuelle kompetanser som blir mer verdifulle når nye arbeidsformer utvikles.

"... Dagen flyter sammen, og utvides uten at du merker det".

Sam-ledelse - arbeid på avstand er en kollektiv kompetanse

Samarbeid er en sosial kompetanse som utvikler seg naturlig i et kontorfelleskap, og det finnes en del forskning på hvordan samarbeid faktisk kan fremmes med spesifikke kontor- og interiørdesignløsninger. Men hvordan sørger man for å opprettholde det samme fellesskapet i helt andre rammer, hvor medarbeidere i perioder er adskilt? Etter hvert må vi også balansere at noen jobber hjemmefra og andre er på kontoret.

"... Antall Skype-møter har økt betydelig, det er mindre tid for faktisk produksjon"

Sammen skaper vi sammenhengskraft

Overordnet tyder medarbeiderundersøkelsen på at effektiviteten under arbeid hjemmefra er lik eller høyere enn under fysisk tilstedeværelse på kontoret når de ansatte vet hva de skal gjøre. På den annen side er samarbeids- og utviklingsoppgaver vanskeligere.

Derfor er det nødvendig å utvikle nye arbeidsformer som imøtekommer ulike behov. Dette krever både individuell kompetanseutvikling i strukturering av arbeid hjemmefra og en ny tilnærming til ledelse, hvor en evner å skape rammer som sikrer at samarbeidet fungerer. Ønsket om mer fleksibilitet må understøttes gjennom god tilrettelegging av både utforming og organisering av fremtidige arbeidsformer. Utgangspunktet for suksess er evnen til å ta ut kraften i sammenhenger.

Resultatene av Gottlieb Paludan Architects 'medarbeiderundersøkelse er en del av utviklingen av selskapets egne verktøy og rådgivningstjenester, som også utvikles i samarbeid med AFRY.

- Blant annet skaper vi nå et læringsnettverk for utvikling av fremtidens arbeidsplasser, der vi tilbyr eiendomsbesittere, administrasjons- og HR-ledere i større norske virksomheter en unik mulighet til å delta i et lukket faglig nettverk med fokus på læring og erfaringsdeling, avslutter Ervik.