Bikes in a city.

By- og stedsutvikling

Kreative og kunnskapsbaserte løsninger

Planlegging som setter mennesker og miljø i sentrum skaper verdier for både samfunn og utbyggere. Våre planleggere skaper attraktive steder og funksjonelle løsninger gjennom god design, kreativitet og høyt kunnskapsnivå.

Med en stadig økende andel av befolkningen bosatt i byer og tettsteder stilles det høyere krav til kvalitet og bærekraft i løsningene. Godt utformede byer og steder stimulerer til aktivitet, verdiskapning, bokvalitet og opplevelser.

Samtidig har hver by og hvert sted sine kvaliteter og forutsetninger for utvikling. Vellykket by- og stedsutvikling bruker det beste fra fortiden for å skape fremtiden. Vi tar utgangspunkt i steders identitet og karakter når vi skaper bygninger, byrom, landskap og steder for framtiden.

Brukerinvolvering

Mest av alt handler by- og stedsutvikling om mennesker. Vi legger brukerens behov til grunn for alle våre løsninger fordi vi ser at det skaper attraktive, velfungerende og lønnsomme steder. For å oppnå dette lager vi spesialtilpassede medvirkningsprosesser for hvert prosjekt og involverer de forskjellige brukergruppene til riktig tidspunkt. Ved å identifisere fellestrekk og utfordringer tidlig i prosjektene kan vi best tilpasse løsningene til brukernes behov, og samtidig redusere risiko i videre prosess.

Gode og smarte mobilitetsløsninger

For bærekraftige og velfungerende steder er gode og smarte mobilitetsløsninger helt avgjørende. Vi vurderer hvordan ulike tiltak i planen kan bidra til mer bærekraftig mobilitet og reduksjon i transportbehov.

Å gjøre endringer på transportbehovet og transportvolumet på et planområde er ikke alltid like enkelt siden det ofte er knyttet sammen med et større geografisk område, infrastruktur og kollektivtilbud. Vi sørger alltid for god dialog med offentlige etater for å finne løsninger som henger sammen med overordnede strategier.

Vi utvikler løsninger som er kunnskapsbaserte, kreative og bærekraftige.

 

Du kan også være interessert i?